Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, (státní a školní) probíhající ve dvou termínech. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020

 • Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb., v tomto školním roce také zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou 232/2020 Sb.
 • Na základě přijímacího řízení v roce 2020 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu (dále jen AG) nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.
 • S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu. Podle této smlouvy budou přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2020/2021 škole platit 12.000 Kč ročně.
 • Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na AG se souhlasným vyjádřením žáka řediteli AG, a to do 1. března 2020.
 • Součástí přijímacího řízení na AG je
  1. jednotná státní přijímací zkouška
  2. školní přijímací zkouška.

Jednotná státní přijímací zkouška

 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, jednotnou zkoušku bude konat na té, která je zapsaná na 1. místě, výsledek bude poskytnut oběma školám.
 • Jestliže se žák nebude moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
 • Řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 9. června 2020, náhradní termín pak na 23. června.
 • Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška

 • První řádný termín školní přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 4. června 2020, druhý na pátek 5. června 2020. Uchazeč bude pozván na termín, který odpovídá pořadí školy na přihlášce.
 • Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní přijímací zkoušky.
 • Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 7 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou mimo jiné podrobné organizační pokyny a text smlouvy o poskytnutí vzdělávání za úplatu. Žákem a zákonným zástupcem potvrzenou smlouvu včetně podepsaných informací doručí žák zpět do školy v den přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu všeobecného přehledu (25 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test všeobecného přehledu nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou testů maximálně 50 bodů.
  • pravopisné jevy v diktátu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 1. stupeň ZŠ; z maxima 25 bodů se odečítá 1 bod za každou hrubou chybu (v testovaném pravopisném jevu), 1 bod za každé 3 drobné chyby
  • veškeré otázky všeobecného testu vycházejí z RVP pro 1. stupeň ZŠ; za správnou odpověď na každou z 25 otázek je přidělen 1 bod

Bodový zisk

 • Za písemné testy jednotné státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, školní všeobecný přehled 25 bodů).
 • Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýš 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude každému přidělen 1 bod za každou jedničku z českého jazyka, jednoho cizího jazyka a matematiky, celkem maximálně tedy 6 bodů. Za každé vítězství až třetí místo v soutěži vyhlašované MŠMT (vyhlášení soutěží, typ A, odst. 1.1.1 minimálně obvodní/okresní kolo, nebo odst. 1.1.2 minimálně krajské kolo, ocenění získané ve 4. a 5. třídě) bude přidělen 1 bod, maximálně však celkem 4 body.

 • Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 160 bodů, maximálně 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk) a maximálně 50 bodů za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 25 bodů všeobecný přehled) a maximálně 10 bodů za prospěch a soutěže.

Výsledné pořadí

 • Po řádném termínu jednotné státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 64 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:
  1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 64 minus omluvení. Ředitel určí omluveným uchazečům náhradní termín pro vykonání školní přijímací zkoušky tak, aby náhradní zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od řádného termínu. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel AG uchazeči nejpozději 7 dnů předem. Podobně u státní přijímací zkoušky, jen náhradní termín státní zkoušky je již předem určen MŠMT (viz výše).
  2. Na základě zkoušky v náhradním termínu může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.
  3. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne aspoň 50 bodů ze 100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně aspoň 25 bodů z 50 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.
 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 64 uchazečů podle pořadí. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení, podle počtu bodů získaných
   1. ze školní přijímací zkoušky
   2. za diktát
   3. za státní test z matematiky
   4. za prospěch a soutěže
 • Ostatní uchazeči přijati nebudou.
 • Do 2 pracovních dnů po doručení (zpřístupnění) výsledků jednotné státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel v budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.
 • Před vydáním rozhodnutí budou mít uchazeči možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Konkrétní termín bude uveden v pozvánce k přijímacím zkouškám a na webových stránkách školy, a to zvlášť pro školní a zvlášť pro státní část.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně.
 • Úmysl vzdělávat se na AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč.
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na základě změny rozhodnutí. Dokladem pro vydání zápisového lístku je nové rozhodnutí o přijetí.

Nepřijatí uchazeči

 • Proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče není odvolání přípustné.
 • Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (viz výše: aspoň 50 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky a zároveň aspoň 25 bodů ze školní přijímací zkoušky), mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.
 • Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že podali žádost o nové rozhodnutí ve výše uvedené lhůtě tří dní od doručení rozhodnutí.
 • Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli AG.

V případě, že se nepodaří obsadit 64 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia

V Praze dne 15. května 2020

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Odvolání podzimního semestru přípravných kurzů

Z bezpečnostních i organizačních důvodů jsme nuceni odvolat podzimní semestr přípravných kurzů matematiky. Doufáme, že Zimní semestr proběhne.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Přijímacích zkoušek ve dnech 4., 5. a 9. června 2020 se zúčastnilo 199 z 206 přihlášených uchazečů, nikdo se neomluvil, 7 uchazečů se nedostavilo ke zkoušce.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Matematiky pro zájemce z 5.tříd ZŠ

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku Informace k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky na AG proběhnou 4. a 5. června (školní zkouška) a 9. června (státní zkouška). Podrobné pokyny najdete v přiložených souborech.

Obrázek k článku Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek

Na základě informací zveřejněných MŠMT byl stanoven harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek na AG.

Obrázek k článku Informace pro uchazeče

Z důvodu dočasného uzavření škol se ruší původně plánované termíny přijímacích zkoušek.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 21. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na druhý den otevřených dveří.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 7. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na první den otevřených dveří.

Uchazeči, kteří podávali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na AG, budou vyrozuměni o jeho vyřízení během léta. Odvolání vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy.

V úterý 4. června od 16 hodin proběhne důležité setkání s rodiči budoucích primánů.