CH

Veškerý život na Zemi je spojen s chemickými změnami.  Neuvážené využívání nebo dokonce zneužívání chemie však může mít neblahé následky - porušování přírodní rovnováhy, ohrožení zdraví i života lidí. Aby chemie sloužila, je nutné ji poznávat, porozumět jejím zákonitostem a takto získané poznatky účelně a rozumně využívat.

Cíle výuky: 

Absolvent by neměl mít nesouvislé encyklopedické znalosti.  Měl by umět klást odborné dotazy a tímto způsobem si rozšiřovat obzor v daném oboru i v oborech příbuzných.

Hodinová dotace: 

Chemie je vyučována dvě hodiny týdně od sekundy do septimy včetně. V septimě a oktávě mohou studenti volit  Seminář z chemie, opět dvě hodiny týdně.

Co učíme: 

Sekunda

- fyzikální a chemický děj

- látka - těleso

- látka - směs

- částicové složení  látek

- kovy, nekovy, polokovy

- vodík, kyslík

- základy českého chemického názvoslovíTercie

- dvouprvkové sloučeniny

- chemické rovnice, výpočty z nich

- kyseliny a zásady

- soliKvarta

- oxidace a redukce

- teplo a chemické reakce

- zdroje energie, paliva

- základy organické chemie

- uhlovodíky

- deriváty uhlovodíků

- přírodní a syntetické makromolekulární látky

- chemie a společnostKvinta

-´úvod do anorganické chemie

- stavba atomu (jádro, el.obal)

- chemická vazba, její druhy

- voda a vodné roztoky

- kincentrave, výpočty

- periodický zákon, systematická anorganická chemie

(vlastnosti prvků a jejich sloučenin v souvislostech s umístěním v periodické tabulce)Sexta

- obecná chemie - zákonitosti přeměn látek

- termochemie

- kinetika chemických reakcí

- organická chemie, pokročilá návaznost na výuku v kvartě

- mechanismy organických reakcí

- uhlovodíky

- deriváty uhlovodíků, halogenderiváty, dusíkaté deriváty a kyslíkaté derivátySeptima

- synthetické makromolekulární látky

- heterocyklické sloučeniny

- chemie přírodních makromolekulárních látek (tuky, bílkoviny, sacharidy, bukleové kyseliny)

- úvod do biochemie

- enzymy

- metabolismus živinVe všech ročnících v návaznosti na vhodnou látku demonstrační pokusy a laboratorní cvičení.

Jak učíme: 

Ve všech ročnících začíná každá vyučovací hodina klasifikovaným opakováním obsahu předešlé hodiny. Každý žák je během pololetí alespoň jednou ústně zkoušen z většího rozsahu probrané látky. Závěrem každé kapitoly v učebnici je psána písemná práce.

Učebnice a další materiály: 

V současnosti jsou používány pro nižší gymnázium učebnice Základy chemie 1 a 2 (Beneš, Pumpr, Banýr, nakl.Fortuna),         

pro vyšší gymnázium Chemie I pro gymnázia (obexná a anorganická)

Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie). Obě učebnice nakl. SPN a.s.

Učitelé E-mail Konzultace
Marcela Grecová grecova@arcig.cz Pátek, 12-12:45. Ideálně však po předchozí domluvě individuálně dle potřeb studenta.
Irena Chlebounová chlebounova@arcig.cz Po předchozí domluvě.
Jonáš Jirků jirku@arcig.cz úterý 14:40 - 15:25
Kateřina Landová landova@arcig.cz

Články k tématu CH

Obrázek k článku Remobil na AG

Dne 7. 10. 2021 absolvovala třída 5. A vzdělávací lekci "Životní cyklus mobilního telefonu" v rámci neziskového projektu Remobil.

Obrázek k článku Přírodovědný seminář v Havlíčkových sadech

Dne 23. 9. 2021 jsme s přírodovědným seminářem provedli hydrologický průzkum v Havlíčkových sadech.

Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády

V posledních týdnech se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie D a C.

Obrázek k článku Víte jak chutná oxid uhličitý?

Naši studenti z 4.A, 4.B a 5.B to už ví! A to díky Hodině moderní chemie, která nás po roce přišla občerstvit lahodnou zmrzlinou vychlazenou pomocí tekutého dusíku a především novými poznatky!

V pátek, 18.1 jsme se vydali na výlet na den otevřených dveří na Přírodovědeckou fakultu.

Zveme všechny na speciální díl chemického kroužku, totiž geochemický kroužek! V pátek 14.12. od 14:10-15:40 v učebně 008.

V pondělí 5. 11. naše třída 2.B navštívila Podolskou vodárnu.

26. 10. v pátek jsme se s paní profesorkou Chlebounovou vydali do muzea vodárenství. Hned u vstupu se nás ujal průvodce, který nás provázel celým muzeem...

S kroužkem Čarodějův učeň jsme se vydali 5. 10. 2018 na Noc vědců do Dejvického Kampusu, na VŠCHT.

Sledování aktuální hodnoty pH

Se začátkem maturitního týdne se sexty vydaly pod vedením paní profesorky Chlebounové na chemické pokusy na Katedru didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Stránky