Dokumenty školního klubu

1. 9. 2022 proběhne Burza kroužků v aule. Na připravených stanovištích budou přítomni lektoři, zodpoví otázky ohledně kroužku, děti se zapíší do zápisového archu (nezávazné projevení zájmu o kroužek s uvedením kontaktních údajů) a s lektorem předběžně domluví časové možnosti konání kroužku. Zároveň se domluví na konání první schůzky (v týdnu od 5.9.), kde si potvrdí termín setkávání. 

Do 15. 9. 2022 (žáci prim do 30.9.2022) se můžete přihlásit do některého z kroužků. Informace k platbám naleznete na této stránce níže.

  • Rozvrh a úplata kroužků  platné k 22.6.2022. (zatím jsou známé ceny za jednotlivé kroužky, čas konání bude upřesněn v průběhu září, dle domluvy lektora se zájemci)

Kroužky probíhají od 5.9. 2022 do 23.6.2022  Žáci prim a kvint jsou v době adaptačních výjezdů automaticky omluveni.

Přihláška do kroužku

Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku. 

Odhlášení z kroužku

Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o kroužek oznámili písemně.

Přihláška k užívání zkušebny pro kapely, varhanní cvičné pro nečleny kroužku, klavíru v aule

Platby za kroužky

  1. Platba za kroužek na celý školní rok se hradí do 15. 9. 2022 (žáci prim do 30.9.2022) na účet číslo 304547021/0100 s variabilním číslem 200 a jménem dítěte v poznámce.
  2. Nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat.
  3. Při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby.
  4. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek 1000,- Kč/os. pro otevření nenaplněného kroužku.
  5. Ceny kroužků jsou stanoveny na základě plánované dotace kroužku a mohou být upraveny během prvního měsíce, pokud na základě zájmu účastníku a možnostech rozvrhu dojde k nějakým časovým změnám. Informace budou zveřejňovány v rozvrhu kroužků a oznamovány lektorem účastníkům kroužku.
  6. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka povolit úpravu platby za kroužek.

Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže

Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna, relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.

  • Přihláška do ŠK a DDM - pro primy - je k dispozici u třídních učitelů