Zápis z jednání Školské rady 3. 2. 2021

  1. Svolání a forma jednání

Dne 21. 1. 2021 požádal předseda Školské rady, Mgr. Tomáš Pešek, její členy
o vyjádření formou per rollam k návrhu úpravy učebního plánu, jakožto součásti
Školního vzdělávacího programu Arcibiskupského gymnázia (dále jen „ŠVP“).
Zároveň byli členové Školské rady vyzváni, aby se k návrhu a formě jednání
vyjádřili do 28. 1. 2021 tak, aby úprava mohla být zveřejněna společně s kritérii
přijímacího řízení.

  1. Předmět jednání


Návrh úpravy ŠVP předložil ředitel školy, PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA dne
20. 1. 2021. Předmětná úprava se týká změn v počtu hodin některých
vyučovacích předmětů a konečným důsledkem by bylo zvýšení počtu hodin volitelných seminářů, které by žákům umožnily kvalitnější profilaci jejich studia.

Podrobné odůvodnění a tabulka s vyznačenými změnami jsou součástí tohoto zápisu jako příloha.

  1. Závěry

K návrhu úpravy ŠVP se vyjádřilo celkem 5 členů Školské rady bez připomínek.

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis z jednání Školské rady 3. 2. 2021