Představení školy

AG je gymnázium

 • církevní
 • osmileté
 • všeobecného studijního zaměření

Proč stojí za to studovat na AG?

 • AG poskytuje středoškolské vzdělání na výrazně nadprůměrné úrovni.
 • AG zaručuje vysoce nadprůměrné vztahy mezi lidmi.

Arcibiskupské gymnázium vytváří a zaručuje dětem i dospělým pro jejich společnou cestu a společnou tvořivou činnost svobodný a volný prostor – prostor, který je zvenku chráněn, zevnitř vyživován a celkově kultivován živým křesťanstvím.

(Školní vzdělávací program AG "Osm svobodných umění")

AG je církevní gymnázium

Skutečnost, že AG je církevní gymnázium, se projevuje několika různými způsoby.

 1. Zřizovatelem školské právnické osoby Arcibiskupské gymnázium je Arcibiskupství pražské. AG je jednou ze šestnácti škol či školských zařízení v pražské diecézi, jejichž zřizovatelem je Arcibiskupství. Činnost AG byla obnovena v roce 1991, volně naše škola navazuje na tradici renomovaného předválečného Arcibiskupského gymnasia, které svou činnost zahájilo v roce 1913.
 2. AG dostává státní dotaci přímo od MŠMT, nikoli přes Magistrát. Církevní školy mohou uzavírat smlouvu o vzdělávání za úplatu, tedy vybírat školné. Na AG se vybírá školné v různé výši podle ročníků. Finance shromážděné díky školnému jsou využívány především na pomůcky pro žáky a na mzdy učitelů v tzv. nadstandardních hodinách (například jazykové konverzace, dělení hodin).
 3. Od primy do oktávy mají všechny děti v rozvrhu povinně jednu hodinu týdně předmětu náboženská nauka. Je to předmět jako každý jiný a děti jsou z něj klasifikovány. Předmět je úmyslně nazván "nauka", nikoli "výchova". Naznačuje se tím, že se v něm sdělují a učí fakta, jejichž znalost považujeme za nutnou, ale že se zde neusiluje přímo o výchovu, která by žáky nutně hlouběji formovala. Na druhé straně tento předmět nabízí křesťanský pohled na svět.
 4. Na rozdíl od povinné náboženské nauky jsou ve škole přísně dobrovolné aktivity, při nichž se vnitřní účast věřícího člověka předpokládá. Jsou to např. pravidelné mše, duchovní obnovy, exercicie v oktávách ad. Viz Pastorační plán pro příslušný školní rok. Bohoslužby na začátku a konci školního roku a bohoslužbu spojenou s předáváním maturitních vysvědčení považujeme za povinnou.
 5. Víra v Boha ani příslušnost ke katolické církvi nejsou nutnými podmínkami při vstupu na AG. Nechceme však, aby se ke studiu na AG hlásil člověk s apriorním odporem k církvi. Smysl naší školy vidíme i v tom, že se v ní obě skupiny, jak katoličtí věřící, tak ostatní, jak žáci, tak učitelé, mohou dlouhodobě setkávat a vzájemně poznávat. Přitom chceme, aby věřící měli ve škole prostředí, v němž jejich víra nebudí nežádoucí pozornost. Zjednodušeně řečeno: usilujeme o to, aby se lidé, kteří v Boha nevěří, mohli denně přesvědčovat, že věřící nejsou lidé nějak vyšinutí, a zároveň aby věřící měli možnost pochopit a poznat, že etické zásady apod. mohou existovat i mimo katolickou církev. I v tom spatřujeme zásadní přínos naší školy pro celou společnost.

Arcibiskupské gymnázium je katolická škola, avšak neklade si za podmínku, že všichni žáci a učitelé musí být katolíci nebo křesťané. Nechceme budovat přehradu mezi katolíky a lidmi jiného vyznání či bez vyznání. Nabízíme svůj prostor všem, kdo o něj mají zájem a kdo jsou připraveni respektovat naše pravidla. 

(Školní vzdělávací program AG "Osm svobodných umění")

AG je osmileté gymnázium

 1. AG má 17 tříd po přibližně 32 žácích, celkem přes 530 žáků. Pravidelně máme v každém z osmi ročníků dvě třídy, pouze v jednom ročníku máme třídy tři, abychom co nejlépe naplnili povolenou kapacitu školy.
 2. Žáci na AG studují od 12 do 19 let. Žáci do prim přicházejí každoročně ze zhruba 40 základních škol z Prahy i z blízkého okolí.
 3. Učitelé Arcibiskupského gymnázia představují kolektiv přibližně 70 osob. V čele každého učebního předmětu stojí vedoucí učitel, který odpovídá řediteli za kvalitu vyučování daného předmětu.
 4. Při AG pracuje školní klub a středisko volného času - dům dětí a mládeže. Děti mohou v rámci klubu navštěvovat mnoho různých kroužků (astronomický, jazykové, sportovní, turistický).
 5. Ke stravování využívá naše škola jídelnu sousedního Křesťanského domova mládeže u svaté Ludmily.
 6. Ve škole pracuje Parlament Arcibiskupského gymnázia, ve které mají všechny třídy své zástupce.

AG má všeobecné studijní zaměření

Předměty na AG se dělí na předměty humanitní, předměty přírodovědné a na cizí jazyky. Studium všech předmětů vychází ze společných východisek, která jsou popsána ve školním vzdělávacím programu "Osm svobodných umění". Téměř všichni absolventi AG pokračují ve studiu na vysokých školách, a to na fakultách nejrůznějších zaměření, v České republice i v zahraničí (od teologie, přes filosofii, medicínu, přírodní vědy, matematiku a informační technologie, až po jazyky a umělecké obory). Podrobné údaje o studiu absolventů jsou obsaženy ve výroční zprávě a školních ročenkách.

Humanitní předměty

Český jazyk a literatura, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, estetická výchova výtvarná, estetická výchova hudební, náboženská nauka, základy filosofie.

Přírodovědné předměty

Matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, tělesná výchova.

Cizí jazyky

Angličtina, němčina, francouzština, španělština, latina, případně další v rámci volitelných předmětů, nepovinných předmětů nebo kroužků.