Předměty ve škole

Zkratka Předmět Popis
AJ Anglický jazyk Angličtinu chápeme jako nezbytný prostředek pro komunikaci v globalizovaném světě, ať už budoucí oblast působení...
BI Biologie Během studia se studenti seznámí s hlavními biologickými obory, tj. se zoologií, botanikou, anatomií člověka, obecnou...
ČJL Český jazyk a literatura CJL zaujímá stěžejní postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům...
CH Chemie Veškerý život na Zemi je spojen s chemickými změnami.  Neuvážené využívání nebo dokonce zneužívání chemie však může mít...
D Dějepis „Historie je učitelkou života“. (Marcus Tullius Cicero) „Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen k tomu, aby si...
FJ Francouzský jazyk Francouzsky dnes hovoří asi čtvrt miliardy lidí na zeměkouli. Je to klíčový jazyk světové diplomacie, zejména Evropské...
F Fyzika Fyzika ukazuje, jakými cestami člověk dochází k poznání (experiment), jaké nástroje k popisu poznání využívá (...
HV Hudební výchova Základní orientace v notovém materiálu a dějinách hudby. Základy zpěvu.
IVT Informatika a výpočetní technika Informatika a výpočetní technika (IVT) vede žáka k tomu, aby ovládal na potřebné úrovni moderní informační technologie...
LJ Latina Význam předmětu latina spočívá především v budování mezioborových vazeb kulturních, náboženských, historických,...
M Matematika Matematika učí žáky vnímat viditelné i neviditelné vztahy a struktury, popisovat a vyjadřovat je, pracovat s nimi a...
NN Náboženská nauka Obor Náboženská nauka je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních škol zřízených...
NJ Německý jazyk Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční...
ŠJ Španělský jazyk Španělština je po angličtině druhý nejpoužívanější světový jazyk.
TV Tělesná výchova Tělesná výchova patří na naší škole mezi hlavní prostředky regenerace, upevnění zdraví, zlepšení dobré nálady a kondice...
VV Výtvarná výchova Estetická výtvarná výchova (EVV) vede žáka k tomu,aby poznal kulturní svět člověka, skrze dějiny výtvarného umění. Učí...
ZF Základy filosofie Filosofii chápeme jako podstatnou součást duchovní výchovy studentů na Arcibiskupském gymnáziu.
ZSV a OV Základy společenských věd a občanská výchova Občanská výchova a základy společenských věd usilují o porozumění světu kolem sebe i sobě samému skrze mnohovrstevnatý...
Z Zeměpis Zeměpis vede k poznání přírodních a společenskohospodářských jevů na Zemi v jejich vzájemných vazbách.