Zápis ze zasedání Školské rady 19. 5. 2020

Přítomní:

  • RNDr. SM Dolores Richtrová OSF - zástupce zřizovatele
  • PhDr. Jan Váňa - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Tomáš Pešek - zástupce pedagogických pracovníků
  • Mgr. Vít Kolář - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
  • MgA. Irena Pohl - Houkalová - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
  • Štěpán Matoušek - žák, zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
  • PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek – ředitel školy, host
  • Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D. – generální vikář pražské arcidiecéze, host

Školská rada je přítomná v počtu šest ze šesti členů a je usnášeníschopná.

1. Volba nového předsedy Školské rady

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, dosavadní člen Školské rady a její předseda informoval, že pověřením vedením školy zaniklo jeho členství ve Školské radě, jakož i jeho předsednictví a následně inicioval volbu nového předsedy Školské rady.

Školská rada zvolila předsedou pana Mgr. Tomáše Peška. Volba proběhla tajným hlasováním, výsledek byl 3 hlasy pro Mgr. Tomáše Peška, 1 hlas pro MgA. Irenu Pohl - Houkalovou a 1 hlas pro PhDr. Jana Váňu, 1 hlas byl shledán neplatným (hlas pro nečlena Školské rady).

2. Informace k výběrovému řízení na ředitele Arcibiskupského gymnázia

Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D. informoval členy Školské rady o podmínkách a termínech výběrového řízení na ředitele Arcibiskupského gymnázia: členy komise výběrového řízení budou mimo jiné i členové Školské rady (dva za pedagogické pracovníky školy, dva za zákonné zástupce žáků školy, a jedna delegovaná sestra kongregací Školských sester sv. Františka). Termín odevzdání přihlášek a potřebných dokumentů je stanoven na 22. 6. 2020 s tím, že členové komise výběrového řízení budou s předstihem o termínech ústních pohovorů informováni (předloženo předběžně několik červnových termínů). Pan generální vikář dále členy Školské rady informoval o kritériích výběrového řízení, které jsou též veřejně dostupné na webové stránce Arcibiskupství pražského. Dále informoval o okolnostech převzetí agendy církevního školství v arcidiecézi a předeslal, že se pracuje na ucelené koncepci a církevního školství. Také informoval o odvolání bývalého ředitele Arcibiskupského gymnázia, Mgr. Ing. Richarda Maška, přičemž k takovému kroku přistoupil po ztrátě důvěry jmenovaného bývalého ředitele.

3. Diskuze o harmonogramu dalších zasedání Školské rady a programu jednání těchto zasedání; Diskuze o financování Arcibiskupského gymnázia; Diskuze o vyjádření Školské rady k odvolání bývalého ředitele, pana Mgr. Ing. Richarda Maška

Mgr. Vít Kolář nadnesl otázku termínů dalších setkání Školské rady a programu jednání. PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek sdělil, že další zasedání svolává předseda Školské rady a plánováno je na konec srpna 2020, program jednání upřesní předseda Školské rady. Vedla se též diskuze ohledně termínů stanovování a schvalování rozpočtu školy. MgA. Irena Pohl – Houkalová zahájila diskuzi ohledně financování Arcibiskupského gymnázia, kdy pan Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D. sdělil, že vnímá současnou obtížnou situaci s financování celého segmentu církevních škol v arcidiecézi kvůli nedostatku prostředků a ujistil, že církevní školství zůstává prioritou. Školská rada se usnesla, že absentuje důvody vydání vyjádření k odvolání bývalého ředitele Arcibiskupského gymnázia.

Závěrem pan generální vikář konstatoval, Arcibiskupské gymnázium shledává důležitou, funkční a vysoce kvalitní součástí církevního školství arcidiecéze a další rozvoj školy se bude odvíjet od výsledků výběrového řízení na ředitele školy.

 

Zápis vyhotovil: Mgr. Tomáš Pešek

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis ze zasedání Školské rady 19. 5. 2020