Dokumenty školního klubu

Do 15. 9. 2020 se můžete přihlásit do některého z kroužků (žáci prim do 30.9.2020)

Kroužky probíhají od 7.9. 2020 do 25.9.2021

Přihláška do kroužku

Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku. 

Odhlášení z kroužku

Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o kroužek oznámili písemně.

Přihláška k užívání zkušebny pro kapely, varhanní cvičné pro nečleny kroužku, klavíru v aule

Platby za kroužky

  1. Platba za kroužek na celý školní rok se hradí do 15. 9. 2020 (žáci prim do 30.9.2020) na účet číslo 304547021/0100 s variabilním číslem 200 a jménem dítěte v poznámce.
  2. Nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat.
  3. Při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby.
  4. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek 1000,- Kč/os. pro otevření nenaplněného kroužku.
  5. Ceny kroužků jsou stanoveny na základě plánované dotace kroužku a mohou být upraveny během prvního měsíce, pokud na základě zájmu účastníku a možnostech rozvrhu dojde k nějakým časovým změnám. Informace budou zveřejňovány v Rozvrhu kroužků a oznamovány lektorem účastníkům kroužku.
  6. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka povolit úpravu platby za kroužek.

Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže

Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna, relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.

Kroužky pro školní rok 2019/2020 byly ukončeny v souladu s opatřeními MŠMT dne 10. 3. 2020. Informace o kroužkovném byla odeslána emailem rodičům účastníků. Pokud jste tento email nedostali, ozvěte se na krausova@arcig.cz 

Další dotazy směřujte na vedoucí školní klubu a DDM: krausova@arcig.cz.