ZSV a OV

Občanská výchova a základy společenských věd usilují o porozumění světu kolem sebe i sobě samému skrze mnohovrstevnatý pohled společenských věd.

Cíle výuky: 

Cíle výuky našeho předmětu nejsou jen čistě znalostní, především na nižším stupni usilujeme o rozvinutí komunikačních, sociálních existenciálních kompetencí. Věříme totiž, že pro před každým z nás, ať už se v budoucnosti vydá jakýmkoli směrem, stojí velký úkol: nalezení sebe samého a svého vlastního místa uprostřed světa.

Naším základním cílem je proto nejen připravit studenty pro další studium zvolených oborů v rámci humanitních věd, ale také posílit a rozvinout mnohé kompetence dobrého občana a člověka.

Hodinová dotace: 

V primě až tercii je zařazena jedna hodina občanské výchovy za týden. V kvartě až sextě dochází k jakési přestávce, a teprve v septimě přichází dvě hodiny společenských věd a v oktávě hodiny tři. Ve vyšších ročnících je samozřejmě možnost volby společenskovědního semináře, který je zaměřen nejen na rozšíření učiva, ale také k možnosti složit ze ZSV maturitní zkoušku.

Co učíme: 

V nižších ročních postupně otevíráme mnohá témata nejen společenských věd, ale i každodenního života (např. rodinný život, sociálně-patologické jevy, dospívání či lidská práva), tak abychom studenty nejen stručně informovali, ale také podněcovali k samostatnému tázání a uvažování.

V septimě je naše pozornost věnována především psychologii, v oktávě pak sociologii, politologii, ekonomii, právu a problematice evropské integrace.

Jak učíme: 

Především v nižších ročnících používáme takové výukové postupy a metody, které povzbuzují samostatnou (či skupinovou) práci studenta. Také ve společenskovědních seminářích navštěvujeme specializované instituce, knihovny atd.

Jako velmi dobré se také jeví požadování obhajoby písemné maturitní práce jako nedílné části maturitní zkoušky ze ZSV, neboť právě zde má student pozoruhodnou možnost samostatného kladení otázek týkajících se nejrůznějších sfér společenských věd.

Učebnice a další materiály: 

Pro výuku společenských věd doporučujeme běžně používané základní učebnice, které je ovšem (především pro maturanty) doplňovat samostatným studiem rozšiřující literatury.

Učitelé E-mail Konzultace
Jakub Hajíček hajicek@arcig.cz čtvrtek 13:50 - 14:25 po předchozí domluvě
Tomáš Pešek pesek@arcig.cz Středa 11.00 - 14.00; jinak dle domluvy

Články k tématu ZSV a OV

Obrázek k článku Kurz k přijímacímu řízení pro studium psychologie

Informační schůzka se bude konat v PONDĚLÍ 27.1.2020 v 17:00 v učebně 512.

V úterý pátého března se v knihovně Arcibiskupského gymnázia uskutečnila jedna premiéra - první debatní soutěž AG!

V úterý 23. 10. se žáci O. Adámek a D. Ranš (oba 8.B) zúčastnili projektu "Rozhoduj o Evropě", který simuluje jednání Rady EU a Evropského parlamentu.

I při letošních komunálních volbách měli žáci příležitost vyzkoušet si při Studentských volbách, pořádaných organizací Jeden svět na školách, pocit z opravdových voleb, které jsou základní a nejdůležitější součástí všech demokratických systémů.

Dne 13.3. 2018 zavítaly naše 2 třídy - 7.A a 7.B do Akademie věd České republiky. Ne však na přednášku či na výstavu, nýbrž na promítání filmu “Děti úplňku” a diskuzi zabývající se problematikou autismu.

V úterý 3. října 2017 proběhly studentské volby do poslanecké sněmovny, kterých se účastnili i žáci našeho gymnázia.

Ve středu 28. června od 10:00 navštíví naši školu představitelé U.S. Air Force plk. R. Burgess a pplk. J. Booker, kteří budou mluvit o svém nasazení v zahraničních misích a odpovídat na dotazy.

Dne 8. prosince 2016 navštívil Arcibiskupské gymnázium Jeho Excelence velvyslanec Spojených států amerických pan Andrew H. Schapiro.

Dne 20. září letošního roku proběhly na Arcibiskupském gymnáziu Studentské krajské volby. V rámci celorepublikového projektu organizace Člověk v tísni mohli všichni studenti AG starší patnácti let odevzdat svůj hlas.

V úterý 20. září se na naší škole uskuteční simulované volby do krajských zastupitelstev, které organizuje společnost Člověk v tísni.

Stránky