Zápis ze zasedání školské rady 27. 2.

Datum a místo konání: 27.02.2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Přítomni: Jiřina Cvachová, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek – zástupci pedagogických pracovníků;

Marta Linková – zástupce rodičů nezletilých žáků,
Salome Mecová, Vojtěch Dynybyl – zástupci zletilých žáků;
Filip Dostál – zástupce zřizovatele;
Richard Mašek – ředitel školy jako host.

Omluveni: Jarmila Bláhová .

 

1. Prezence a změny ve složení školské rady:

F. Dostál omluvil nepřítomnost Ing. Bláhové pro pracovní zaneprázdněnost a omluvil zřizovatele za to, že stále neobsadil pozici třetího zástupce zřizovatele ve školské radě. (J. Bláhová poslala mailem dva hlasy pro návrhy per rollam.) Dále informoval o konci svého pracovního poměru na Arcibiskupství pražském ke 30.04.2017; písemným prohlášením do rukou předsedkyně se vzdal členství v této radě k témuž datu.

Školská rada je přítomná v počtu sedmi z osmi členů (jedno místo neosazeno) a je usnášeníschopná.

 

2. Projednání změn školního vzdělávacího programu

Pan ředitel Mašek už před posledním jednání školské rady požádal o vyjádření ke změnám školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“ účinných od 01.09.2017. F. Dostál požádal o odložení projednání tohoto bodu, neboť některé změny se dotýkaly i osnov předmětu náboženská nauka, které podléhají církevnímu schválení. Proto požádal o projednání tohoto bodu až po vyřízení žádosti o církevní schválení. Vzhledem k personálním a dalším koncepčním otázkám bude Arcibiskupství pražské schvalování osnov řešit až po setkání školních kaplanů 21.03.2017, kde chce pan biskup Václav Malý projednat přístup Arcibiskupství ke schvalování osnov náboženství církevních škol.

F. Dostál informoval, že ČBK neschválila kutikulární dokument Česká katolická škola, který obsahoval i rámce osnov pro výuku náboženství. V otázce osnov (jakožto součásti ŠVP) roste za této situace důraz na jejich církevní schválení ordinářem (tj. pražským arcibiskupem zastoupeným biskupským vikářem pro vzdělávání, t. č. Mons. Václavem Malým), jistý díl odpovědnosti za křesťanský charakter školy a jejího školního vzdělávacího programu leží i na radách školských právnických osob i školských radách a souvisí s jejich přístupem k pravomoci schvalovat školní vzdělávací program. F. Dostál považuje za smysluplnější způsob naplňování kontrolní a konzultační role rady ŠPO v otázce ŠVP jeho schvalování před předpokládaným datem účinnosti. Postup, který by umožňoval všem oprávněným stranám zapojit se smysluplně do výsledné podoby ŠVP by měl vypadat takto:

  • Předkládat osnovy náboženství před předpokládaným datem účinnosti k církevnímu schválení a to po předběžné konzultaci s referátem církevního školství.

  • Projednání změn ŠVP ve školské radě, které obsahují i změnu osnov náboženství, může předcházet církevnímu schválení, rozhodně by mělo předcházet schvalování radou ŠPO.

  • Předkládat radě ŠPO změny ŠVP ke schválení na zasedání konaném před předpokládaným datem účinnosti, po předběžné konzultaci s referátem církevního školství a s již církevně schválenými osnovami předmětu náboženství.

Je nutné vzít v úvahu konkrétní okolnosti, neboť často vstupují v platnost právní předpisy vyžadující inovaci ŠVP s velmi krátkou legisvakanční dobou, ve které nelze radou ŠPO i školskou radou schvalovat změny ŠVP před jejich účinností. Nelze také přehlédnout rozdíl mezi zásadními změnami a drobnými inovacemi, často formálního charakteru s nepatrnou věcnou významností. V těchto případech je vhodné a někdy i nutné od ideálního postupu upustit. F. Dostál doporučil i v tomto konkrétním případě se od korektního postupu odchýlit a doporučil školské radě vyjádřit se pozitivně k již účinným změnám ŠVP. Pro futuro však jako zástupce zřizovatele i jako předseda rady ŠPO důrazně trvá na postupu, který nevyprazdňuje pravomoci obou rad ve věci konečného znění školního vzdělávacího programu a neobchází potřebu církevního schválení osnov náboženství.

Školská rada se vyjádřila pozitivně ke změnám školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“ účinných od 01.09.2016.

(8 pro – 0 proti – 0 se zdržel)

 

3. Schvalování změny školního řádu:

Pan ředitel Mašek předložil školské radě změnu školního řádu. Věcným záměrem změny je stanovení účinnějších, kontrolovatelnějších a vymahatelnějších pravidel pro používání mobilních telefonů a dalších ICT v osobním držení studentů. Účel a smysl změn vystihl i v dopise rodičům, jehož koncept poskytl i školské radě jako zdůvodnění zamýšlené změny.

O návrhu byla vedena dlouhá a obšírná diskuse. Pí prof. Cvachová prezentovala neztotožnění části pedagogického sboru s navrhovaným řešením, p. ředitel oponoval projednáním v pedagogické radě a vymezil se proti upřednostňování kuloárního projednávání před vystupováním na jednání pedagogické rady. Pí prof. Špačková problematizovala některé praktické aspekty, vyslovila obavu z hlukové zátěže při přesunu studentů používající ICT zařízení na chodbách školy a navrhovala alternativní řešení (např. naprostý zákaz užívání vlastních ICT zařízení studentům nižšího stupně gymnázia). Pan zástupce Mrzílek odmítl argumenty nevynutitelnosti nového způsobu řešení, pokud jej budou ignorovat studenti a profesoři, kteří s ním nejsou vnitřně ztotožněni; poukazoval na nutnost zachovávat pravidla, i když je studenti i profesoři nevnímají jako zcela optimální. Pí Linková byla pro, poukazovala na pozitivní psychohygienický dopad navrhovaného řešení. Zástupci studentů připouští omezení ICT, které ruší výuku, kategoricky odmítají prostorové vymezení „zakázané zóny“ v učebnách, argumentovali přípravou na následující hodinu z elektronických studijních materiálů v ICT zařízeních o přestávkách v lavicích. Svou argumentaci opírali rovněž o jednoznačně negativní vyjádření studentů v anketě, uspořádané poté, co p. ředitel oznámil studentstvu svůj záměr. F. Dostál poukazoval na negativní i pozitivní aspekty BYOD přístupu k ICT ve škole, nemožnost přijetí optimálního řešení a praktickou neslučitelnosti prosazování některých oprávněných zájmů.

Hlasování:

Prof. Cvachová – proti, prof. Špačková – pro, prof. Mrzílek – pro

pí Linková – pro

st. Dynybyl – proti, st. Mecová – proti

F. Dostál – pro, J. Bláhová (per rollam) - pro

Školská rada schválila změnu školního řádu ve znění přiloženém k zápisu.

 

Zapsal: Filip Dostál

Galerie: