Zápis ze zasedání školské rady 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia

Datum a místo konání: 22.10.2015, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Přítomni: Jiřina Cvachová, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek, Marta Linková, Kryštof Verner, Jakub Staněk, Eva Tomášková, Filip Dostál; Richard Mašek – ředitel školy jako host

Omluveni: Marek Pelech

1. Kontrola prezence a usnášeníschopnosti

Školská rada je přítomná v počtu osmi členů z devíti a je usnášeníschopná

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy

Pan ředitel prezentoval výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015 a komentoval některé její části. Vysvětlil údaj o kvalifikovanosti popisem rozličných příčin nekvalifikovanosti u různých učitelů. Vyjádřil se k uváděným zahraničním aktivitám školy s tím, že výroční zpráva obsahuje jen ty nejdůležitější a o dalších drobných akcích pojednává školní ročenka. Dále vyzdvihl skutečně mimořádné úspěchy žáků školy, zejména 1. místo v mezinárodní soutěži v německém jazyce (s politováním konstatoval, že program MŠMT Excelence nepřikládá tomuto typu soutěže náležitý význam). Dále pan ředitel informoval o zahraniční spolupráci školy, vyzdvihl počínající spolupráci s japonskou střední školou a přípravu společného projektu v oblasti přírodovědného vzdělávání; o spolupráci bylo podepsáno společné memorandum. Pan ředitel informoval o dokončení cyklu školních projektů a využití pozitivních zkušeností v cyklu následujícím. Pan ředitel vyzdvihl vysoce pozitivní hodnocení vzdělávacích výsledků školy v inspekční zprávě ČŠI po její inspekční činnosti v červnu minulého školního roku. Pan ředitel na závěr okomentoval část výroční zprávy o základních údajích o hospodaření školy a přiložený výkaz zisků a ztrát zobrazující hospodářský výsledek okomentoval ztrátu z hlavní a zisk z doplňkové činnosti s poukazem na zvýšení nájmu a nenárokových složek mezd tak, aby představovaly relevantní procentu základního tarifu.

Podněty k doplnění výroční zprávy:

K bodu I/8: Ve složení školské rady nahradit formulaci „Zvoleni za rodiče a děti“ patřičnější formulací „zvoleni za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků“ (Mgr. Tomášková).

K bodu IV/6: Doplnit vzdělávací výjezd do Jeruzaléma a duchovní cvičení na Sv. Hoře u Příbrami neoznačovat jako „výjezd“ (Mgr. Mrzílek).

K bodu IV/9: Doplnit Českoněmecký fond budoucnosti do výčtu partnerů; fond přikládá význam adekvátní informaci v materiálech školy, nejen ve výroční zprávě, ale i v ročence a na webu školy (Mgr. Špačková)

K bodu IV/10: Doplnit do výčtu partnerských právnických osob Pedagogickou fakultu UK

Ke zprávě o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. doplnit období, ke kterému se váže resp. školní rok 2014/2015 (Mgr. Tomášková – s právním výkladem oprávněnosti takového postupu)

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2014/2015 v předloženém znění s doplňky učiněnými během projednání. (8 pro – 0 proti – 0 zdržel se)

3. Mgr. Špačková informovala ve věci iniciace společného projektu Katholisches Büro Sachsen. F. Dostál přislíbil za Arcibiskupství pražské - RCŠ spolupráci v orientační fázi.

Zapsal: Filip Dostál v.r.

Galerie: