D

„Historie je učitelkou života“. (Marcus Tullius Cicero)

„Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen k tomu, aby si ji znovu prožil.“ (George Santayana)

Výukou historie na Arcibiskupském gymnáziu chceme studentům poskytnout solidní faktografický a pokud možno co nejobjektivnější přehled o společenském a kulturním vývoji, a to v jeho nejširších souvislostech, s cílem pochopit minulost a čerpat z ní podněty pro současnost a budoucnost. Výuka by dále měla umožňovat poznání kořenů evropské civilizace, vybudované na odkazu antiky a křesťanství, vychovávat studenty k úctě a respektu vůči těm hodnotám, jejichž obecnou a nadčasovou platnost minulá staletí prokázala.

Cíle výuky: 

Student Arcibiskupského gymnázia by měl získat celkový přehled o historickém vývoji od počátku lidských dějin po současnost. Vzhledem ke skutečnosti, že lidské dějiny představují logický sled příčin a následků, měla by analýza jednotlivých politicko – historických fenoménů přispívat nejen k širšímu rozhledu politickému, nýbrž i rozvoji samostatného logického myšlení. Při výuce kulturních dějin by mělo být poukázáno na ty jevy, které vedly ke zrodu specifických rysů mentality příznačné pro tu kterou epochu, jakož i na projevy této mentality v jednotlivých oblastech výtvarného umění, v hudbě, literatuře apod., aby tak studenti pochopili nejširší souvislosti a samu podstatu rozličných kulturních proudů. Studium minulosti by tedy mělo přispět k lepší orientaci v politických, národnostních, náboženských a dalších rozličných problémech současného světa, k pochopení jejich historických kořenů a dějinných souvislostí. Cílem výchovně – vzdělávacího procesu v předmětu dějepis je rovněž (v souvislosti se ŠVP) vybavit žáka klíčovými kompetencemi, a tím ho připravit k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.

Studenti by dále měli být cílevědomě vedeni k tomu, aby dokázali samostatně zpracovat jakékoli odborné téma, což vyžaduje předběžnou znalost studijního využití encyklopedických slovníků, bibliografií, odborné literatury, archivních materiálů, nepsaných pramenů, ale i schopnost praktické aplikace alespoň základních metod a postupů historikovy práce.

Hodinová dotace: 

Výuka historie na Arcibiskupském gymnáziu probíhá od primy do septimy, a to s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. V návaznosti na povinnou výuku je v rámci volitelného semináře možné dále prohlubovat učivo a připravovat se k maturitní zkoušce, případně i přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Co učíme: 

Studijní program nabízí výuku dějin od pravěku po současnost. Zaměřuje se na klíčové události z obecných, národních a regionálních (pražských) dějin, jakož i na základní témata hospodářsko-sociálních a kulturních dějin.

Jak učíme: 

Kromě klasického frontálního vyučování je vyžadováno aktivní zapojení studentů do výuky. Studenti pracují s učebnicemi, odbornou literaturou, historickými mapami, vyhledávají informace na internetu a jsou vedeni k jejich kritickému hodnocení. Zároveň zpracovávají referáty, multimediální prezentace, projekty (Příběhy bezpráví aj.). V rámci výuky pořádá škola rovněž exkurze. Zájemci z řad studentů se každý rok účastní dějepisných olympiád.

Učebnice a další materiály: 

Prima: Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy – pravěk a starověk. Praha 2012.

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy – středověk a raný novověk. Praha 2009.

Sekunda: Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy – středověk a raný novověk. Praha 2009.

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy – novověk. Praha 2008.

Tercie: Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy – novověk. Praha 2008.

Válková,V.: Dějepis 9 pro základní školy – nejnovější dějiny. Praha 2012.

Kvarta: Popelka, M. – Válková, V.: Dějepis pro gymnázia střední školy 1. Pravěk a starověk. Praha 2001.

Kvinta: Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.

Sexta: Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.

Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia střední školy 3. Novověk. Praha 2001.

Septima: Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia střední školy 3. Novověk. Praha 2001.

Kuklík, J. – Kuklík, J.: Dějepis pro gymnázia střední školy 4. Nejnovější dějiny. Praha 2002.

Učitelé E-mail Konzultace
Ondřej Faktor faktor@arcig.cz
Jakub Hajíček hajicek@arcig.cz
Jan Soukup soukup@arcig.cz Út během 5. a 6. h., nebo dle domluvy
Jan Váňa vana@arcig.cz čt 12:00-13:30, či v jiný čas dohodou (email)

Články k tématu D

Obrázek k článku Karlštejnské hradní kaple

Jednoho krásného dne 29. června jsme se vydali v doprovodu pana profesora Faktora a s naší třídní profesorkou na hrad Karlštejn. Slunce hezky svítilo, takže nám bylo veliké horko. Vystoupali jsme na kopec, kde je hrad. Skoro všichni jsme funěli.

Obrázek k článku Beseda Naše válečná a poválečná léta (1938-1953)

Arcibiskupské gymnázium zve 4. dubna od 15:30 do knihovny AG na besedu na téma Naše poválečná léta s Jiřím Paděvětem.

Obrázek k článku Dějepisná soutěž

Konečné výsledky 16. ročníku celorepublikové vědomostní dějepisné soutěže "Lidice pro 21. století" (30. 6. 2021, aktualizováno 8. 9. 2021).

Obrázek k článku Od probuzení k přelomu a rozdělení aneb znát (nejen) novodobé dějiny se vyplatí

Trojice studentů z 8.A dostala po vybojovaném třetím místě v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR (letos zaměřeném na československé dějiny mezi lety 1978 – 1992) příležitost okusit i její úroveň nejvyšší , tedy mezinárodní rozuměj česko-slovenskou.

V úterý 24.4.2018 se 5.B vydala na vlastivědnou exkurzi.

V úterý 22. května od 10.00 bude v knihovně přednášet Kevin J. McNamara, M.A., z Foreign Policy Research Institute in Philadelphia.Na přednášku jsou srdečně zváni všichni studenti i profesoři.

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se uskutečnila vlastivědná exkurze 5.B do okresu Praha-Západ.

Uprostřed práce na velkém školním projektu Pila přinášíme shrnutí z jednoho menšího, již dokončeného projektu. Studenti kvarty B se v něm zabývali osobností Jana Palacha. Přečtěte si jejich zdařilé úvahy a prohlédněte si fotografie z výtvarné části projektu.

Příběhy bezpráví 2016 – hostem na AG byl PhDr. Jaroslav Šedivý, Csc.

Ve středu 9.3.2016 jsme my, 4.A s paní prof. Ginzelovou vyrazili do skautského institutu na Staroměstském náměstí. Čekal nás tam dějepisný workshop, zaměřený na téma kolektivizace v období komunismu...

Stránky