NN

Obor Náboženská nauka je vymezen jako povinná součást školních vzdělávacích programů církevních škol zřízených institucemi římskokatolické církve.
Respektuje svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízí orientaci v základní nauce římskokatolické církve. Vychází ze základních otázek člověka spojených s hledáním životního smyslu a ukazuje možnou cestu k jeho nalezení. Poukazuje na souvislost mezi tajemstvím transcendence a posledním cílem člověka. Chce v žácích rozvíjet a podporovat základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání. Nabízí pomoc pro orientaci v tomto světě, umožňuje přístup k biblickému poselství, k učení křesťanství (především katolické církve) a jeho tradici a otevírá tak možnost života s církví.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se základními křesťanskými pojmy, hodnotami a tradicí; předmět chce poskytnout nabídku a rozvoj křesťanské duchovní orientace; chce vzdělávat v oblasti jednání a vychovávat studenty k lidsky odpovědnému přístupu k životu, k druhým lidem, ke světu v duchu Kristova učení; chce vést také skrze seznámení s jinými náboženskými směry k pochopení a toleranci k odlišnostem ve všech oblastech lidského života.

Součástí této nabídky jsou také školní duchovní aktivity - duchovní obnovy, modlitba růžence, duchovní slovo, mše svaté, křížová cesta, exercicie oktáv, farní studentský klub. Všechny tyto aktivity jsou dobrovolné a jsou nabízeny jak věřícím, tak i nevěřícím studentům. Jejich cílem je osobnostní rozvoj případně otevření a prohloubení života s církví.

Hodinová dotace: 

Od primy do oktávy je předmět vyučován ve třídách rozdělených na dvě skupiny, s dotací jedna hodina týdně.

Co učíme: 

Tématické okruhy průřezového tématu Náboženská nauka jsou členěny do 8 částí podle jednotlivých ročníků. Výuka nerozlišuje mezi žákem z křesťanského a nevěřícího prostředí. Předmět je naukový a předkládá křesťanské učení z pohledu katolické církve.

a) Setkání s křesťanstvím – náboženství v životě člověka; křesťanská tradice Evropy; křesťanské svátky; křesťanství jako cesta s Ježíšem Kristem; církev a její působení
b) Starý zákon – vznik a poselství Bible; dějiny, osoby, příběhy a skutečnosti Starého zákona; židovské dějiny a náboženství
c) Nový zákon – doba a reálie Nového zákona; vznik Nového zákona; život a učení Ježíše Krista; apoštolové; prvotní církev; svátosti
d) Základy křesťanské etiky – východiska křesťanské etiky; člověk jako duchovně tělesná bytost; proces a způsoby lidského rozhodování a jednání; skutečnosti ovlivňující lidské jednání; mezilidské vztahy a normy; sexualita v životě člověka; vlivy ohrožující život člověka a jeho ochrana
e) Religionistika - náboženství; sekty; nejstarší náboženské představy; čínská náboženství; hinduismus; buddhismus; judaismus; islám; církve a sekty
f) Exegeze - vznik biblického textu, jeho výklad a význam
g) Křesťanství v proměnách času - církevní dějiny - rané křesťanství; koncily; řeholní život; investitura; středověké křesťanství; církev v novověku
h) Křesťanství v dnešní době - církev v 19. a 20. století; sociální nauka; aktuální náboženské otázky

Jak učíme: 

Hodiny jsou vedeny různou formou, podle probíraného tématu. Důraz je kladen na společnou diskusi a pohled na probírané téma z více zorných úhlů. Součástí výuky je i návštěva chrámových prostor, židovského muzea a pro vybrané žáky kvint i cesta do Osvětimi. Prostor je táké dán ke zpracování dobrovolných či povinně volitelných referátů a pololetních prací.

Učebnice a další materiály: 

V primě, sekundě, tercii a sextě se pracuje s Biblí, především jejím ekumenickým překladem. Sekundy a tercie používají Knihu o Bibli SZ a NZ.  Kvartám a kvintám je k dispizici širší studijní text dostupný na: http://www.zssv.cz/stranky-ucitelu-a-trid/vyuka-nabozenstvi/. Žáci septim pracují u knihou Dva tisíce let dějin církve. Žákům jsou ve všech ročnících poskytovány i další studijní materiály vytvořené či zpracované učitelem.

Učitelé E-mail Konzultace
Jaroslav Brzák brzak@arcig.cz
Hyacint Petr Ullman ullman@arcig.cz Každý čtvrtek od 12:00 do 16:30. Popřípadě po další domluvě.
Benedikt Hudema hudema@arcig.cz Úterý 13.45-14.30 v kabinetu 508, možno domluvit i jiný čas
Kliment Tomáš M... mikulka@arcig.cz středa vždy 10:15-11:00 a také 14:30-16:30, pokud není ped. rada anebo školení
Ondřej Mrzílek mrzilek@arcig.cz čtvrtek 13,00 - 14,30 hodin - po předchozí domluvě
Ondřej Trepeš trepes@arcig.cz Po 17:00 a dále, nebo dle domluvy (ideálně v dnech výuky)

Články k tématu NN

Jak jste si již určitě všimli, článek o naší pouti do Lurd už na stránkách školy nějakou chvíli visí, ale naši přátelé z Montpellier nám poslali pár dost zajímavých fotografií. A tak jsme se rozhodli udělat ještě jeden článek jen a jen o Lurdech!

Všechno začalo v nočních hodinách první říjnové neděle na pražském letišti. Přivítali nás jako vždy dobře naladění bratři Filip, Hyacint a Ludvík, kteří nás po celou dobu poutě provázeli...

Výsledky diecézního kola soutěže na téma sv. Anežky

Nebylo jednoduché vybrat tři laureáty školního kola, protože mnohé práce byly vynikající, jiné výborné, velmi dobré a ostatní velmi pěkné.

Arcibiskupství pražské vyhlašuje Soutěž žáků školní výuky náboženství Arcidiecéze pražské na téma sv. Anežka Česká.

V pondělí 10.12. v rámci Teologického kroužku budeme promítat akční teologický film z prostředí zajateckého tábora v Japonsku během druhé světové války. Sraz ve druhém patře před kaplí v 15.30 hod. Všechny zveme.

Co je to mezuza a kam s ní? Co se stane se svitkem tóry, když udělá opisovač chybu při přepisování? Proč jsou na sederovém talíři hořké byliny? Co jsou to Hamanovy taštičky? Jak chutnají macesy? K čemu se používá ručička jad? Kdy začíná chanuka? A co pesach? Kolik ramen mají různé svícny? Sedm? Devět? Osm? Je v tom nějaký rozdíl? Co je šofar a proč se na něj troubí? A na starém židovském hřbitově - jsou starší náhrobky mramorové nebo pískovcové? Na které jméno odkazují žehnající ruce na náhrobcích?