Počítače

Počítačová síť na Arcibiskupském gymnáziu je soubor hardwarových (počítače, servery, aktivní a pasivní prvky sítě, tiskárny, dataprojektory, ...) a softwarových prostředků, které umožňují zaměstnancům a studentům přístup k využívání školních zdrojů a přístup do sítě internet. V současné době jsou již pevnou počítačovou sítí pokryty všechny učebny i kabinety školy k dispozici je také bezdrátová síť (wifi).

Prostředky školní sítě jsou určeny primárně pro výukové účely, sekundárně pro vlastní využití učiteli a studenty. Přesnější vymezení práv a povinností uživatelů určují následující pravidla:

Obecná pravidla

 • Každý uživatel může požádat o přidělení uživatelského jména a počátečního hesla. Toto heslo si musí po prvním přihlášení k počítači změnit. Je povoleno přihlašovat se pouze svým vlastním jménem.
 • Každý má povinnost uchovávat svá hesla v maximální tajnosti a při riziku prozrazení si musí svá hesla změnit. Každý ručí za to, co bude pod jeho jménem a heslem v učebně provedeno.
 • Je výslovně zakázáno manipulovat jakkoli s hardwarem, připojovat vlastní zařízení vyjma disket, cd/dvd, usb disků a fotoaparátů. Je zakázáno měnit systémová nastavení bez souhlasu vyučujícího.
 • Je zakázáno měnit cizí hesla, snažit se proniknout do cizích adresářů a dat. Pokud k nějakému průniku omylem dojde, musí uživatel tento stav neprodleně ukončit a nahlásit vyučujícímu.
 • Je zakázáno instalovat správcem neschválené programy.
 • Kromě vyhlášených výjimek je zakázáno ve školní síti hrát počítačové hry.
 • Je zakázáno stahovat z internetu nelegální software, spouštět takový ve škole nebo ho přechovávat ve svém adresáři.
 • Je zakázáno kopírovat školní software, který není volně šiřitelný.
 • Uživatel je povinen kontrolovat obsazený objem svého adresáře. Maximální dovolená obsazená velikost domovského adresáře je 1000MB, v odůvodněných případech může být zvětšena až na 1500MB.
 • Uživatelem uložená data se každý den zálohují, proto je velká pravděpodobnost, že nedojde k žádné ztrátě dat. I když si uživatel omylem smaže nějaké soubory, mohou být obnoveny ze zálohy. Přesto škola neručí za zničení nebo poškození dat v domovském adresáři uživatele. Důležité dokumenty a soubory je vhodné uchovávat ještě někde jinde.
 • Při komunikaci po Internetu e-mailem, instant-messagingem, chatem a podobnými službami je zakázáno rozesílat jakýkoli spam, vyjadřovat se vulgárně či sprostě, vydávat se za někoho jiného či poškozovat dobré jméno školy.
 • Z důvodů optimalizace provozu v síti a předcházení krizovým situacím se veškerý přenos dat v počítačové síti včetně komunikace po internetu monitoruje a vyhodnocuje.

Nedodržení tohoto řádu bude postihováno zákazem přihlašování na 1 měsíc, vážné nebo opakované porušení řádu bude postihnuto úplným zákazem přihlašování, případně kázeňskými postihy.

Řád učebny IVT - 512, 028

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla provozu ve školní síti.
 • Do učebny je zakázán studentům vstup bez souhlasu vyučujícího.
 • V učebně je zakázáno jíst, pít a dělat rámus.

Řád využívání počítačů v klubovně - 201

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla povozu ve školní síti.
 • Je zakázáno především: jakýmkoli způsobem manipulovat s hardwarem, cokoli rozpojovat, zapojovat, přepojovat, přehazovat myši či klávesnice.
 • V klubovně je nutné chovat se ohleduplně k počítačům i ostatnímu vybavení klubovny.
 • Každou zjištěnou poruchu je třeba okamžitě hlásit správci počítačové sítě, nesnažit se ji samostatně opravit – hrozí nebezpečí poškození techniky i nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Každý odpovídá za pracoviště, ke kterému usedne.
 • Pro práci na počítačích platí následující priority:
  • Využití pro vyučování
  • Využití pro přípravu studentů na výuku
  • E-mail
  • Jiné využití

  V případě plného obsazení klubovny může nově příchozí s vyšší prioritou práce požádat o uvolnění místa uživatele s nižší prioritou, tento mu musí vyhovět.

Školní certifikační autorita

Mnoho školních webových služeb využívá zabezpečeného připojení (https). Certifikáty všech těchto služeb jsou podepsané vlastní certifikační autoritou AG.

Ceník poplatků za využívání služeb školní sítě

 • Studenti mohou tisknout na laserových tiskárnách Xerox, cena 1,5 Kč za stránku, oboustranný tisk stojí 3 Kč, barevný 10 Kč (cena včetně povinného odvodu autorských poplatků).

Články k tématu Počítače

Milí uživatelé,
v brzké době skončí platnost původního certifikátu certifikační autority AG. Aktualizovaný certifikát můžete stahovat zde.

Od pondělí 7. října 2013 přecházíme na kopírkách OCE na identifikaci uživatelů pomocí karet ISIC/ITIC.

Od 30. listopadu 2012 byla ve škole posílena rychlost připojení k Internetu ze 3 Mb/s na garantovaných 8 Mb/s ve vyhrazeném pásmu.

V minulém týdnu jsme obměnili, a to dokonce povýšili, technologii našeho wifi spojení ve škole.

Školní klub AG

pro Vás opět otvírá v pondělí 28. února 2011 PC klubovnu v učebně 201. K dispozici je 10 počítačů s možností rezervace s týdenním předstihem. Třídu jsme vymalovali, zakoupili jsme nové stoly, židle, vylepšili osvětlení, zkompletovali počítače a doufáme, že se tam budete cítit mnohem lépe.

Andrea Krausová

V pátek 3. října 2008 došlo ve škole k přesunu všech serverů ze staré hlučící plechové skříně v pátém patře do nové klimatizované serverovny.

Začal únor, první pololetí je za námi a známky z něj jsou uzavřené. V Informacích pro rodiče proto naleznete prázdné záznamy. Začínáme v druhém pololetí zase od začátku. Všem studentům přejeme, ať se daří.

Po mnoha komplikacích byla dnes ve škole zprovozněna wifi síť s přístupem na internet pro učitele i studenty.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 5. 10. 2006 nové školení modulu P - grafika a digitální fotografie státní informační politiky ve vzdělávání.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 2. 10. 2006 nové školení modulu P -Kurz ICT ve výuce českého jazyka a literatury státní informační politiky ve vzdělávání.

Stránky