Stanovy RR

Stanovy Rady rodičů si můžete též stáhnout v příloze.

STANOVY SPOLKU RADA RODIČŮ PŘI ARCIBISKUPSKÉM GYMNÁZIU V PRAZE, Z. S. (dále jen „Rada“)

Článek I.

Název a sídlo

1.1 Název: Rada rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze, z. s.

1.2 Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Korunní 586/2, Arcibiskupské gymnázium.

Článek II.

Statut Rady

2.1 Rada je dobrovolný, neziskový, nezávislý a samosprávný svazek členů, kteří se v něm sdružují za účelem uvedeným dále v čl. 3.1. Vznikl jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v tehdy platném znění, a od 1. 1. 2014 je spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zapsaným ve spolkovém rejstříku.

2.2 Rada sdružuje zejména rodiče studentů Arcibiskupského gymnázia v Praze (dále také „gymnázium“ nebo „škola“), kteří podporují nebo se podílejí na naplnění účelu Rady či na jejích činnostech.

2.3 Rada je právnickou osobou.

Článek III.

Účel a hlavní činnosti Rady

3.1 Účelem Rady je podporovat výchovně vzdělávací proces v křesťanském duchu na gymnáziu a vyjadřovat se k němu z pohledu rodičů, hájit a podporovat oprávněné zájmy rodičů studentů gymnázia ve vztahu k této škole a současně v zájmu školy a studentů hájit a podporovat gymnázium při jednáních s jinými institucemi.

3.2 Činnosti Rady směřují k naplnění účelu popsaného v čl. 3.1 prosazováním společných zájmů jejích členů při respektování jejich suverenity. Účel Rady je naplňován zejména prostřednictvím těchto činnosti:

3.2.1 podporuje výchovně vzdělávací proces v křesťanském duchu na škole a vyjadřuje se k němu z pohledu rodičů;

3.2.2 napomáhá gymnáziu dobrovolnou prací svých členů a organizováním materiální a finanční pomoci při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí, popřípadě sponzorování akcí pořádaných gymnáziem;

3.2.3 napomáhá gymnáziu při prosazování jejích oprávněných zájmů a zájmů studentů a za tímto účelem v případě potřeby jedná s třetími osobami, fyzickými či právnickými, správními orgány, zřizovatelem, jakož i jinými úřady a institucemi;

3.2.4 napomáhá gymnáziu při všech jejich aktivitách, které činí v zájmu studentů;

3.2.5 seznamuje vedení gymnázia s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich řešení a vyřizování;

3.2.6 informuje vedení gymnázia a ostatní rodiče, jež nejsou členy Rady, pokud se jich to dotýká, o problémech studentů a problémech školy, které je třeba posoudit, a snaží se být nápomocna při jejich řešení;

3.2.7 napomáhá gymnáziu v oblasti mezinárodních kontaktů s jinými zahraničními školami při zprostředkovávání stáží a studijních pobytů v zahraničí, při organizování studentských výměnných zájezdů do zahraničí za účelem zdokonalení se v cizím jazyce, poznávání každodenního života a porozumění kulturním a historickým tradicím příslušné země;

3.2.8. úzce spolupracuje s vedením gymnázia při řešení problémů na poli výchovném, studijním, jakož i při řešení vztahů vůči zřizovateli, ministerstvu školství a dalším orgánům či institucím.

Článek IV.

Členství

4.1 Členem Rady se mohou stát rodiče a osoby blízké studentů gymnázia, kteří souhlasí s cílem Rady a jejími stanovami (dále jen „stanovy“). Podmínkou řádného členství v Radě je souhlas člena se stanovami Rady, jeho plná svéprávnost a nabytí zletilosti.

4.2 Řádným členem se může stát rodič nebo osoba blízká studenta gymnázia, která splňuje podmínku členství v Radě podle čl. 4.1 stanov a zaplatí řádně a včas členský příspěvek pro příslušný školní rok.

4.3 O přijetí za člena rozhoduje členská schůze hlasováním. K přijetí člena je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady, kteří tvoří nadpoloviční většinu všech členů Rady.

4.4 Členství člena Rady vzniká na základě rozhodnutí o přijetí za člena Rady, a to dnem, kdy přijatý člen Rady uhradil členský příspěvek stanovený členskou schůzí pro příslušný školní rok.

4.5 Rada vede seznam členů. V seznamu členů se eviduje jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození a e-mailová doručovací adresa. Tyto údaje o členech jsou evidovány Radou v souladu s údaji uvedenými uchazečem o členství a dále v souladu s oznámením člena o změně těchto údajů doručeném předsednictvu.

4.6 Zápisy a výmazy v seznamu členů Rady provádí předsednictvo nebo jím pověřený člen Rady.

4.7 Členství v Radě zaniká:

4.7.1 doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsednictvu, členství je ukončeno dnem, kdy bylo prohlášení o ukončení členství doručeno předsednictvu;

4.7.2 zánikem členství, pokud člen Rady neuhradí členský příspěvek ve výši ve výši odsouhlasené členskou schůzí pro příslušný školní rok, a to do 31.10. kalendářního roku, v němž započal příslušný školní rok, za který se členský příspěvek platí, přičemž k zániku členství dochází automaticky marným uplynutím této lhůty, a to bez nutnosti předchozí výzvy k zaplacení členského příspěvku;

4.7.3 vyloučením člena, a to na základě rozhodnutí členské schůze. Členská schůze může vyloučit člena v případě, že (i) člen opakovaně i přes napomenutí ze strany předsednictva porušuje tyto stanovy; a/nebo (ii) člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Rady, přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Radě zvlášť závažnou újmu; a/nebo (iii) z jiného důvodu stanoveného zákonem,

4.7.4 skončením školního roku (následně k 31.08.), v němž přestalo (poslední) dítě člena jakožto rodiče a/nebo zákonného zástupce z jakéhokoliv důvodu navštěvovat coby řádně zapsaný žák (student) školu, nebo jiným způsobem dojde k ukončení školní docházky (posledního) žáka na škole pro jeho rodiče a/nebo zákonného zástupce, ledaže rodič nejpozději v poslední den školního roku (nejpozději pak k 31.08. daného kalendářního roku) oznámí písemně Radě, že si přeje i nadále zůstat členem.

4.8 Zánikem členství nevzniká členovi, jeho právním nástupcům nebo dědicům nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků.

4.9 Zánik členství z důvodu podle čl. 4.7. není překážkou tomu, aby byl bývalý člen znovu přijat členskou schůzí za řádného člena Rady a stal se jím za podmínek uvedených ve stanovách.

Článek V.

Práva a povinnosti členů Rady

5.1 Každý řádný člen rady má právo zejména:

5.1.1 aktivně se podílet na plnění úkolů a cílů Rady;

5.1.2 obracet se na orgány Rady s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

5.1.3 být informován o akcích a činnosti Rady;

5.1.4 podílet se na zajišťování finančních prostředků pro dosažení cílů Rady;

5.1.5 volit orgány Rady;

5.1.6 být volen do orgánů Rady;

5.1.7 prostřednictvím volených orgánů Rady se podílet na kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků.

5.2 Každý řádný člen Rady má povinnost zejména:

5.2.1 dodržovat stanovy Rady;

5.2.2 aktivně se svými vědomostmi a dovednostmi podílet na naplnění účelu Rady a jejích činnostech;

5.2.3 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno gymnázia a Rady;

5.2.4 v přiměřené lhůtě ohlásit předsednictvu změnu svých osobních údajů jím uvedenou v přihlášce nebo jeho předchozím oznámení o změně jeho osobních údajů, a to zejména změnu svého bydliště, popř. e-mailové adresy pro doručování;

5.2.5 řádně a včas platit členské příspěvky na příslušný školní rok, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí za člena a dále vždy nejpozději do 31.10. kalendářního roku, v němž započal příslušný školní rok, za který se členský příspěvek platí;

5.2.6 svědomitě vykonávat funkce v orgánech Rady.

Článek VI.

Orgány Rady

6.1 Organizační strukturu Rady tvoří tyto orgány:

6.1.1 členská schůze;

6.1.2 předsednictvo;

6.1.3 předseda;

6.1.4 revizní komise

6.2 Řádní členové Rady mohou kandidovat a být voleni do orgánů Rady. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta. Kdo přijme funkci člena orgánu Rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

6.3 Orgány Rady jsou povinny projednat na svém nejbližším jednání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání.

Článek VII.

Členská schůze

7.1 Vrcholným orgánem Rady je členská schůze, kterou tvoří všichni členové Rady.

7.2 Členská schůze je svolávána předsedou nebo místopředsedou předsednictva Rady dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. V případě potřeby, pokud to požadují alespoň dva členové předsednictva nebo alespoň 1/3 členů Rady, svolává předseda nebo místopředseda mimořádnou členskou schůzi.

7.3 Pozvánka s navrženým pořadem jednání členské schůze musí být odeslána každému členovi Rady nejpozději 10 dnů před jejím konáním, a to na e-mailovou doručovací adresu. Společně s pozvánkou na jednání členské schůze jsou členům Rady zasílány návrhy dokumentů, které budou předloženy členské schůzi ke schválení. Stanoví-li tak pozvánka, členská schůze může proběhnout online.

7.4 Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Rady, zejména:

7.4.1 schvaluje stanovy Rady a rozhoduje o jejich změnách;

7.4.2 schvaluje zprávu o činnosti Rady za předcházející školní rok, rozpočet Rady a roční uzávěrku hospodaření;

7.4.3 volí a odvolává členy předsednictvo Rady;

7.4.4 o přijetí nového člena Rady;

7.4.5 o vyloučení člena Rady;

7.4.6 o zrušení Rady;

7.4.7 stanovuje výši členských příspěvků na následující školní rok;

7.4.8 vstupu Rady do jiných spolků a uzavírání dohod s jinými subjekty;

7.4.9 o všech dalších otázkách, jejichž rozhodování nespadá do kompetence jiných orgánů Rady.

7.5 Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady.

7.6 Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.

7.7 Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

7.8 Jednání členské schůze zahájí předseda nebo místopředseda Rady příp. jimi pověřený člen Rady, který na začátku jednání ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet, a zajistí volbu zapisovatele.

7.9 Předseda, místopředseda, příp. pověřený člen Rady řídí jednání členské schůze tak, jak byl jeho pořad ohlášen v pozvánce na členskou schůzi.

7.10 Z jednání členské schůze se pořizuje zápis. Zápis z členské schůze musí být vyhotoven do třiceti dnů od jejího konání, a to zapisovatelem zvoleným členskou schůzí. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda nebo místopředseda Rady, příp. jimi pověřený člen Rady, který členskou schůzi řídil.

7.11 V případě potřeby může předseda požádat členy o přijetí rozhodnutí mimo členskou schůzi (rozhodování per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty. Návrh rozhodnutí obsahuje lhůtu pro doručení vyjádření člena Rady, která nesmí být kratší než 3 kalendářní dny od odeslání tohoto návrhu členovi Rady na jeho e-mailovou doručovací adresu. Nedoručí-li člen Rady ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí souhlas nebo nesouhlas s návrhem usnesení na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí, platí, že se zdržel hlasování. Rozhodnutí mimo členskou schůzi je přijato, pokud s návrhem rozhodnutí vysloví souhlas nadpoloviční většina těch členů Rady, kteří se v uvedené lhůtě vyjádří k tomuto návrhu rozhodnutí a své souhlasné či nesouhlasné vyjádření včas zašlou na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí (pro tyto účely se nepřihlíží k nesouhlasu členů Rady, kteří se k návrhu usnesení včas nevyjádří, anebo se zdrželi hlasování). Rozhodnutí přijaté mimo členskou schůzi včetně dne jeho přijetí oznámí předseda všem členům Rady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

7.12 Předmětem rozhodnutí mimo členskou schůzi podle čl. 7.11 může být kterákoli záležitost uvedená v čl. 7.4, s výjimkou rozhodování o schválení či změně stanov podle čl. 7.4.1.

Článek VIII.

Předsednictvo

8.1 V čele Rady stojí pětičlenné předsednictvo, které je složeno z předsedy, místopředsedy, pokladníka a 2 členů předsednictva. Předsednictvo je výkonným orgánem Rady a řídí její činnost v období mezi jednáními členské schůze. Členem předsednictva mohou být pouze členové Rady, kteří vykonávají svou funkci osobně.

8.2 Předsednictvo volí a odvolává členská schůze. Předsednictvo provádí opatření k zajištění činnosti Rady v období mezi jednáním členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

8.3 Funkční období členů předsednictva je tříleté. Opětovné zvolení je možné. Úřadující předsednictvo zůstává ve funkci do zvolení nového předsednictva. Při zániku členství některého z členů předsednictva je svolána mimořádná členská schůze, která provede doplňovací volby.

8.4 Předsednictvo zejména:

8.4.1 koordinuje činnost Rady;

8.4.2 zpracovává podklady pro rozhodnutí schůze;

8.4.3 každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření;

8.4.4 projednává podněty členů podané Radě;

8.4.5 zajišťuje zpracování úplného znění stanov, o jejichž změně rozhodla členská schůze, a aktuální úplné znění stanov doručí do sbírky listin spolkového rejstříku nejpozději do 30 dní ode dne, kdy došlo ke změně stanov;

8.4.6 zajišťuje zpracování zprávy o činnosti Rady za předcházející školní rok.

8.5 Členství v předsednictvu zaniká:

8.5.1 uplynutím funkčního období, resp. nástupem nově zvoleného předsednictva podle bodu 8.3;

8.5.2 odstoupením ze své funkce písemným oznámením členské schůzi prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy předsednictva s tím, že funkce člena Rady zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení;

8.5.3 odvoláním členskou schůzí.

8.6 Člen předsednictva může být odvolán členskou schůzí zejména za nečinnost a předem neomluvenou nebo neodůvodněnou pravidelnou neúčast na schůzkách předsednictva a Rady.

8.7 Jestliže klesne počet členů předsednictva pod stanovený počet členů předsednictva, může předsednictvo kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů předsednictva na dobu do konání nejbližší členské schůze. Na nejbližší členské schůzi musí být namísto kooptovaných členů předsednictva zvoleni noví členové předsednictva.

8.8 Předsednictvo se schází a jedná dle potřeby. Předsednictvo svolává předseda. V případě, že to považuje předseda za potřebné, nebo na návrh alespoň dvou členů předsednictva, svolá předseda jednání předsednictva kdykoliv.

8.9 Předsednictvo je schopné usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

8.10 Každý člen předsednictva má při hlasování jeden hlas.

8.11 Rozhodnutí předsednictva je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů předsednictva. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy. Zápis ze schůze předsednictva podepisuje předseda a další jeden člen předsednictva.

8.12 Odstupující předsednictvo informuje nově zvolené předsednictvo o rozpracovaných úkolech a předá mu podklady a materiály nutné k řádnému výkonu činnosti předsednictva. Členskou schůzi, která volí nové předsednictvo, svolává úřadující předseda tak, aby se tato konala nejpozději 15 dní před ukončením funkčního období úřadujícího předsednictva.

8.13 Pokladník jedná ve věcech spojených s výkonem jeho funkce. V ostatních případech pak na základě pověření předsednictvem.

8.14 Člen předsednictva nebo člen Rady může jednat samostatně jen na základě pověření předsednictva Rady.

8.15 V případě potřeby může předseda požádat členy předsednictva o přijetí rozhodnutí mimo schůzi předsednictva (rozhodování per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty. Pro postup a přijetí rozhodnutí se použije bod 7.11 obdobně. Rozhodnutí je přijato, pokud s návrhem rozhodnutí vysloví souhlas nadpoloviční většina těch členů předsednictva, kteří se v uvedené lhůtě vyjádří k tomuto návrhu rozhodnutí.

Článek IX.

Předseda

9.1 Statutárním orgánem Rady je předseda.

9.2 Předseda je oprávněn zastupovat Radu navenek ve všech záležitostech. Podepisování za Radu se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Rady připojí svůj podpis.

9.3 Předseda jedná samostatně. O svém jednání je povinen informovat ostatní členy předsednictva a Rady na její nejbližší schůzi.

9.4 Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.

9.5 Předseda naplňuje rozhodnutí členské schůze.

9.6 Odstoupí-li předseda z funkce, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového předsedy místopředseda. V takovém případě o všech běžných záležitostech Rady rozhoduje místopředseda sám a nejpozději do 1 měsíce je povinen svolat členskou schůzi, která rozhodne o volbě nového předsedy. Odstoupí-li současně předseda i místopředseda, svolá členskou schůzi kterýkoli člen předsednictva.

Článek X.

Odborná seskupení

10.1 K zabezpečení své činnosti a splnění vytčených cílů může Rada vytvářet ze svých členů odborná seskupení dočasného nebo trvalého charakteru. Práci těchto seskupení řídí a jejich činnost koordinuje předsednictvo Rady.

Článek XI.

Revizní komise

11.1 Revizní komise je dvoučlenná, volená z členů Rady na členské schůzi na dobu 3 let. Člena revizní komise volí a odvolává členská schůze. Nejméně jednou ročně reviduje hospodaření Rady a zprávu o revizi účtu předkládá členské schůzi prostřednictvím předsednictva.

11.2 V případech hodných zvláštního zřetele může kterýkoliv člen revizní komise dát podnět ke svolání mimořádné členské schůze.

11.3 Člen revizní komise nesmí být členem předsednictva. Člen revizní komise má právo účastnit se jednání předsednictva, ale bez hlasovacího práva.

Článek XII.

Zásady hospodaření

12.1 Hospodaření Rady se řídí obecně platnými právními předpisy.

12.2 Majetek Rady tvoří hmotný, nehmotný a finanční majetek, peněžní prostředky, pohledávky a zásoby.

12.3 Pro svoji činnost získává Rada prostředky zejména z těchto zdrojů:

12.3.1 členské příspěvky;

12.3.2 granty a dotace z veřejných rozpočtů;

12.3.3 dary právnických a fyzických osob;

12.3.4 výnosy z vlastních aktivit;

12.3.5 jiné platby přijaté od třetích osob.

12.4 Získané prostředky mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům a hlavní činnosti Rady a k úhradě nákladů souvisejících s činností Rady. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc gymnáziu a v případech hodných zvláštního zřetele i jako finanční pomoc studentům.

12.5 Peněžní prostředky jsou ukládány na bankovních účtech Rady a v pokladně Rady.

12.6 Rada hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Účetním obdobím je kalendářní rok. Zásadní rozhodnutí o nakládání s majetkem Rady schvaluje na návrh předsednictva členská schůze.

12.7 Členové Rady neručí svým majetkem za závazky Rady. Případný zisk vykázaný za účetní období využije Rada výhradně k dosahování účelu a hlavní činnosti Rady dle čl. III.

12.8 Výsledky činnosti a hospodaření Rady jsou zveřejňovány.

Článek XIII.

Účast vedení školy na členské schůzi a jednání předsednictva

13.1 Jednání členské schůze a jednání předsednictva se zpravidla účastní za vedení gymnázia ředitel nebo jím pověřený zástupce.

13.2 V případech, kdy by mohlo dojít ke kolizi zájmů mezi vedením školy a studenty, resp. jejich rodiči, nebo mezi vedením školy a Radou, jedná členská schůze a předsednictvo, na základě rozhodnutí většiny členů předsednictva, bez účasti zástupců vedení školy.

Článek XIV.

Zánik Rady

14.1 Rada se zrušuje:

14.1.1 zrušením Rady na základě rozhodnutí členské schůze;

14.1.2 zrušením na základě pravomocného rozhodnutí soudu z důvodů stanovených zákonem.

14.2 Pokud se členská schůze, popř. mimořádná členská schůze, k tomuto účelu svolaná dle těchto stanov, opakovaně nesejde, může o zániku Rady rozhodnout předsednictvo. V tom případě se k takovému rozhodnutí vyžaduje souhlasu všech členů předsednictva.

14.3 Je-li rozhodnuto o zrušení Rady členskou schůzí s likvidací, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání a ustanoví likvidátora nebo likvidační komisi. Toto rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

14.4 Likvidátor anebo likvidační komise zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek. Případný likvidační přebytek bude bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle se shodují či jsou blízké cílům Rady nebo na Arcibiskupské gymnázium.

14.5 Rada zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

15.2 Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 31. října 2022.