Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, státní a školní. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška: 19. a 20. dubna 2022

Školní přijímací zkouška: 25. a 26. dubna 2022

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny tři primy, do nichž bude celkem přijato 90 žáků.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb.
 • Na základě přijímacího řízení v roce 2022 bude přijato ke studiu na AG ve školním roce 2022/2023 nejvýše 90 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.
 • S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu, jejíž text je součástí pozvánky k vykonání přijímací zkoušky. Podle této smlouvy budou přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2022/2023 škole platit 12.000 Kč ročně. Podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu odevzdá zákonný zástupce uchazeče společně se zápisovým lístkem, pokud bude uchazeč ke studiu na AG přijat.
 • Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na AG se souhlasným vyjádřením žáka řediteli AG, a to do 1. března 2022.
 • Součástí přijímacího řízení na AG je
  1. jednotná státní přijímací zkouška
  2. školní přijímací zkouška.

Jednotná státní přijímací zkouška

 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Podá-li uchazeč přihlášku pouze na jednu školu, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
 • Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po řádné písemné omluvě řediteli školy (nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku) moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. 
 • První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 19. dubna 2022, druhý na středu 20. dubna 2022. První náhradní termín pak proběhne v úterý 10. května 2022 a druhý ve středu 11. května 2022.
 • Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z matematiky trvá 70 minut, test z českého jazyka a literatury 60 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška

 • První řádný termín školní přijímací zkoušky proběhne v pondělí 25. dubna 2022 a druhý řádný termín v úterý 26. dubna 2022.
 • Jestliže se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, a řádně se omluví řediteli školy (písemně a nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku), bude moci školní zkoušku vykonat v náhradním termínu. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 12. května 2022.   
 • Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou mimo jiné podrobné organizační pokyny a prohlášení uchazeče. Podepsané prohlášení doručí žák zpět do školy v den konání přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu všeobecného přehledu, jehož součástí je test studijních předpokladů (25 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test všeobecného přehledu a studijních předpokladů nejvýš 27 bodů, celkem tedy z obou testů maximálně 52 body.

- pravopisné jevy v diktátu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 1. stupeň ZŠ; z maxima 25 bodů se odečítá 1 bod za každou hrubou chybu (v testovaném pravopisném jevu), 1 bod za každé 3 drobné chyby.

- veškeré otázky testu všeobecného přehledu a studijních předpokladů vycházejí z RVP pro 1. stupeň ZŠ; za správnou odpověď na každou z 25 otázek jsou přiděleny 1–2 body.

Bodový zisk

 • Za písemné testy jednotné státní a školní přijímací zkoušky je tak možné získat maximálně 152 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, školní všeobecný přehled a studijní předpoklady 27 bodů).
 • Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýš 8 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude každému přidělen 1 bod za každou jedničku z českého jazyka, jednoho cizího jazyka a matematiky, celkem tedy maximálně 6 bodů. Za každé vítězství až třetí místo v soutěži vyhlašované MŠMT, ocenění získané ve 3. – 5. třídě, minimálně krajské kolo (pokud se nekoná, pak okresní kolo) bude přidělen 1 bod, maximálně však celkem 2 body.

 • Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 160 bodů, maximálně 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk) a maximálně 52 body za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 27 bodů za školní všeobecný přehled a studijní předpoklady) a maximálně 8 bodů za prospěch a soutěže.

Výsledné pořadí

 • Po 1. a 2. řádném termínu jednotné státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 90 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:
  1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 90 minus omluvení. Omluveným uchazečům bude určen náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel AG uchazeči nejpozději 7 dnů předem.
  2. Na základě zkoušky v náhradním termínu může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.
  3. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne aspoň 40 bodů ze 100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně aspoň 20 bodů z 52 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.
 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 90 uchazečů podle pořadí. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení, podle počtu bodů získaných:
   1. ze školní přijímací zkoušky
   2. za diktát
   3. za státní test z matematiky
   4. za prospěch a soutěže
 • Ostatní uchazeči přijati nebudou.
 • Do 2 pracovních dnů po doručení (zpřístupnění) výsledků jednotné státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel v budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.
 • Před vydáním rozhodnutí budou mít uchazeči možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Konkrétní termín bude uveden v pozvánce k přijímacím zkouškám a na webových stránkách školy, a to zvlášť pro školní a zvlášť pro státní část.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně nebo do datové schránky.
 • Úmysl vzdělávat se na AG a stát se žákem AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, nebo pokud zákonný zástupce uchazeče neodevzdá společně se zápisovým lístkem v uvedené lhůtě podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu ve třech stejnopisech, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (viz výše: aspoň 40 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky a zároveň aspoň 20 bodů ze školní přijímací zkoušky), mohou odvolat prostřednictvím ředitele AG, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dnů od doručení rozhodnutí.
 • Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli AG.

V případě, že se nepodaří obsadit 90 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

Úprava přijímacího řízení pro rok 2022 u žáků pobývajících dlouhodobě v zahraničí je součástí přiloženého dokumentu.


Co můžete čekat od studia na AG vám chceme přiblížit prostřednictvím spotu výše či informačního článku. Nebo nahlédněte do virtuální učebny nebo nasajte atmosféru školy v reportáži

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Přípravné kurzy - hodina 1. února se ruší

Vážení rodiče! Vzhledem k nemoci vyučujícího se ruší úterní hodina 1. února, kurzy budou normálně pokračovat od 8. února 2022 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ pokračují zimním semestrem od 11. 1. 2022.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky - informace k zimnímu semestru

Zimní semestr matematických kurzů začíná 11. 1. 2022

Obrázek k článku Videoreportáž a 3D učebna

Vážení rodiče, milí zájemci o studium na AG,

podívejte se na videoreportáž z Arcibiskupského gymnázia a získejte lepší představu o tom, jak to na AG chodí.

Obrázek k článku Den otevřených dveří úterý 11. 1. 2022

Vážení rodiče, milí zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu, srdečně vás zveme 11. ledna 2022 od 17 hodin do budovy našeho gymnázia na druhý Den otevřených dveří.
Všechny účastníky prosíme o dodržování zde uvedených hygienických pravidel.

Obrázek k článku Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium letos proběhnou 19. a 20. dubna 2022 (Jednotná přijímací zkouška) a 25. a 26. dubna 2022 (Školní přijímací zkouška). 

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku Kontakt pro přijímací řízení

Veškeré vaše dotazy ohledně přijímacího řízení prosím směřujte na zástupkyni ředitele Mgr. Janu Kaderovou (kaderova@arcig.cz).  

Obrázek k článku Den otevřených dveří online

Děkujeme všem za zájem o AG a účast na online setkáních 12. a 19. ledna. Přepis položených otázek a odpovědí najdete v příloze.

Stránky