Zápis ze zasedání školské rady

Datum a místo konání: 24.10.2016, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Přítomni: Jiřina Cvachová, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek; Marta Linková; Salome Mecová, Vojtěch Dynybyl; Filip Dostál, Jarmila Bláhová;
Richard Mašek – ředitel školy jako host

Omluveni: Luděk Doležal

 

1. Představení zvolených zástupců zletilých žáků - prezence a usnášeníschopnost:

Prof. Cvachová informovala o průběhu voleb zástupců zletilých žáků do školské rady a představila zvolené zástupce sl. Mecovou a p. Dynybyla. F. Dostál představil nově jmenovanou zástupkyni zřizovatele – Ing. Jarmilu Bláhovou, kontrolorku školských právnických osob zřizovaných Arcibiskupstvím pražským.
Školská rada je přítomná v počtu osmi z devíti členů a je usnášeníschopná.
 

2. Schválení změny jednacího řádu školské rady:

Prof. Cvachová společně se zástupci zřizovatele navrhly doplnění možnosti hlasovat per rollam do jednacího řádu školské rady a tuto možnost zapracovali do přiloženého návrhu.
Školská rada návrh změny jednacího řádu schválila. (8 pro – 0 proti – 0 se zdržel)

 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016:

Pan ředitel zevrubně okomentoval Výroční zprávu, kterou v návrhu rozeslal mailem a omluvil se za nedodržení termínu stanoveného příslušným právním předpisem. Během diskuse nad výroční zprávou byly navrženy tyto změny, které p. ředitel na místě zapracoval:

  1. Úprava počtu učitelů přepočtených na plně zaměstnané na str. 4 – nově 43,8

  2. Poděkování Česko-německému fondu budoucnosti doplněno o logo této NGO

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 ve znění navrženém ředitelem školy s textovými úpravami, které byly konsensuálně učiněny během projednávání. (8 pro – 0 proti – 0 se zdržel)

 

4. Klima školy:

V návaznosti na projednávání výroční zprávy se vedla debata o výsledcích dotazníkových šetření „Klima učitelského sboru“ prováděného zřizovatelem a „Mapa školy“ prováděném z iniciativy vedení školy společností SCIO. Pí Linková vyjádřila skepsi nad faktickými dopady zjištěných skutečností pod dojmem svých zkušeností se situacemi týkajících se učitelů vnímaných jako problematičtí. Pan ředitel školskou radu ujistil, že v rámci svých kompetencí promítá tyto i další zjištěné skutečnosti do svého personálního managementu, v uplynulém školním roce s několika problematickými pedagogy byl ukončen pracovní poměr. Výsledky autoevaluačních šetření se zohledňují při tvorbě a vyhodnocování střednědobé koncepce školy.

 

Zapsal: V Praze dne 16.11.2016 Filip Dostál

Galerie: