Školská rada

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřízena ředitelem školy v souladu s § 167 a § 168 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Školská rada může podávat podněty a návrhy k celkovému fungování a rozvoji školy, má přístup k informacím o škole a její dokumentaci, schvaluje navrhovaná usnesení a předkládané materiály (např. Školní vzdělávací program, výroční zpráva, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), projednává návrh rozpočtu školy, zprávy České školní inspekce a další (viz jednací řád). Svojí činností tedy může významně ovlivňovat vzdělávací proces a jeho kvalitu.

Články k tématu Školská rada

21. června 2016 byl projednán rozpočet pro rok 2016.

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia 22.10.2015

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia 1. 9. 2015

Zápis ze zasedání Školské rady Arcibiskupského gymnázia dne 24. 6. 2015

Obrázek k článku Výsledky voleb do školské rady

Dne 12. března 2015 proběhly volby do Školské rady AG. Hlasující vybírali z pěti kandidátů zakroužkováním zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a ze tří kandidátů zástupce pedagogů.

Kandidáti pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve čtvrtek 12. března 2015

Obrázek k článku Volby do školské rady 12. 3. 2015

Ve čtvrtek 12. března 2015 se budou konat volby do školské rady AG.

Zápis ze zasedání Školské rady dne 22.10.2014

Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková

Dne 12. Prosince 2013 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Stránky