Přestup na Arcibiskupské gymnázium

V souladu s § 66, odstavec 4 zákona č. 561/2004, školský zákon, je možný přestup na Arcibiskupské gymnázium z jiné střední školy. Uchazeč o přestup koná vždy rozdílovou zkoušku z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk, případně z dalších předmětů. Na základě výsledků zkoušky rozhoduje ředitel o přijetí žáka. Zájem o přestup vyjádří uchazeč a jeho zákonný zástupce zasláním žádosti uvedené níže.

 

O přijetí uchazečů ke vzdělávání na střední škole rozhoduje podle ustanovení § 63 školského zákona ředitel školy, který stanovil následující kritéria přestupových zkoušek:

Pro přestup na Arcibiskupské gymnázium ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  1. písemná zkouška z českého jazyka a literatury
  2. písemná zkouška z matematiky
  3. ústní a písemná zkouška z anglického jazyka
  4. případně ústní či písemná zkouška z dalšího předmětu ve vztahu k učebnímu plánu školy, ze které se uchazeč hlásí

Uchazeč je přijat ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu v případě, že z jednotlivé dílčí zkoušky nebyl hodnocen horší známkou než dobře a zkoušející učitel doporučil řediteli školy přijetí uchazeče. Žák je hodnocen ze znalosti látky stanové ŠVP Arcibiskupského gymnázia pro odpovídající ročník, který navštěvuje na své současné škole.

 

V případě rozhodnutí o nepřijetí žáka lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.