Školská rada

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu byla zřízena 11. 11. 2005.
Po doplňovacích volbách v lednu 2020 a po jmenování nových členů zřizovatelem pracuje ve složení:

  • RNDr. SM Dolores Richtrová OSF - zástupce zřizovatele
  • P. Mgr. Jakub Berka - zástupce zřizovatele
  • P. RNDr. Mgr. Pavel Křížek - zástupce zřizovatele
  • PhDr. Jan Váňa - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Tomáš Pešek - zástupce pedagogických pracovníků, předseda školské rady
  • Mgr. Vít Kolář - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
  • MgA. Irena Pohl - Houkalová - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
  • Štěpán Matoušek - žák, zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků

Z důvodu jmenování ředitelem školy přestal být PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek členem školské rady.

V současné chvíli je tedy neobsazeno jedno místo člena voleného pedagogickými pracovníky školy.

 

Jednací řád školské rady Arcibiskupského gymnázia

 

Školská rada (dále jen ŠR) je zřízena v souladu s ust. § 167 a násl. zák. č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon), a to rozhodnutím ředitele školy ze dne 11. 11. 2005.

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 školského zákona:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Čl. 3
Zasedání školské rady svolává předseda školské rady (dále ŠR) nebo tři členové písemnou pozvánkou obvykle 14 dnů před termínem konání. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy má právo požádat předsedu školské rady v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Předseda může v pozvánce navrhnout členům ŠR jednání per rollam. Pokud všichni členové ŠR s jednáním per rollam souhlasí, jedná ŠR prostřednictvím e-mailu; předseda koordinuje e-mailovou formu jednání. Podklady pro jednání ŠR zajišťují členové ŠR a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Zasedání rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.

Čl. 4
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele školy nebo zřizovatele školy.

Čl. 5
Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.
V úvodu zasedání předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může
být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven.
Prvním bodem programu zasedání je kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů
školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se
projednávají návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady dle schváleného programu.
Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu.
Hlasováno může být o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná.

Čl. 6
Školská rada je usnášení schopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Čl. 7
Schválená usnesení ŠR se vyhotovují písemně a bezprostředně po zasedání se zveřejní.
O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování. Zápis vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej
ostatním členům školské rady. O usneseních přijatých na jednání ŠR konaném per rollam hlasují jednotliví členové ŠR e-mailem, ze kterého musí být patrné, že člen rady hlasuje o návrhu usnesení, jehož obsah mu je jednoznačně znám. Záznam e-mailové komunikace tvoří přílohu záznamu z jednání ŠR konaného per rollam.

Čl. 8
Nejméně jednou ročně informuje ŠR zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulý školní rok. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu, výroční zprávy, které ŠR schvaluje. ŠR zároveň uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy či obory vzdělávání nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají
schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 25.10. 2016

V Praze dne 24. 10. 2016

Mgr. Jiřina Cvachová, předseda školské rady

Články k tématu Školská rada

Datum a místo konání: 22. 1. 2018, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2

Datum a místo konání: 6.11. 2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2

V rámci korespondenčního projednání byla schválena změna školního řádu, k drobným změnám ŠVP nebyly připomínky,

Zápis ze zasedání Školské rady 20. června 2017.

Datum a místo konání:  27.02.2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Datum a místo konání: 24.10.2016, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Dne 19. října 2016 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Připomínáme vám blížící se doplňovací volby do Školské rady AG ve středu 19. října 2016 od 7:30 do 18:00 hodin, v přízemí v místnosti č. 011.

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia, 31.08.2016

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit své zástupce do školské rady.

Stránky