Prevence

Na Arcibiskupském gymnáziu prochází studenti prim až kvart programem primární prevence „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ pořádaným Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou (KPPP). Tyto programy KPPP realizuje již od roku 1997. Žáci mají možnost zážitkovou metodou více poznat sama sebe i své spolužáky, utvrdit se v pozitivních životních postojích a zdravém životním stylu. Heslo prevence je „podporovat a rozvíjet to dobré, co ve třídě funguje“. Programy jsou realizovány pod vedením speciálně proškolené lektorské dvojice, která do tříd dochází opakovaně po dobu dvou let a zabývá se se studenty následujícími tématy:

PRIMA: 1. pololetí: Sebepoznání, posilování pozitivní sebeprezentace, seznámení se s novými lektory. Jde o to, aby si žáci a noví lektoři vybudovali vztah vzájemné důvěry, vymezili si pravidla práce a žáci dostali příležitost více poznat sama sebe i spolužáky. 2. pololetí: Sociometrické šetření, prevence šikany, stmelování kolektivu, posilování účinné komunikace mezi žáky. Sociometrie slouží ke zmapování vztahů v kolektivu, jde o to zjistit, jestli není ve třídě někdo příliš vyčleněn nebo zda se nikomu neubližuje. V současné době poradna žádá o souhlas rodičů se sociometrickým šetřením. Výsledky slouží k sestavení adekvátního programu pro třídu a je s nimi naloženo jak s citlivými údaji. V žádném případě studentům nesdělujeme, jaké postavení konkrétní student ve třídě má. Studenti se dozvědí pouze údaje o celkové atmosféře ve třídě.

SEKUNDA: 1. pololetí: Prevence závislostí. Diskutujeme obecněji o závislostech, konkrétně o závislostech na legálních i nelegálních návykových látkách. Součástí je nácvik odmítání a strategií, jak se závislostem bránit. 2. pololetí: Prevence rasismu a xenofobie, posilování pozitivních vztahů k rodičům a vztahy mezi děvčaty a chlapci, posilování pozitivní hodnotové orientace. Jedná se o setkání, které uzavírá dvouletý blok primární prevence. Je zde značná volnost ve výběru témat, přihlíží se k zakázce studentů a školy.

V TERCII a KVARTĚ absolvují žáci programy stejně tematicky zaměřené, ovšem pod vedením jiné lektorské dvojice s přihlédnutím k vyššímu věku studentů. Po každém programu mají studenti možnost si přijít popovídat ještě o samotě s lektory o svých starostech nebo nejistotách, v případě potřeby jsou vybaveni kontakty nebo radami, jak s problémem naložit. Aby byla zajištěna následná práce se třídou v případě, že se na programu otevřou nějaká závažnější témata, vítáme účast třídních učitelů na programu. Kontaktní osoba ve škole je metodik prevence, který zprostředkovává setkání s třídními učiteli.

KPPP také prostřednictvím školního metodika prevence nabízí rodičům studentům přednášky případně besedy na téma úskalí dospívání apod., které se realizují, je-li dostatečný zájem z řad rodičovské veřejnosti. Pokud se chcete získat více informací o poradně, je možné se podívat na naše webové stránky: www.kppp.cz.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8, tel. 222 322 624

Články k tématu Prevence

Obrázek k článku 3.A na Inveniu

V pondělí 29. 1. 2024 jsme se se 3.A společně vydali na třídenní třídní program Invenio v Kunraticích, který byl zaměřen především na komunikaci v naší třídě a sebepoznání.

Obrázek k článku Preventivní team během distanční výuky

Potřebuješ poradit? Školní poradenské pracoviště nabízí i během distančního vyučování své služby.

V úterý dne 20. října 2009 se uskutečnila u nás ve škole interaktivní přednáška na téma AIDS, sex, vztahy. Byla připravena pro sexty a septimy. Na pozvání naší výchové poradkyně nás přišel navštívit pan Vladimír Vácha z organizace ACET (Projekt vzdělávání a osvěty v oblasti AIDS) a seznámil nás s možnostmi nákazy, šíření a výskytem HIV pozit. lidí ve světě.