BI

Během studia se studenti seznámí s hlavními biologickými obory, tj. se zoologií, botanikou, anatomií člověka, obecnou biologií, ekologií, genetikou a neživou přírodou. Poznání základů biologie považujeme za nezbytné, jelikož i my jsme součástí živé přírody.

Cíle výuky: 

Jak bylo řečeno výše, biologie se dotýká i člověka samotného a např. znalost vlastního těla a přírody, která nás obklopuje, považujeme za základní. Za důležitou oblast výuky biologie považujeme rovněž ekologii (kterou se snažíme probírat nejen samostatně, ale i v průběhu celého studia, zejména v zoologii a v botanice). Je důležité, aby si studenti uvědomili, že člověk zásadně ovlivňuje dění na naší planetě a že by tak měl činit šetrněji. Po maturitě jsou studenti plně připraveni k pokračování ve studiu biologie na vysoké škole.

Hodinová dotace: 

Primy - jedna hodina týdně
Sekundy až sexty - dvě hodiny týdně
Septimy - tři hodiny týdně

Od kvinty do oktávy mají navíc studenti na výběr z několika volitelných biologických seminářů zahrnujících postupně všechna biologická odvětví.

Co učíme: 

Primy - zoologie
Sekundy - biologie člověka
Tercie - neživá příroda
Kvarty - botanika
Kvinty - zoologie
Sexty - biologie člověka
Septimy - obecná biologie, genetika, ekologie

Jak učíme: 

Při výuce využíváme prezentace, které studenti mají k dispozici, videa, v různých ročnících navíc pracovní listy, přírodní materiál (nerosty a horniny, herbáře, různý zoologický materiál), postery, modely orgánů v biologii člověka aj.

Učebnice a další materiály: 

Při výuce používáme kromě zmiňovaných prezentací (popř. pracovních listů) učebnice biologie od nakladatelství Fortuna nebo SPN.

Učitelé E-mail Konzultace
Vanda Janštová janstova@arcig.cz od 1.9. 2015 na mateřské dovolené
Irena Chlebounová chlebounova@arcig.cz Pondělí 14:40 - 15:25 nebo po předchozí domluvě např. po 17. hodině v pondělí nebo ve čtvrtek
Kateřina Landová landova@arcig.cz Pondělí 8:15-9:00 a dále dle dohody
Pavel Málek malek@arcig.cz
Michaela Truhlářová truhlarova@arcig.cz čtvrtek 13.00 - 14.00 hod.

Články k tématu BI

Zpráva o výjezdním kroužku biologie z 18. - 19. 11.

Dne 23. 5. 2017 jsme se s paní profesorkou Chlebounovou a s panem profesorem Kolářem vydali do Anatomického ústavu.

Cesta k lomu Chlum

V sobotu 10. prosince jsme s biologickým kroužkem vyrazili do Českého krasu. Hned na začátku jsme se seznámili s několika druhy lišejníků, mechů a řas.

Dne 31. 10. vyrazila 2. A do Mořského světa v Holešovicích spolu s paní profesorkou Truhlářovou dozvědět se něco víc ohledně probírané látky.

21. 6. 2016 si naše třída přichystala psací potřeby a s pí. prof. Truhlářovou se vydala do Londýnské ul. do muzea fosílií a nerostů.

Ráno jsme se sešli na Masarykově nádraží. Po zjištění, že jsme všichni, jsme se pod profesorským doprovodem paní profesorky Truhlářové a pana profesora Lauschmanna vydali vlakem a poté přívozem.

V odpoledních hodinách 12. května navštívila sexta A za doprovodu a organizace pana profesora Málka a paní profesorky Chlebounové výstavu pořádanou organizací Lékaři bez hranic.

Zkouška vsakování

V pátek 22. 4. 2016 pracovala třída 3. B na druhé části přírodovědného projektu „Mikroklima okolí školy“ koordinovaném ZO ČSOP Koniklec a finančně podporovaném Hlavním městem Praha.

Návštěva Mořského světa byla nejen velmi poučná z biologického hlediska, ale také k procvičení v maskování.

Ve středu 29. dubna šla naše třída 2.A do Riegrových sadů, kde na nás čekaly lektorky první pomoci z projektu Pro život.

Stránky