Školská rada

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřízena ředitelem školy v souladu s § 167 a § 168 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Školská rada může podávat podněty a návrhy k celkovému fungování a rozvoji školy, má přístup k informacím o škole a její dokumentaci, schvaluje navrhovaná usnesení a předkládané materiály (např. Školní vzdělávací program, výroční zpráva, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), projednává návrh rozpočtu školy, zprávy České školní inspekce a další (viz jednací řád). Svojí činností tedy může významně ovlivňovat vzdělávací proces a jeho kvalitu.

Více o činnosti Školské rady se dočtete v jejím manuálu.

Články k tématu Školská rada

Konání:
25. října 2011v hovorně AG v 17.00 hod.

Konání:
14. ledna 2011 v hovorně AG v 16.30 hod.

Do školské rady Arcibiskupského gymnázia byl zvolen Ondřej Špaček.
Dne 25. listopadu 2010, Richard Mašek, ředitel školy

Pro doplňující volby do školské rady odsouhlasili svou kandidaturu tito kandidáti:

Konání:
14. října 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Ve středu 24. listopadu 2010 (den třídních schůzek) se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa. Volné je 1 místo pro zástupce učitelů a 1 místo pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Richard Mašek

Konání:
29. června 2010 v hovorně AG v 15.00 hod.

Konání:
10. února 2010 v hovorně AG v 16.00 hod.

Konání:
14. října 2009 v hovorně AG v 15.30 hod.

Konání:
31. srpna v hovorně AG v 10.30 hod.

Stránky