HV

Hudební výchova seznamuje žáka s jednotlivými hudebními epochami a vede jej k porozumění hudebního umění na úrovni praktických dovedností (vokálně-instrumentální, hudebně-pohybové a poslechové činnosti) i dovedností teoretických a digitálních (ovládaní programů tvořících hudební podklady, notové zápisy i záznam hudby).

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se základními hudebními epochami, díly a pojmy, přičemž předmět navazuje na souvislosti dějepisné, náboženské, literární a společenské. Avšak cíle hudební výchovy nejsou pouze znalostní. Snažíme se u žáků vypěstovat pozitivní vztah k hudbě, podpořit jejich kreativitu, rozvíjet jejich smyslovou citlivost a povzbudit je v samostatné hudební produkci. Dalším cílem je rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí žáků (schopnost formulovat svůj názor, vést o hudbě dialog a být tolerantní k různorodým hudebním preferencím ostatních) a vytváření pevných mezilidských vztahů.

Hodinová dotace: 
  • prima – 1 hodina týdně
  • sekunda, tercie, kvarta – 2 hodiny jednou za 14 dní
  • kvinta, sexta – 2 hodiny týdně (žáci si na konci kvarty volí HV nebo VV)
  • septima, oktáva – 2 hodiny týdně – volitelný seminář

Z předmětu je možné skládat volitelnou profilovou maturitní zkoušku. Ta má dvě části - praktickou (hudební přehrávka) a teoretickou (ústní zkoušení z dějin hudby a hudební teorie).

Co učíme: 

Látka je rozdělena podle jednotlivých historických epoch do ročníků:

  • prima: pravěk, starověk, středověk, renesance
  • sekunda: baroko a klasicismus
  • tercie: romantismus
  • kvarta: hudební směry 20. století – artificiální a non-artificiální hudba
  • kvinta a sexta: průřez vybranými tématy z dějin hudby
Jak učíme: 

Výuka probíhá v polovičních skupinách a má teoretickou a praktickou část. V teoretické části se studenti učí hudební teorii a dějiny hudby na základě poslechových ukázek. V praktické části provozují vokální, hudebně-pohybové a instrumentální činnosti.

Používáme frontální výuku, samostatnou a skupinovou práci i moderní metody (diskuse, brainstorming, projektové vyučování). Výuku doplňujeme prezentacemi a video či audio ukázkami. Požadujeme aktivní zapojení studentů do vyučování.

Učebny HV disponují ozvučnou aparaturou, multimediálním přehrávačem a hudebními nástroji (klavír a elektrická piana, bicí soupravy, Orffovy nástroje, boomwhackers, xylofony a metalofony, elektrické a akustické kytary, el. baskytara, ukulele, cajon, zobcové flétny, pozoun...)

V každém školním roce mají studenti možnost se aktivně zúčastnit adventního koncertu, hudební přehlídky Talent AG nebo hudebního doprovodu školních bohoslužeb. Na škole je vyučován kroužek Sbor a orchestr (účast na Noci kostelů nebo hudební doprovod slavnostní mše v kostele sv. Ignáce) a kroužek klavíru. Studenti mohou cvičit na nástroje v učebnách 108, 503 nebo v aule.

V rámci výuky HV se studenti během svého studia na AG zúčastní několika exkurzí (např. návštěva Muzea hudby). V sextě zakončují studenti své studium HV na AG estetickým hudebním kurzem.

Učebnice a další materiály: 

Při výuce nepoužíváme učebnice. Jednotliví učitelé HV poskytují žákům vlastní materiály (pracovní listy), které jsou k dispozici i na Google Classroom. Pracovní listy a další materiály jsou vytvořeny podle učebnic, jako jsou např. L. Zenkl - ABC hudební nauky, G. Černušák – Dějiny evropské hudby, J. Smolka – Dějiny hudby.

Učitelé E-mail Konzultace
Marios Christou christou@arcig.cz čtvrtek 10:15-11:00, po předchozí domluvě
Marie Roháčková rohackova@arcig.cz dle dohody
Jan Rezek rezek@arcig.cz
Anna Würtherlová wurtherlova@arcig.cz Po domluvě kdykoliv ve společném volném čase.

Články k tématu HV

Obrázek k článku 5.B roztančila velkou tělocvičnu

V pátek 21.6. v 18.30 propukl ve velké tělocvičně rockový koncert.

Obrázek k článku 2.C zpívala v Mramorovém sále České spořitelny!

Pod vedením paní profesorky Wühterlové studenti 2C secvičili v rámci hodin hudební výchovy celkem osm písní (Suchý, Šlitr, Voskovec, Werich, Svěrák a Uhlíř), které zazpívali v úterý v odpoledních hodinách při předávání cen žurnalistické soutěže “Ozvěny chudoby”, která se letos konala pod záštitou samotného pana prezidenta.

Obrázek k článku Pozvánka na rockový koncert

Srdečně vás zveme v pátek 21.6.2024 od 18:30 do velké tělocvičny AG na koncert studentů 5.B.

Obrázek k článku Noc kostelů 7.6.2024

V pátek 7. června vystoupili studenti naší školy na Noci kostelů v kostele svaté Ludmily.

Obrázek k článku TALENT AG 2024

Ve středu 24.4.2024 proběhla v aule školy hudební přehlídka Talent AG. Celkem se jí zúčastnilo 20 našich studentů.

Obrázek k článku 44. zpívání na schodech 25. dubna

Touto tradiční prověrkou hudební pohotovosti všeho lidu AG se zároveň symbolicky rozloučíme s našimi letošními oktávami, které mají brzy poté v úterý 30/4 své POSLEDNÍ ZVONĚNÍ.

Obrázek k článku Talent AG

Nenechávejte si svůj hudební talent jen pro sebe a pojďte se o něj podělit s ostatními! Přijďte si zahrát nebo zazpívat ve středu 24. dubna 2024 od 14:30 do auly AG.

Obrázek k článku Koncert studentů AG  - 10. ledna 2024

Srdečně vás zveme na studentský vánoční koncert, který se bude konat ve středu 10. ledna 2024 od 19:00 v aule školy.

Obrázek k článku Učitelé na Erasmu

"Zažili jsme Joyceovu věž, to je maják, kde pobýval. Odehrávají se tam důležité pasáže z Odysea, je to krásný kulatý dům na skále. Bývala to součást opevnění, nahoře na tom bastionu, kde to hrozně fouká, jsme stáli a dívali se do kraje a poslouchali úryvek z Odysea, kde kněz žehná přímo tomu místu, kde jsme stáli, postupně jednotlivým skalám a krajinným prvkům..."

Obrázek k článku Výlet 1.A do Muzea hudby

Ve středu 21. 6. jsme se s paní profesorkou Würtherlovou vypravili do Českého muzea hudby. Nejdříve jsme si prošli expozici Člověk-nástroj-hudba, která byla zčásti interaktivní, takže jsme si mohli zahrát třeba na minivarhany, harfu nebo theremin...

Stránky