Počítače

Počítačová síť na Arcibiskupském gymnáziu je soubor hardwarových (počítače, servery, aktivní a pasivní prvky sítě, tiskárny, dataprojektory, ...) a softwarových prostředků, které umožňují zaměstnancům a studentům přístup k využívání školních zdrojů a přístup do sítě internet. V současné době jsou již pevnou počítačovou sítí pokryty všechny učebny i kabinety školy k dispozici je také bezdrátová síť (wifi).

Prostředky školní sítě jsou určeny primárně pro výukové účely, sekundárně pro vlastní využití učiteli a studenty. Přesnější vymezení práv a povinností uživatelů určují následující pravidla:

Obecná pravidla

 • Každý uživatel může požádat o přidělení uživatelského jména a počátečního hesla. Toto heslo si musí po prvním přihlášení k počítači změnit. Je povoleno přihlašovat se pouze svým vlastním jménem.
 • Každý má povinnost uchovávat svá hesla v maximální tajnosti a při riziku prozrazení si musí svá hesla změnit. Každý ručí za to, co bude pod jeho jménem a heslem v učebně provedeno.
 • Je výslovně zakázáno manipulovat jakkoli s hardwarem, připojovat vlastní zařízení vyjma disket, cd/dvd, usb disků a fotoaparátů. Je zakázáno měnit systémová nastavení bez souhlasu vyučujícího.
 • Je zakázáno měnit cizí hesla, snažit se proniknout do cizích adresářů a dat. Pokud k nějakému průniku omylem dojde, musí uživatel tento stav neprodleně ukončit a nahlásit vyučujícímu.
 • Je zakázáno instalovat správcem neschválené programy.
 • Kromě vyhlášených výjimek je zakázáno ve školní síti hrát počítačové hry.
 • Je zakázáno stahovat z internetu nelegální software, spouštět takový ve škole nebo ho přechovávat ve svém adresáři.
 • Je zakázáno kopírovat školní software, který není volně šiřitelný.
 • Uživatel je povinen kontrolovat obsazený objem svého adresáře. Maximální dovolená obsazená velikost domovského adresáře je 1000MB, v odůvodněných případech může být zvětšena až na 1500MB.
 • Uživatelem uložená data se každý den zálohují, proto je velká pravděpodobnost, že nedojde k žádné ztrátě dat. I když si uživatel omylem smaže nějaké soubory, mohou být obnoveny ze zálohy. Přesto škola neručí za zničení nebo poškození dat v domovském adresáři uživatele. Důležité dokumenty a soubory je vhodné uchovávat ještě někde jinde.
 • Při komunikaci po Internetu e-mailem, instant-messagingem, chatem a podobnými službami je zakázáno rozesílat jakýkoli spam, vyjadřovat se vulgárně či sprostě, vydávat se za někoho jiného či poškozovat dobré jméno školy.
 • Z důvodů optimalizace provozu v síti a předcházení krizovým situacím se veškerý přenos dat v počítačové síti včetně komunikace po internetu monitoruje a vyhodnocuje.

Nedodržení tohoto řádu bude postihováno zákazem přihlašování na 1 měsíc, vážné nebo opakované porušení řádu bude postihnuto úplným zákazem přihlašování, případně kázeňskými postihy.

Řád učebny IVT - 512, 028

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla provozu ve školní síti.
 • Do učebny je zakázán studentům vstup bez souhlasu vyučujícího.
 • V učebně je zakázáno jíst, pít a dělat rámus.

Řád využívání počítačů v klubovně - 201

 • Pro práci v učebně platí především obecná pravidla povozu ve školní síti.
 • Je zakázáno především: jakýmkoli způsobem manipulovat s hardwarem, cokoli rozpojovat, zapojovat, přepojovat, přehazovat myši či klávesnice.
 • V klubovně je nutné chovat se ohleduplně k počítačům i ostatnímu vybavení klubovny.
 • Každou zjištěnou poruchu je třeba okamžitě hlásit správci počítačové sítě, nesnažit se ji samostatně opravit – hrozí nebezpečí poškození techniky i nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Každý odpovídá za pracoviště, ke kterému usedne.
 • Pro práci na počítačích platí následující priority:
  • Využití pro vyučování
  • Využití pro přípravu studentů na výuku
  • E-mail
  • Jiné využití

  V případě plného obsazení klubovny může nově příchozí s vyšší prioritou práce požádat o uvolnění místa uživatele s nižší prioritou, tento mu musí vyhovět.

Školní certifikační autorita

Mnoho školních webových služeb využívá zabezpečeného připojení (https). Certifikáty všech těchto služeb jsou podepsané vlastní certifikační autoritou AG.

Ceník poplatků za využívání služeb školní sítě

 • Studenti mohou tisknout na laserových tiskárnách Xerox, cena 1,5 Kč za stránku, oboustranný tisk stojí 3 Kč, barevný 10 Kč (cena včetně povinného odvodu autorských poplatků).

Články k tématu Počítače

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 19. 4. 2006 nový běh školení modulu P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání. Oproti dříve inzerovaným dvěma běhům je pro malý počet zájemců otevřen jen středeční termín. I v něm jsou ještě volná místa, je možné se dodatečně přihlásit.

Po úspěšném vyřešení informatického projektu v roce 2005 a po zkušebním provozu spouštíme do ostrého provozu e-learningový portál AG založený na prostředí moodle.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 19. 4. 2006 nový běh školení modulu P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

V neděli 12.2., v úplném závěru jarních prázdnin došlo na školním souborovém serveru k poruše harddisků. Veškerá data se bohužel stala nepoužitelnými.

O jarních prázdninách provedl Václav Šmilauer na školním aplikačním serveru gamma výrazný upgrade. Stávající 32bitová linuxová distribuce Debian Sarge byla nahrazena modernější 64bitovou Ubuntu Dapper Drake.

Byl aktualizován ICT plán školy, charakterizující podrobně stav využití počítačových technologií ve škole, hodnotící pokrok za minulý rok a naznačující směr rozvoje této oblasti do budoucna.

Od pondělí 23.1. 2006 mají studenti k dispozici další tři počítače pro práci ve svém volném čase.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 24. 11. 2005 nové běhy školení modulu P0 - školení poučených uživatelů a P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

Včera byla dokončena oprava a kompletní reinstalace vnějšího serveru Arcibiskupského gymnázia, na němž například běží tyto stránky. Můžeme se těšit na větší stabilitu, odolnost hardwarovým poruchám, jakož i virům a útokům zvenčí.

Informační centrum Arcibiskupské gymnázium (IC/021, www.arcig.cz) a informační centrum Gybon (IC/009, www.gybon.cz) společně pořádají v listopadu 2005 tři semináře o využití open-source programového vybavení ve školním prostředí.

Stránky