Počítače

Počítačová síť na Arcibiskupském gymnáziu je soubor hardwarových (počítače, servery, aktivní a pasivní prvky sítě, tiskárny, dataprojektory, ...) a softwarových prostředků, které umožňují zaměstnancům a studentům přístup k využívání školních zdrojů a přístup do sítě internet. V současné době jsou již pevnou počítačovou sítí pokryty všechny učebny i kabinety školy k dispozici je také bezdrátová síť (wifi).

Prostředky školní sítě jsou určeny primárně pro výukové účely, sekundárně pro vlastní využití učiteli a studenty. Přesnější vymezení práv a povinností uživatelů určují následující pravidla:

Obecná pravidla

 • Každý uživatel může požádat o přidělení uživatelského jména a počátečního hesla. Toto heslo si musí po prvním přihlášení k počítači změnit. Je povoleno přihlašovat se pouze svým vlastním jménem.
 • Každý má povinnost uchovávat svá hesla v maximální tajnosti a při riziku prozrazení si musí svá hesla změnit. Každý ručí za to, co bude pod jeho jménem a heslem v učebně provedeno.
 • Je výslovně zakázáno manipulovat jakkoli s hardwarem, připojovat vlastní zařízení vyjma disket, cd/dvd, usb disků a fotoaparátů. Je zakázáno měnit systémová nastavení bez souhlasu vyučujícího.
 • Je zakázáno měnit cizí hesla, snažit se proniknout do cizích adresářů a dat. Pokud k nějakému průniku omylem dojde, musí uživatel tento stav neprodleně ukončit a nahlásit vyučujícímu.
 • Je zakázáno instalovat správcem neschválené programy.
 • Kromě vyhlášených výjimek je zakázáno ve školní síti hrát počítačové hry.
 • Je zakázáno stahovat z internetu nelegální software, spouštět takový ve škole nebo ho přechovávat ve svém adresáři.
 • Je zakázáno kopírovat školní software, který není volně šiřitelný.
 • Uživatel je povinen kontrolovat obsazený objem svého adresáře. Maximální dovolená obsazená velikost domovského adresáře je 1000MB, v odůvodněných případech může být zvětšena až na 1500MB.
 • Uživatelem uložená data se každý den zálohují, proto je velká pravděpodobnost, že nedojde k žádné ztrátě dat. I když si uživatel omylem smaže nějaké soubory, mohou být obnoveny ze zálohy. Přesto škola neručí za zničení nebo poškození dat v domovském adresáři uživatele. Důležité dokumenty a soubory je vhodné uchovávat ještě někde jinde.
 • Při komunikaci po Internetu e-mailem, instant-messagingem, chatem a podobnými službami je zakázáno rozesílat jakýkoli spam, vyjadřovat se vulgárně či sprostě, vydávat se za někoho jiného či poškozovat dobré jméno školy.
 • Z důvodů optimalizace provozu v síti a předcházení krizovým situacím se veškerý přenos dat v počítačové síti včetně komunikace po internetu monitoruje a vyhodnocuje.

Nedodržení tohoto řádu bude postihováno zákazem přihlašování na 1 měsíc, vážné nebo opakované porušení řádu bude postihnuto úplným zákazem přihlašování, případně kázeňskými postihy.

Řád učebny IVT - 512, 028

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla provozu ve školní síti.
 • Do učebny je zakázán studentům vstup bez souhlasu vyučujícího.
 • V učebně je zakázáno jíst, pít a dělat rámus.

Řád využívání počítačů v klubovně - 201

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla povozu ve školní síti.
 • Je zakázáno především: jakýmkoli způsobem manipulovat s hardwarem, cokoli rozpojovat, zapojovat, přepojovat, přehazovat myši či klávesnice.
 • V klubovně je nutné chovat se ohleduplně k počítačům i ostatnímu vybavení klubovny.
 • Každou zjištěnou poruchu je třeba okamžitě hlásit správci počítačové sítě, nesnažit se ji samostatně opravit – hrozí nebezpečí poškození techniky i nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Každý odpovídá za pracoviště, ke kterému usedne.
 • Pro práci na počítačích platí následující priority:
  • Využití pro vyučování
  • Využití pro přípravu studentů na výuku
  • E-mail
  • Jiné využití

  V případě plného obsazení klubovny může nově příchozí s vyšší prioritou práce požádat o uvolnění místa uživatele s nižší prioritou, tento mu musí vyhovět.

Školní certifikační autorita

Mnoho školních webových služeb využívá zabezpečeného připojení (https). Certifikáty všech těchto služeb jsou podepsané vlastní certifikační autoritou AG.

Ceník poplatků za využívání služeb školní sítě

 • Studenti mohou tisknout na laserových tiskárnách Xerox, cena 1,5 Kč za stránku, oboustranný tisk stojí 3 Kč, barevný 10 Kč (cena včetně povinného odvodu autorských poplatků).

Články k tématu Počítače

Informačních centrum Arcibiskupské gymnázium (IC/021, www.arcig.cz) ve spolupráci s informačním centrem Gybon (IC/009, www.gybon.cz) pořádá v prosinci dva semináře o využití operačního systému Linux ve školním prostředí.

Od 23.9.2004 byla ve škole posílena rychlost připojení k Internetu z 256kb/s na 384kb/s.

Škola získala statut Informačního centra MŠMT.

Škola byla certifikovaným školícím střediskem pro školení kategorie Z (č. 945) a P (č. 668) SIPVZ. Specializujeme se na využití open-source programů: OS GNU/Linux, Openoffice.org, GIMP a pod.

Kurzy je možné pořádat v naší učebně nebo v případě hromadné přihlášky i na domovské škole uchazečů. V případě zájmu kontaktujte Lukáše Bernarda.

V pondělí 19.4.2004 jsme získali statut Informačního střediska MŠMT. Stali jsme se střediskem číslo IC/021 se zaměřením na podporu využití Linuxu a open-source technologií ve výuce a infrastruktuře školy. Blížší informace o Informačních střediscích na www.e-gram.cz.

Uteklo to rychle, ale už je tomu rok co jsem ve škole zpřístupnil školní e-maily přes šifrované HTTPS. Po roce skončila platnost původního ssl certifikátu, který jsem k tomu vytvořil. Proto jsem nyní vygeneroval nový s delší dobou platnosti. Stáhnout si ho můžete zde.

Lukáš Bernard

V krajském kole soutěže o nejlepší školní webové stránky, pořadané odborem školství MHMP ve spolupráci s Autocontem naše stránky získaly jednu z deseti nominací, tedy umístily se mezi desítkou nejlepších.

Podařilo se rozchodit pravidelné vyvěšování aktuálního suplování a rozvrhů na internetové stránky školy. Odkazy najdete na horní liště - ::Rozvrh:: a ::Suplování:: .

Pro učitele a studenty jsem zřídil přístup k jejich e-mailovým schránkám prostřednictvím šifrovaného www (https).

Zrekonstruovaná počítačová učebna zve studenty k návštěvě a využívání.

Stránky