Přijímací řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

●       Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb.

●       Na základě přijímacího řízení v roce 2024 bude přijato ke studiu na AG ve školním roce 2024/2025 nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.

●       S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu, jejíž text je součástí pozvánky k vykonání přijímací zkoušky. Podle této smlouvy budou přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2024/2025 platit školné 16 000 Kč ročně. Podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu odevzdá zákonný zástupce uchazeče, pokud bude uchazeč ke studiu na AG přijat.

●       Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu nejpozději do 20. února 2024.  Lékařské potvrzení na přihlášce škola nevyžaduje. Pořadí škol v přihlášce vyjadřuje prioritu volby a je závazné.

●       Přihlášku je možné podat elektronicky s ověřenou identitou, podáním výpisu z online systému nebo podáním vyplněného tiskopisu. Způsoby podání přihlášky jsou popsány na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

●      Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení. Podrobnosti zde.

●      Součástí přijímacího řízení na AG je

1.      jednotná státní přijímací zkouška

2.      školní přijímací zkouška.

●      Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání přijímací zkoušky (elektronicky či doporučeně, podle způsobu podání přihlášky) nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou podrobné organizační pokyny, odkaz na dotazník ohledně volby 2. cizího jazyka a text smlouvy o vzdělávání za úplatu.

Jednotná státní přijímací zkouška

●       Uchazeč má možnost podat přihlášku až na tři střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku dvakrát. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

●       Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, bude po řádné písemné omluvě řediteli školy (nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku) moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

●       První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na úterý 16. dubna 2024, druhý na středu 17. dubna 2024.

●       První náhradní termín pak proběhne v pondělí 29. dubna 2024, druhý v úterý 30. dubna 2024.

●       Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z matematiky trvá 70 minut, test z českého jazyka a literatury 60 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška

●       První řádný termín školní přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 18. dubna 2024, druhý řádný termín na pátek 19. dubna 2024. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku pouze jednou, termín určí škola v pozvánce.

●       Jestliže se žák nebude moci dostavit ke konání zkoušky, například z důvodu nemoci, bude po řádné písemné omluvě řediteli školy (nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku) moci konat školní zkoušku v termínu náhradním. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na čtvrtek 2. května 2024.  

●       Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25-30 minut) a testu studijních dovedností (35 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test studijních dovedností nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou testů maximálně 50 bodů.

○       Pravopisné jevy v diktátu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 1. stupeň ZŠ; z maxima 25 bodů se odečítá 1 bod za každou hrubou chybu (v testovaném pravopisném jevu), 1 bod za každé 3 drobné chyby.

○       Všechny otázky testu studijních dovedností vycházejí z RVP pro 1. stupeň ZŠ; za odpověď na každou z 5 otázek lze získat 0-5 bodů.

Bodový zisk

●       Za písemné testy jednotné státní a školní přijímací zkoušky je tak možné získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, test studijních dovedností 25 bodů).

●       Vedle bodů z písemných testů může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýše 16 bodů na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Vysvědčení ze základní školy do hodnocení nezahrnujeme.

○       Až 6 bodů může uchazeč získat za diplomy v soutěžích ze 4. či 5. třídy: 1.-6. místo v okresním/obvodním nebo vyšší kole jakékoli soutěže … 1 bod; úspěšné řešení okresního/obvodního kola předmětové olympiády … 1 bod, za 1.-6. místo 2 body. Kopie diplomů dokládají zákonní zástupci uchazeče nejpozději do 15. dubna 2024.

○       Až 10 bodů za organizované zájmové aktivity (kroužky, nepovinné předměty) ve 3., 4. a 5. třídě ve třech kategoriích: umělecké, sportovní + turistické, ostatní (přírodovědné, technické, náboženství, druhý cizí jazyk), z každé kategorie max. 2 kroužky.

■       pokud aktivita probíhala 1x týdně, za každé pololetí bude přidělen 1 bod

■       pokud aktivita probíhala 2x či vícekrát týdně, za každé pololetí budou přiděleny 2 body

■       v každé kategorii ale nejvýše 4 body, celkem nejvýše 10 bodů

Účast dokládají zákonní zástupci uchazeče čestným prohlášením na stanoveném formuláři (příloha č. 1, viz níže) nejpozději do 15. dubna 2024. Body budou přiděleny pouze za úplně vyplněné aktivity s uvedením kontaktu na organizátora.

Pokud by se při namátkové kontrole jakékoliv údaje v čestném prohlášení ukázaly jako nepravdivé, uchazeč za zájmové aktivity žádné body nezíská.

●       Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 166 bodů, maximálně 100 bodů (60 %) za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk), maximálně 50 bodů (30 %) za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 25 bodů za test studijních dovedností) a maximálně 16 bodů (10 %) za soutěže a zájmové aktivity.

Výsledné pořadí

●       V 1. kole přijímacího řízení bude přijato maximálně 64 uchazečů. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 40 bodů ze 100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně alespoň 20 bodů z 50 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.

●       Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle bodového zisku. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení:

1.     podle počtu bodů získaných ze školní přijímací zkoušky

2.     podle počtu bodů získaných za diktát

3.     podle počtu bodů získaných za státní test z matematiky

4.     podle priority volby školy na přihlášce

5.     podle průměru známek z povinných předmětů na vysvědčení za obě pololetí 4. třídy

6.     losem. V tomto případě bude losování veřejné,  informace o něm bude zveřejněna na stránkách školy a zákonní zástupci účastníků řízení, o  jejichž pořadí bude rozhodováno, budou pozváni s dostatečným předstihem (alespoň 12 hodin) e-mailem.

Seznámení s podklady, vydání rozhodnutí

●  Uchazeči či jejich zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve dnech 10. května (od 8 do 15 hodin),
13. a 14. května 2024 (od 9 do 17 hodin) v kanceláři školy. Termín případné návštěvy je nutné si předem domluvit na telefonním čísle 226 211 210 nebo 734 234 628, případně na emailu 
stachova@arcig.cz; uchazeč či jeho zástupce se musí prokázat průkazem totožnosti.

●     Dne 15. května 2024 bude vydáno rozhodnutí, výsledky zveřejní ředitel v budově školy a v informačním systému.

Odvolání, vzdání se přijetí

●     Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se uchazeči mohou odvolat prostřednictvím ředitele AG, a to do 3 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí. Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

●     Uchazeč, který byl přijat a nechce nebo nemůže na AG studovat, se může vzdát přijetí. Tímto krokem se zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a může podat přihlášku do 2. kola na jiné střední škole.

V případě, že se nepodaří obsadit 64 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

Úprava přijímacího řízení pro rok 2024/2025 u žáků pobývajících dlouhodobě v zahraničí  a pro žáky pobírající dočasnou ochranu (podle §1 Zákona č. 67/2022 Sb.).

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se žákům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, při přijímacích zkouškách na Arcibiskupské gymnázium promíjí na základě žádosti zákonného zástupce žáka z jednotné přijímací zkoušky zkouška z českého jazyka a ze školní přijímací zkoušky diktát. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka je přílohou přihlášky.

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území České republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro uchazeče s dočasnou ochranou ve školním roce 2023/2024 ze dne 31. října 2023 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů (Lex Ukrajina).

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na základě žádosti promíjí z jednotné přijímací zkoušky zkouška z českého jazyka a ze školní přijímací zkoušky diktát. O prominutí těchto zkoušek žádá uchazeč spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz níže) lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Společná ustanovení - osoby, které získaly předchozí vzdělávání ve škole mimo území ČR, a cizinci s dočasnou ochranou

Pokud uchazeč přikládá k přihlášce vysvědčení, pak úřední překlad vysvědčení škola nevyžaduje, pokud je originál vysvědčení v těchto jazycích; slovenština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ukrajinština nebo ruština, v opačném případě doloží uchazeč spolu s originálem vysvědčení také jeho úřední překlad. Uchazeč také může doložit vysvědčení z české školy za příslušná období.

Školní přijímací zkouška (bez diktátu, který je prominut) bude zadána v českém jazyce. Limit pro zpracování bude navýšen o 25 %, uchazeč může použít překladový slovník.

Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81, je u těchto žáků ověřena pohovorem podle následujících kritérií:

      pohovor je veden před tříčlennou komisí (dva učitelé českého jazyka, zástupce vedení školy),

      ověřování znalosti českého jazyka probíhá minimálně 40 a maximálně 60 minut,

      ověřování probíhá řízeným rozhovorem s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky textů, součástí pohovoru může být napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem,

      z ověřování je sepsán zápis, který podepíší všichni členové komise,

      výsledné rozhodnutí je rozhodnutím komisionálním,

      pohovor je hodnocen: uchazeč uspěl / uchazeč neuspěl.

Pokud uchazeč při ověření znalosti z českého jazyka uspěje, je jeho úspěšnost při přijímacím řízení hodnocena na základě redukovaného hodnocení bez českého jazyka, bez školního diktátu, bez bodů za diplomy získané ve vědomostních nebo uměleckých soutěžích a bez bodů za zájmové aktivity. Podle pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení bude tento žák přijat, pokud se umístit do 64 místa včetně.

Na všechny žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upraví podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

 

Ondřej Mrzílekředitel Arcibiskupského gymnázia

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Matematiky pro zájemce z 5.tříd ZŠ

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku Harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek

Na základě informací zveřejněných MŠMT byl stanoven harmonogram maturitních a přijímacích zkoušek na AG.

Obrázek k článku Informace pro uchazeče

Z důvodu dočasného uzavření škol se ruší původně plánované termíny přijímacích zkoušek.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 21. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na druhý den otevřených dveří.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 7. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na první den otevřených dveří.

Uchazeči, kteří podávali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na AG, budou vyrozuměni o jeho vyřízení během léta. Odvolání vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy.

V úterý 4. června od 16 hodin proběhne důležité setkání s rodiči budoucích primánů.

Stránky