Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, státní a školní. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Ve videoprezentaci najdete informace o studiu na naší škole i o přijímacích zkouškách.

 • O. Mrzílek - O škole
 • L. Bohatá - přijímací zkoušky obecně (4:46)
 • M. Roháčková - přijímací zkouška z češtiny - diktát (7:22)
 • L. Bohatá - přijímací zkouška - všeobecný test (9:31)
 • I. Hajičová - jazyky (10:21)
 • P. Ullman - duchovní rozměr školy (11:44)
 • T. Pešek - výchovné poradenství a prevence (12:40)
 • A. Hora - volnočasové aktivity (Školní klub a Dům dětí a mládeže) (13:30)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb.
 • Na základě přijímacího řízení v roce 2021 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu (dále jen AG) ve školním roce 2021/2022 nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.
 • S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu, jejíž text je součástí pozvánky k vykonání přijímací zkoušky. Podle této smlouvy budou přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2021/2022 škole platit 12.000 Kč ročně. Podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu odevzdá zákonný zástupce uchazeče společně se zápisovým lístkem, pokud bude uchazeč ke studiu na AG přijat.
 • Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na AG se souhlasným vyjádřením žáka řediteli AG, a to do 1. března 2021.
 • Součástí přijímacího řízení na AG je
  1. jednotná státní přijímací zkouška
  2. školní přijímací zkouška.

Jednotná státní přijímací zkouška

 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Podá-li uchazeč přihlášku pouze na jednu školu, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
 • Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
 • První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na středu 5. května 2021, druhý na čtvrtek 6. května 2021. První náhradní termín pak proběhne 2. června 2021 a druhý 3. června 2021.
 • Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z matematiky trvá 85 minut, test z českého jazyka a literatury 70 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška

 • Školní přijímací zkoušku koná žák v tomtéž dni, kdy koná na AG jednotnou státní přijímací zkoušku.
 • Jestliže se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, bude mu po omluvě řediteli školy stanoven náhradní termín.
 • Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou mimo jiné podrobné organizační pokyny a informace o škole. Podepsanou informaci doručí žák zpět do školy v den konání přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu všeobecného přehledu (25 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test všeobecného přehledu nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou testů maximálně 50 bodů.

- pravopisné jevy v diktátu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 1. stupeň ZŠ; z maxima 25 bodů se odečítá 1 bod za každou hrubou chybu (v testovaném pravopisném jevu), 1 bod za každé 3 drobné chyby

- veškeré otázky všeobecného testu vycházejí z RVP pro 1. stupeň ZŠ; za správnou odpověď na každou z 25 otázek je přidělen 1 bod

Bodový zisk

 • Za písemné testy jednotné státní a školní přijímací zkoušky je tak možno získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, školní všeobecný přehled 25 bodů).
 • Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýš 10 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za vysvědčení z 1. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude každému přidělen 1 bod za každou jedničku z českého jazyka, jednoho cizího jazyka a matematiky, celkem tedy maximálně 6 bodů. Za každé vítězství až třetí místo v soutěži vyhlašované MŠMT (vyhlášení soutěží, typ A, odst. 1.1.1 minimálně obvodní/okresní kolo, nebo odst. 1.1.2 minimálně krajské kolo, ocenění získané ve 3. – 5. třídě) bude přidělen 1 bod, maximálně však celkem 4 body.

 • Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 160 bodů, maximálně 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk) a maximálně 50 bodů za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 25 bodů všeobecný přehled) a maximálně 10 bodů za prospěch a soutěže.

Výsledné pořadí

 • Po řádném termínu jednotné státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 64 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:
  1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 64 minus omluvení. Omluveným uchazečům bude určen náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel AG uchazeči nejpozději 7 dnů předem.
  2. Na základě zkoušky v náhradním termínu může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.
  3. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne aspoň 45 bodů ze 100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně aspoň 20 bodů z 50 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.
 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 64 uchazečů podle pořadí. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení, podle počtu bodů získaných
   1. ze školní přijímací zkoušky
   2. za diktát
   3. za státní test z matematiky
   4. za prospěch a soutěže
 • Ostatní uchazeči přijati nebudou.
 • Do 2 pracovních dnů po doručení (zpřístupnění) výsledků jednotné státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel v budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.
 • Před vydáním rozhodnutí budou mít uchazeči možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům. Konkrétní termín bude uveden v pozvánce k přijímacím zkouškám a na webových stránkách školy, a to zvlášť pro školní a zvlášť pro státní část.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně nebo do datové schránky.
 • Úmysl vzdělávat se na AG a stát se žákem AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, nebo  pokud zákonný zástupce uchazeče neodevzdá společně se zápisovým lístkem v uvedené lhůtě podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu ve třech stejnopisech, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč.
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (viz výše: aspoň 45 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky a zároveň aspoň 20 bodů ze školní přijímací zkoušky), mohou odvolat prostřednictvím ředitele AG, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dní od doručení rozhodnutí.
 • Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli AG.

V případě, že se nepodaří obsadit 64 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia

V Praze dne 11. ledna 2021

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Přípravné kurzy – Informace k zimnímu semestru

Zimní semestr začne v ÚT 19. 1., předtím 12. 1. se chystá zkušební hodina. Hodiny budou probíhat online pomocí zoom, prostředím pro ostatní komunikaci bude Google Classroom.

Obrázek k článku Odvolání podzimního semestru přípravných kurzů

Z bezpečnostních i organizačních důvodů jsme nuceni odvolat podzimní semestr přípravných kurzů matematiky. Doufáme, že Zimní semestr proběhne.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Přijímacích zkoušek ve dnech 4., 5. a 9. června 2020 se zúčastnilo 199 z 206 přihlášených uchazečů, nikdo se neomluvil, 7 uchazečů se nedostavilo ke zkoušce.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Matematiky pro zájemce z 5.tříd ZŠ

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku Informace k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky na AG proběhnou 4. a 5. června (školní zkouška) a 9. června (státní zkouška). Podrobné pokyny najdete v přiložených souborech.

Obrázek k článku Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek

Na základě informací zveřejněných MŠMT byl stanoven harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek na AG.

Obrázek k článku Informace pro uchazeče

Z důvodu dočasného uzavření škol se ruší původně plánované termíny přijímacích zkoušek.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 21. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na druhý den otevřených dveří.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 7. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na první den otevřených dveří.

Uchazeči, kteří podávali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na AG, budou vyrozuměni o jeho vyřízení během léta. Odvolání vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy.

Stránky