Zápis ze zasedání školské rady 31. srpna

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia

Datum a místo konání: 31.08.2016, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Přítomni: Jiřina Cvachová, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek, Marta Linková, Filip Dostál; Richard Mašek – ředitel školy jako host

1. Kontrola prezence a usnášeníschopnosti:

V důsledku personálních změn na Arcibiskupství pražském rezignovali v červnu 2016 dopisem k rukám předsedkyně školské rady dva jmenovaní zástupci zřizovatele - Mgr. Eva Tomášková a Mgr. Marek Pelech – jejich místa jsou t.č. neobsazená a do celkového počtu členů školské rady se nezapočítávají.

Školská rada je přítomná v počtu pěti členů z devíti (resp. pěti) a je usnášeníschopná.

F. Dostál informoval o úmyslu Arcibiskupství pražského jmenovat v září t.r. zbylé dva zástupce zřizovatele z řad nových pracovníků referátu církevního školství.

2. Návrh na změnu jednacího řádu školské rady:

Pí prof. Cvachová navrhla ke zvážení možnost zakotvit si v jednacím řádu možnost jednat prostřednictvím e-mailu (per rollam). F. Dostál přislíbil na příští zasedání školské rady připravit k projednání návrh změny jednacího řádu v tomto smyslu.

3. Projednání a schválení upraveného znění Školního řádu:

Pan ředitel prezentoval návrhy změn ve školním řádu (členům školské rady byly rozeslány předem v elektronické podobě). P. ředitel každou změnu odůvodnil a stručně popsal praxi, která byla příčinou úvahy o lepším řešení dané problematiky v tomto dokumentu. Diskuse se vedla o:

  1. vhodnosti a způsobu řešení problematiky oblékání žáků ve školním řádu

  2. přístupu, terminologickém ukotvení a způsobu řešení problematiky nepřítomnosti žáků z důvodů známých předem, jejímu omlouvání a předcházení nadměrnému rozšíření tohoto jevu (do předloženého návrhu školská rada na místě vložila textové úpravy).

  3. řádu užívání místnosti „anglický klubu“ resp. o režimu analogickém řádu užívání odborných učeben

Školská rada schválila změny Školního řádu ve znění navrženém ředitelem školy a s vlastními textovými úpravami s účinností od 01.09.2016 (viz příloha – Školní řád ve znění účinném k 01.09.2016). (5 pro – 0 proti – 0 zdržel se)

4. Zástupkyně rodičů zmínila problematiku užívání alkoholu na školních akcích. Vedení školy bude tomuto jevu dále účinně předcházet. Problém je těžko uchopitelný např. na společenském večeru, který se koná v blízkosti restauračních zařízení s běžným provozem.

Zapsal: V Praze dne 19.09.2016 Filip Dostál v.r.

Galerie: