FJ

Francouzsky dnes hovoří asi čtvrt miliardy lidí na zeměkouli. Je to klíčový jazyk světové diplomacie, zejména Evropské unie. Je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu. Francouzština je mezinárodním jazykem kuchyně, módy, divadla, výtvarného umění, filmu, tance a architektury. Je jazykem Molièra, Victora Huga, Alberta Camuse, Antoina de Saint-Exupéryho, Edith Piaf i Alaina Delona.

Cíle výuky: 

Absolvent zvládá jak ústní, tak písemnou komunikaci s rodilými mluvčími. Zajímá se o dění ve frankofonním světě, sleduje francouzská média, čte beletrii ve francouzštině, má dostatečnou jazykovou výbavu, aby mohl studovat na vysoké škole ve francouzštině. Úroveň jeho jazykové výbavy je B2 dle SERR.

Hodinová dotace: 

Od primy až do oktávy jsou francouzštině věnovány tři vyučovací hodiny týdně. V prvních čtyřech ročnících mají studenti navíc jednu povinnou hodinu konverzace. V případě zájmu otevíráme pro starší ročníky také seminář zaměřený na dovednosti potřebné pro zvládnutí státní maturity, respektive mezinárodní zkoušky DELF.

Co učíme: 

Prima:
Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích, základní gramatické struktury a typy vět, jednoduchá sdělení, základní slovní zásoba a tvoření slov.

Sekunda:
Základní tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas; jednoduché autentické materiály, práce s jednoduchým textem, používání slovníku, slovní zásoba a tvoření slov – význam slov v kontextu, rozšířené tematické okruhy – sport, péče o zdraví, stravování, město, příroda, počasí.

Tercie:
Rozšířený repertoár jednoduchých sdělení, gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov, komplexnější tematické okruhy, jako například cestování, životní prostředí, nebo člověk a společnost.

Kvarta:
Uvedení do reálií francouzsky mluvících zemí, tematické okruhy - sociokulturní prostředí  francouzsky mluvících zemí, politické dění ve  Francii, ústní rozbor dokumentů – novinových článků, jednoduchých literárních textů, písní, fotografií, filmů.

Kvinta:
Komunikační funkce jazyka a typy textů: postoj, názor, stanovisko; emoce, morální postoje; kratší písemný projev; tematické okruhy a komunikační situace, které se týkají především osobního života.

Sexta:
Komunikační funkce jazyka a typy textů: delší písemný projev, čtený či slyšený text, samostatný ústní projev, interakce, informace z médií; tematické okruhy a komunikační situace, které se týkají nejen osobního, ale i pracovního života.

Septima:
Tematické okruhy a komunikační situace: oblast pracovní, oblast veřejná, reálie frankofonních zemí: politické a ekonomické postavení ve světě, stručná charakteristika ekonomiky,
společnosti a kultury, vztahy s Českou republikou, věda, technika, sport, umění.

Oktáva:
Tematické okruhy a komunikační situace: oblast vzdělávací, oblast osobnostní, oblast společenská; reálie frankofonních zemí: literatura, vybraná díla, jazykové zvláštnosti a odlišnosti, aktuální události a dění většího významu, autentické materiály: tisk, rozhlas, film, umění, literatura.

Jak učíme: 

Hlavní výuková metoda, kterou používáme, je metoda komunikativní.
Snažíme se co nejméně používat frontálního přístupu. Používáme autentické dokumenty, práci s rytmem a všemi pěti smysly, což by žákům mělo dát možnost si najít svůj způsob učení se a poskytnout vícero způsobů, jak probíranou látku chápat a vstřebat. Výuka má probíhat hlavně ve francouzštině jak ze strany učitele, tak ze strany žáka.
Rodný jazyk má být použit cíleně, a to například formou shrnutí na konci hodiny a upřesnění některých probíraných jazykových jevů. Například hned v primě začínáme mluvením a porozuměním a teprve postupně začleňujeme další jazykové kompetence: psaní a porozumění textu.

Učebnice a další materiály: 

Amis et Compagnie
Et toi?
le Novel édito B1 et B2

http://frencharcig.blogspot.cz

Učitelé E-mail Konzultace
Klára Paseková pasekova@arcig.cz úterý 14:40 - 15:25
Renata Šagátová sagatova@arcig.cz dle dohody
Stephanie Šmelh... smelhausova@arcig.cz Dle dohody

Články k tématu FJ

Poté, co jsme s francouzskými korespondenty prožili první část výměny, povedený týden v Praze, chystáme se na část druhou, cestu do Bretagne.

Bretaň, Mont-Saint-Michel, kajaky, majáky, racci a racci, katedrála v Remeši a kousek Eiffelovky. Báječně jsme si to užili.

Po několika dnech tvrdé a náročné práce dokončila lepší část tercie C dechberoucí krátkometrážní film, který si zaslouží Oscara.

Une très belle excursion à Lyon avec nos professeurs (Mme Šagátová et Mme Cihlářová) et nos amis apprenant le français faite en septembre 2016.

Když se řekne: francouzská gastronomie, výlety k moři, Mont Saint-Michel, Bretagne, nová přátelství na život a na smrt - zní vám to lákavě?

Pokud jste se chtěli letos zúčastnit francouzské výměny, a máte tu smůlu, že nestudujete francouzštinu, přišla vaše chvíle.

V říjnu dostali žáci 1.B nelehký úkol – měli složit báseň ve francouzštině.

Výměna s gymnáziem Saint Vincent v Rennes pro žáky kvart, kvint, sext případně septim. V Praze 24/3 - 30/3, v Rennes 20/4 - 28/4.

Zápisy na mezinárodní jazykovou zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny od 6. 10. do 31.10.

Když nás po dvou dnech přestalo bavit chodit do školy, rozhodli jsme se chytit letadlo do Lyonu a udělat si malou dovolenou.

Stránky