FJ

Francouzsky dnes hovoří asi čtvrt miliardy lidí na zeměkouli. Je to klíčový jazyk světové diplomacie, zejména Evropské unie. Je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Je jazykem Molièra, Victora Huga, Alberta Camuse, Antoina de Saint-Exupéryho, Edith Piaf i Alaina Delona.

Cíle výuky: 

Absolvent zvládá jak ústní, tak písemnou komunikaci s rodilými mluvčími. Zajímá se o dění ve frankofonním světě, sleduje francouzská média, čte beletrii ve francouzštině, má dostatečnou jazykovou výbavu, aby mohl studovat na vysoké škole ve francouzštině. Úroveň jeho jazykové výbavy je B2 dle SERR.

Hodinová dotace: 

Od primy až do oktávy jsou francouzštině věnovány tři vyučovací hodiny týdně. V prvních čtyřech ročnících mají studenti navíc jednu povinnou hodinu konverzace. V případě zájmu otevíráme pro starší ročníky také seminář zaměřený na dovednosti potřebné pro zvládnutí státní maturity, respektive mezinárodní zkoušky DELF.

Co učíme: 

Prima:
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích, základní gramatické struktury a typy vět, jednoduchá sdělení, základní slovní zásoba a tvoření slov.

Sekunda:
Základní tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas; jednoduché autentické materiály, práce s jednoduchým textem, používání slovníku, slovní zásoba a tvoření slov – význam slov v kontextu, rozšířené tematické okruhy – sport, péče o zdraví, stravování, město, příroda, počasí.

Tercie:
Rozšířený repertoár jednoduchých sdělení, gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov, komplexnější tematické okruhy, jako například cestování, životní prostředí, nebo člověk a společnost.

Kvarta:
Uvedení do reálií francouzsky mluvících zemí, tematické okruhy - sociokulturní prostředí  francouzsky mluvících zemí, politické dění ve  Francii, ústní rozbor dokumentů – novinových článků, jednoduchých literárních textů, písní, fotografií, filmů.

Kvinta:
Komunikační funkce jazyka a typy textů: postoj, názor, stanovisko; emoce, morální postoje; kratší písemný projev; tematické okruhy a komunikační situace, které se týkají především osobního života.

Sexta:
Komunikační funkce jazyka a typy textů: delší písemný projev, čtený či slyšený text, samostatný ústní projev, interakce, informace z médií; tematické okruhy a komunikační situace, které se týkají nejen osobního, ale i pracovního života.

Septima:
Tematické okruhy a komunikační situace: oblast pracovní, oblast veřejná, reálie frankofonních zemí: politické a ekonomické postavení ve světě, stručná charakteristika ekonomiky,
společnosti a kultury, vztahy s Českou republikou, věda, technika, sport, umění.

Oktáva:
Tematické okruhy a komunikační situace: oblast vzdělávací, oblast osobnostní, oblast společenská; reálie frankofonních zemí: literatura, vybraná díla, jazykové zvláštnosti a odlišnosti, aktuální události a dění většího významu, autentické materiály: tisk, rozhlas, film, umění, literatura.

Jak učíme: 

Hlavní výuková metoda, kterou používáme, je metoda komunikativní.
Snažíme se co nejméně používat frontálního přístupu. Používáme autentické dokumenty, práci s rytmem a všemi pěti smysly, což by žákům mělo dát možnost si najít svůj způsob učení se a poskytnout vícero způsobů, jak probíranou látku chápat a vstřebat. Výuka má probíhat hlavně ve francouzštině jak ze strany učitele, tak ze strany žáka.
Rodný jazyk má být použit cíleně, a to například formou shrnutí na konci hodiny a upřesnění některých probíraných jazykových jevů. Například hned v primě začínáme mluvením a porozuměním a teprve postupně začleňujeme další jazykové kompetence: psaní a porozumění textu.

Učebnice a další materiály: 

Amis et Compagnie
Et toi?
le Novel édito B1 et B2

http://frencharcig.blogspot.cz

Učitelé E-mail Konzultace
Caroline Djiboghlian djiboghlian@arcig.cz
Kateřina Svobodová svobodova@arcig.cz
Stephanie Šmelh... smelhausova@arcig.cz

Články k tématu FJ

Obrázek k článku Svátek palačinek La Chandeleur

Srdečně vás zveme na tradiční palačinkový svátek La Chandeleur, který oslavíme ve středu 21. února ve třetím patře. Přijďte si poslechnout písničku a sníst palačinku:-)

Obrázek k článku Výměna studentů ze sexty a septimy

V pondělí jsme vyrazili s touto sympatickou skupinkou studentů sext a septim na výměnný pobyt do Francie.

Obrázek k článku Fête de la Chandeleur, palačinky v Arcig, 17. 2. 2023

Letos se na AG opět konečně po kovidové pauze obnovila tradice palačinek v období Epiphanie, Hromnic.

Obrázek k článku Žáci navštívili mediatéku Francouzského institutu

13. 10. navštívili žáci francouzštiny Primy B a Sekundy B znovu otevřenou mediateku Francouzského institutu ve Štěpánské ulici.

Obrázek k článku Studenti překládají dopisy z Afriky

Studenti francouzského jazyka na Arcibiskupském gymnáziu se pod vedením profesorek Pasekové a Šmelhausové pustili do netradičního projektu. Věnují se překládání dopisů, které svým českým patronům píší děti ze západoafrické Guineje.

Obrázek k článku Naše lurdské putování

Na přelomu září a října jsme se vydali na pouť do dalekých Lurd, abychom pomohli nemocným z celého (frankofonního) světa. A zároveň jsme stihli navštívit betonové a cihlové Toulouse a apokalyptické Albi.

Obrázek k článku Vzpomínky na sladkou Francii

Naše francouzské dobrodružství začalo v pátek 25. května odpoledne. Autobus se čtyřiadvaceti Čechy, z nichž dvě osoby jely jako krotitelé tygrů - Klára Paseková a Jana Kasíková - vyjel vstříc bretaňskému městu Rennes.

Obrázek k článku Francouzská výměna 2018

Poté, co jsme s francouzskými korespondenty prožili první část výměny, povedený týden v Praze, chystáme se na část druhou, cestu do Bretagne.

Po několika dnech tvrdé a náročné práce dokončila lepší část tercie C dechberoucí krátkometrážní film, který si zaslouží Oscara.

Une très belle excursion à Lyon avec nos professeurs (Mme Šagátová et Mme Cihlářová) et nos amis apprenant le français faite en septembre 2016.

Stránky