F

Fyzika ukazuje, jakými cestami člověk dochází k poznání (experiment), jaké nástroje k popisu poznání využívá (matematika) a čím je jeho poznání určováno (intelektová sebereflexe vesmíru). Svět je zrcadlem našeho vědomí, bez člověka by existoval svět, ale nikoli věda.

Cíle výuky: 

"Od fyzikálních pojmů přes fyzikální zákony k fyzikálním principům a k poznání světa."

Cílem výuky fyziky v rámci ŠVP je osvojení si metod poznání jak v historických souvislostech, tak s ohledem na jeho současný stav, stejně jako základního vyjadřovacího prostředku přírodních věd, tedy aplikovaného systému matematiky. Žáci by si měli odnést rozvinuté schopnosti analýzy poznávaných jevů a jejich souvislostí, vlastní syntézy poznatků, formulace hodnotících postojů a jejich posuzování s přesahem přes oblast přírodních věd.

Hodinová dotace: 

V prvním ročníku je věnována základům fyziky jedna hodina, dál až do sedmého ročníku po dvou hodinách. V osmém ročníku mají žáci v rámci volitelných předmětů možnost zvolit si dvouhodinový fyzikální seminář zaměřený zčásti k maturitě z fyziky, zároveň také k přípravě na VŠ studium.

Co učíme: 

I. ročník - téma: Vlastnosti látek;

II. ročník - téma: Pohyb a síla, Mechanické vlastnosti tekutin, Světelní jevy;

III. ročník - téma: Energie, Elektrické jevy, Zvukové děje;

IV. ročník - téma: Elektromagnetické děje, Jaderná energie, Vesmír, Práce s laboratorní technikou;

V. ročník - téma: Fyzikální veličiny a jejich měření, Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Stavba a vlastnosti látek;

VI. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek, Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Stavba a vlastnosti látek - Elektrické pole;

VII. ročník - téma: Stavba a vlastnosti látek - Elektrické pole, Elektromagnetické jevy, Světlo, Mikrosvět.

Jak učíme: 

Na nižším gymnáziu je kladen větší důraz na hravou formu, využívání ukázkových experimentů a osvojení si základní matematicko-logický aparát.

Na vyšším gymnáziu je naopak větší důraz kladen na rozvoj intelektových schopností, zpřesnění formálního aparátu a propojování jednotlivých historických či obsahových témat. Ve většině využívaných učeben je k výuce k dispozici počítačová technika a audiovizuální systém. Součástí výuky je návštěva externích pracovišť a tematických výstav, pravidelně spolupráce s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK na pokusech pro SŠ.

Učebnice a další materiály: 

Na nižším stupni jsou využívány učebnice Fyzika pro ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus), na vyšším stupni Fyzika pro gymnázia (Prometheus). Běžně jsou využívány materiály dostupné z internetových zdrojů, rovněž vytváříme vlastní materiály.

Učitelé E-mail Konzultace
Lukáš Bernard bernard@arcig.cz Po dohodě: například úterý 12:00-14:30 nebo kdykoli jindy jak se domluvíme.
Ludmila Cerhová cerhova@arcig.cz úterý 13 50 - 14 35 po předchozí dohodě
Jiřina Cvachová cvachova@arcig.cz pondělí 14-15 po předchozí domluvě
Alena Marková markova@arcig.cz Pondělí v 17.hodin

Články k tématu F

Obrázek k článku Zrcadlo, řekni mi…

Že fyzika nemůže být krásná? A že fyzika a výtvarná výchova spolu vůbec nesouvisí? Ale kdepak!

Obrázek k článku Hledáme učitele fyziky

Arcibiskupské gymnázium přijme od září 2020 učitele fyziky ve vyšších ročnících (kvinta - septima).

Dne 3. 4. 2019 se na naší škole konalo obvodní kolo Fyzikální olympiády kategorie E,F pro Prahu 2.

Arcibiskupské gymnázium hledá od září 2019 učitele fyziky a matematiky.

V pondělí 11. 6. Jsme odjeli se 2.A do Plzně na výstavu Techmánie. Po krátké cestě z autobusového nádraží (zkomplikováno zbořeným mostem) jsme dorazili na místo.

Přečtěte si, jak prožívali svůj den s fyzikou studenti 2. A Ema, Honza, Olga, Viktor, Luisa a další:

Dne 30. 5. jsme my, tercie C, společně s paní profesorkou Steuerovou a paní profesorkou Cvachovou navštívili Techmánii v Plzni.

Dne 1. listopadu se naše třída 3. B, vydala do Plzně do Techmánie v doprovodu pana profesora Váni a paní profesorky Cvachové.

Rozklad sil v opěrných systémech gotických katedrál v drobné praxi žáků sekundy A.

Třída 3. B vyrazila 18.5 do Plzně a to přesně do Techmánie. Žáci si mohli reálně vyzkoušet, jak fungují různé fyzické zákony, které se učí nebo teprve učit budou.

Stránky