Omlouvání absencí

Omlouvání absencí (výňatek ze školního řádu)

Při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování se postupuje podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle metodického pokynu MŠMT čj.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

U nezletilého žáka (do 18 let věku) dokládá důvod nepřítomnosti zákonný zástupce.

Zletilý žák (nad 18 let věku) dokládá důvody své nepřítomnosti sám, společně s podpisem osoby, která vůči němu plní vyživovací povinnost, při onemocnění delším než tři dny je povinen doložit důvod nepřítomnosti lékařským potvrzením.

Předvídaná nepřítomnost

  1. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák oznámí minimálně 14 dní předem třídnímu učiteli plánovanou nepřítomnost ve vyučování, a to prostřednictvím formuláře "Oznámení o krátkodobé nepřítomnosti ve vyučování" (příloha č. 2 školního řádu).

  2. Třídní učitel uvolní žáka na základě tohoto oznámení na nejvýše 5 pracovních dnů. Maximálně lze žáka tímto způsobem uvolnit na celkem 10 pracovních dnů za školní rok.

  3. Ve výjimečných případech je možné žáka uvolnit souvisle na více dnů než 5, a to např. z důvodů rodinné rekreace nebo sportovního soustředění. Oznámení se v tomto případě podává řediteli školy..

Nepředvídaná nepřítomnost

  1. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák dokládá škole důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Tato informace může být předána osobně, písemně, E-mailem nebo telefonicky, a to třídnímu učiteli nebo do školní kanceláře.

  2. Ihned v den nástupu žáka do školy nebo nejpozději třetí kalendářní den od počátku jeho nepřítomnosti musí zákonný zástupce nebo zletilý žák doložit ve studijním průkazu žáka důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky.

  3. V případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování, může škola, třídní učitel, požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem.

  4. V individuálně stanovených a v pedagogické radě projednaných případech (především v případě časté krátkodobé nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky tří dnů.