LJ

Význam předmětu latina spočívá především v budování mezioborových vazeb kulturních, náboženských, historických, jazykových, jazykovědných ad. Latina slouží jako prostředek k poznávání celého bohatství kulturního dědictví evropské civilizace, jejíž kořeny vycházejí z antiky a latinského středověku.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je umožnit studentům porozumět a orientovat se v originálním latinském textu antickém, středověkém i novověkém, porozumět nápisům a v neposlední řadě osvojit si metodu práce s jazykem a naučit se pregnantnímu vyjadřování. K tomuto účelu je latina díky své pravidelnosti a přesným pravidlům ideální.

Kromě rozvoje jazykových kompetencí se studenti v rámci předmětu seznámí s nejdůležitějšími kulturními, literárními, náboženskými či historickými reáliemi nejen antického – zejména latinsky mluvícího – světa, ale i doby raného středověku.

Hodinová dotace: 

Latina je vyučována tři roky od kvarty do septimy s hodinovou dotací 2 hodiny týdně, v septimě a oktávě je nabízen seminář s dvouhodinovou týdenní dotací.

Co učíme: 

V kvartě se probírá skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, první část časování sloves (prézentní kmen), číslovky, adverbia a některé body pádové syntaxe (ablativ/akuzativ místní/časový apod.).

V kvintě je dokončeno časování sloves (perfektní a supinový kmen), probírá se skloňování zájmen a začíná se pracovat více na syntaxi - vedlejší věty. Studenti jsou také seznámeni se základy metriky.

V sextě se ponejvíce věnujeme participiím, otázkám a dalším vedlejším větám a syntaktickým jevům (ablativ absolutní, infinitivní vazby a další).

V oblasti reálií sledujeme vývoj latinské literatury, zabýváme se mytologií i náboženstvím, historickým vývojem (zejména v souvislosti s kulturou) či specifickými oblastmi římské vědy a kultury (patristická literatura, římské právo, vývoj latiny ad.).

Kromě uvedeného jsou studenti pomocí četby v českém překladu vedeni k poznání základních literárních památek latinské a řecké kultury.

Jak učíme: 

Latinský jazyk je studentům zprostředkováván pomocí výkladu gramatiky (morfologie a syntaxe) a tyto znalosti jsou utvrzovány a využívány při četbě textů a práci s těmito texty. Součástí výuky jsou také exkurze (např. Den latiny na FFUK) a studenti mají též možnost porovnat své znalosti se svými vrstevníky při latinské olympiádě (Certamen latinum). Výklady k literatuře a reáliím probíhají s pomocí prezentací či ukázek textů.

Učebnice a další materiály: 

V současné době se k výuce používá učebnice Jiřího Pecha: Latina pro gymnázia I a II, která je doplňována dle uvážení jednotlivých vyučujících dalšími materiály (Jana Mikulová – Základní kurz latiny, originální či upravené antické, středověké i novověké latinské texty, prezentace ad.).

Učitelé E-mail Konzultace
Jana Kaderová kaderova@arcig.cz pondělí 9 - 11 hod., středa 13 - 14 hod, po dohodě kdykoli
Pavel Koronthály koronthaly@arcig.cz Po, St, Pá po dohodě

Články k tématu LJ

Obrázek k článku Certamen Latinum neboli Latinská olympiáda

Ve čtvrtek 4. dubna jsme se spolu s Ondřejem Lesákem a Christophem Slaměníkem z oktávy B vydali reprezentovat naši školu v celostátním kole soutěže Certamen Latinum.

Obrázek k článku Latinská olympiáda – Certamen Latinum

Také v letošním roce se uskuteční latinská olympiáda – Certamen Latinum. Soutěž proběhne v pondělí 12. 2. od 8:15 do 9:55 v učebně 109.

Obrázek k článku Studenti AG slaví úspěch v celostátním kole Certamen Latinum

Ve středu 12.4. se v budově Národního muzea uskutečnilo závěrečné - celostátní kolo latinské olympiády Certamen Latinum, do kterého postoupili i dva naši studenti: Jiří Hošek a Ema Kazimírová.

Obrázek k článku Výsledky Certamen Latinum 2022/23

Školního kola latinské olympiády Certamen Latinum se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 22 soutěžících.

Obrázek k článku Certamen Latinum - pozor změna času!

Milí studenti, také v letošním roce se uskuteční latinská olympiáda – Certamen Latinum. Soutěž proběhne ve středu 25.1. od 10:15 do 11:55 v učebně 311.

Obrázek k článku Certamen Latinum 2022 - výsledky školního kola

Školního kola latinské olympiády Certamen Latinum se ve dvou kategoriích zúčastnilo celkem 37 soutěžících.

Obrázek k článku Certamen Latinum 2022

Milé studentky a milí studenti,

také v letošním roce se uskuteční latinská olympiáda – Certamen Latinum. Soutěž proběhne v pátek 18.2. od 10:15 do 11:55 v učebně 311.

Obrázek k článku Konečné výsledky Certamen Latinum

Letošní ročník Certamen Latinum skončil pro naši školu velkým úspěchem. Naši studenti zaznamenali v závěrečném celorepublikovém kole vynikající umístění.

Obrázek k článku Úspěšné Certamen Latinum

Třem našim studentům se letos podařilo postoupit ze zemského kola latinské olympiády Certamen Latinum, jmenovitě Emě Kazimírové, Anně Rosenbaumové a Tomáši Kovandovi.

Obrázek k článku Latinská olympiáda – Výsledky

Gratulujeme vítězům, kteří postupují do dalšího kola:
v kategorii A: Ema Kazimírová a Benedikta Peterková,
v kategorii B: Anna Rosenbaumová a Tomáš Kovanda.

Stránky