Zápis ze zasedání školské rady 1. 9. 2015

Datum konání: 01.09.2015

Místo: sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Přítomni: Jiřina Cvachová, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek, Marta Linková, Kryštof Verner, Jakub Staněk, Eva Tomášková, Filip Dostál, Marek Pelech
Host: Richard Mašek – ředitel školy

1. Kontrola prezence a usnášeníschopnosti

Školská rada je přítomná v plném počtu a je usnášeníschopná


2. Zápis z minulého jednání školské rady dne 24.06.2015

Byl předložen ke kontrole zápis vyhotovený p. Pelechem v papírové podobě. Všichni členové s obsahem zápisu vyslovili souhlas. Pí Tomášková poukázala na vhodnost vyhotovovat zápis v jednotné šabloně z důvodů snazší publikace na školním webu. Pro pořizování zápisů z budoucích zasedání byl dohodnut postup, kdy zhotovovatel zápisu pošle jeho koncept předsedkyni ke kontrole, která bude zápis verifikovat a následně jej elektronicky rozešle dalším členům a v součinnosti s příslušnými pracovníky školy zajistí jeho publikaci na webu školy.

 

3. Projednání novely školního řádu

S návrhy změn, které předkládá ředitel školy, byli v průběhu prázdnin seznámeni členové školské rady elektronicky. P. Ředitel zdůvodnil jejich potřebu třemi důvody: 1. Zkušenosti z průběhu uplynulého školního roku, 2. Náměty zástupců zřizovatele (většinu z nich si ředitel přisvojil a do konečné verze návrhu zapracoval), 3. Podněty z inspekční činnosti ČŠI v uplynulém školním roce. Konkrétní novelizovaná ustanovení představil p. Ondřej Mrzílek.

Diskuse se vedla k následujícím tématům:

  • Vymezení vnějších prostor školy ve vztahu k zákazu kouření a další regulaci chování žáků školy

  • Přezouvání (návrh na upuštění od přezouvání ze strany zástupců zletilých žáků)

  • Vhodnost termínu „stresovat“ v ustanovení čl. 2 (návrh na vypuštění od zástupkyně rodičů nezletilých žáků)

  • Absence z předem známých důvodů

  • Podstata vztahu doložení důvodů absence a jejího omlouvání (F. Dostál)

  • Pojem cenných věcí a nakládání s nimi v realitě školního provozu a v ustanoveních školního řádu

  • Výběr přístupného místa ve škole pro zveřejnění školního řádu

Některé podněty vzešlé z diskuse byly na místě zapracovány do předloženého návrhu

Školská rada schválila novelu školního řádu vydanou ředitelem školy dne 01.09.2015
(9 pro – 0 proti – 0 zdržel se)

 

Příloha: Schválené znění školního řádu

Zapsal: Filip Dostál v.r.

Galerie: