Anotace seminářů pro školní rok 2022/2023

Téma: 

Pro školní rok 2022/2023 je v nabídce 56 seminářů.

Počty povinně volitelných seminářů v jednotlivých ročnících jsou následující

 • kvinta a sexta: 1 seminář ze základní nabídky
 • septima: 3 semináře, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících
 • oktáva: 5 seminářů, z toho nejvýše 1 z kategorie rozšiřujících

V hlavičce je vždy uveden ročník a také typ semináře: základní či rozšiřující.

Semináře jsou již dopředu rozděleny do bloků, ve kterých budou v rozvrhu ve stejný čas. Měli byste si zvolit nejvýše jeden seminář z každého bloku. Pokud máte velký zájem o více seminářů z téhož bloku, bude možné si je v aplikaci i tak zvolit. Do druhého kola se pokusíme bloky upravit tak, abychom vám vyšli vstříc. Pokud to ovšem z rozvrhových důvodů nepůjde udělat, budete se v druhém kole muset rozhodnout jen pro jeden z těchto "konfliktních" seminářů.

Pro žáky studující německý jazyk se počítá v povinné či nepovinné formě se seminářem k DSD v septimě a oktávě (v sextě je nahrazen konverzací z německého jazyka.) Volba německého diplomního semináře jako semináře není povinná: žáci, kteří si zvolí jiný z nabídky povinně volitelných seminářů a připravují se ve sprachdiplomovém programu, budou německý seminář navštěvovat automaticky navíc jako nepovinný předmět.

Matematický seminář M4 pro přípravu ke státní maturitě figuruje ve dvou různých blocích, můžete si zvolit jeden nebo druhý. Podobně se i anglické semináře CAE 1 a CAE 2 a seminář ZSV4 možná „rozdvojí“ do dvou paralelních verzí, pokud se najde dostatečný počet zájemců. Jiné semináře se dělit nebudou.

Semináře projdou soutěží o zájem studentů. První kolo přihlašování bude spuštěno v týdnu od 21. února, nejprve 1 den pro oktávy a pak pro všechny ostatní.

Počítáme s otevřením cca 45 seminářů. O jejich otevření bude rozhodovat počet přihlášených žáků.

Volba semináře je pro daný školní rok závazná. Změna je možná pouze z vážných důvodů v pololetí, a to na základě souhlasu ředitele (viz školní řád AG), proto vybírejte uvážlivě!

 


BLOK 1

CJ2: Česká a světová literatura ve filmu

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let.
  Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2022/2023.
  Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

LJ1: Latinský seminář pro septimy

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář nabídne rozšíření a prohloubení znalostí latinského jazyka a kultury. Jeho obsahem bude nejen pokročilejší gramatika a čtení latinských textů (ať už antických, středověkých či křesťanských), ale i oblast reálií, které se nevešly do zkráceného tříletého kurzu. Nabídne tak témata z jazyka, literatury, kultury a dějin antiky a latinského středověku, která se v příbuzných předmětech objevují jen okrajově (patristická literatura, dějiny pozdního císařství, pozdní antika, středověká latinská vzdělanost a středověká latina, novověká církevní latina aj.). Témata bude možné přizpůsobit aktuální poptávce přihlášených studentů.
  Seminář je určen všem septimánům se zájmem o humanitní vzdělání, doporučen je pak pro ty, kdo uvažují o maturitě z latiny.

M6: Deskriptivní geometrie

 • Učitel: K. Steinerová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Seminář je jednoletý. Je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.
  Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované a Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet prostorovou představivost.
  Z důvodu absence tohoto předmětu na většině středních škol je právě neznalost základů deskriptivní geometrie jedním z hlavních problémů při studiu v prvním ročníku na technických vysokých školách. Deskriptivní geometrie se objevuje i při přijímacích zkouškách na některé z výše uvedených škol. Protože se např. na architekturu konají přijímací zkoušky už v lednu, je vhodné seminář navštěvovat již v septimě.
  Při výuce je kladen důraz na samostatnou práci pod vedením učitele. Snahou je co nejvíce modelovat zadané situace a zobrazit je pak na papíru – tedy aktivně vymýšlet, nikoliv pasivně přebírat ukázané postupy.
  Součástí hodnocení je kromě pravidelných testů i jeden rys.

IVT1: Seminář z programování

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro studenty se zájmem nejen o programování mobilních aplikací. Ukážeme si jak vytvořit mobilní aplikaci od samotného začátku - poběží nám na Androidu i iPhonu - zkusíme jí rozšířit o serverovou část a nakonec si probereme techniky, jak jí co nejjednodušeji spustit a udržovat. Na semináři probereme také moderní kryptografii: povíme si o certifikátech, šifrování a povíme si co je to blockchain. Maličko se dotkneme i kryptoměn. Probereme si také základní datové struktury a algoritmy, které nám zjednoduší život při řešení typických problémů souvisejících s umělou inteligencí. Seminář vyvrcholí individuálním nebo týmovým projektem dle vaší volby.

ZF: Filozofický seminář

 • Učitel: D. Vejvodová, B. Hollmannová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících. Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

   

CH1: Chemické repetitorium

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 24 žáků
 • Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 


BLOK 2

NJ1: Gramatické a lexikální repetitorium aneb „Ich will möglichst korrektes Deutsch schreiben und sprechen!“

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Pár let němčiny za námi, dalších několik před námi a hlavně letos v kvintě "dé-es-déčko"... Slov i pravidel jste slyšeli už více než dost, ale nepozapomněli jste něco, umíte vše použít, je jasné, kdy a co kam patří? Na semináři vše zopakujeme, popř. doplníme a hlavně se budeme snažit pravidla a slovní zásobu aktivně používat v praxi „beim Sprechen, natürlich“.

SJ1: Příprava na zkoušku DELE escolar A2-B1

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky. Procvičování, vzorové testy. Prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar A2-B1.

LJ2: Maturitní latinský seminář

 • Učitel: P. Koronthály
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitě ve třech rovinách: práce s originálními latinskými texty, dokončení a systematizace latinské gramatiky, prohloubení znalostí latinské kultury a reálií. Zároveň budou zařazena i některá témata, která nebyla realizována v základním kurzu.
  Seminář je primárně určen budoucím maturantům, ale je přístupný komukoliv, kdo má zájem o humanitní vzdělání a chtěl by ještě jeden rok prožít ve světě latiny.

M1: Matematický seminář pro kvinty

 • Učitel: P. Kryl
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat studiu matematiky, informatiky nebo i dalších technických oborů. Poskytne pevné základy v oblasti:
  1. Výrokové logiky a důkazů, které slouží jako nástroj pro výstavbu vysokoškolské matematiky (axiomů, definic, vět a jejich důkazů).
  2. Množin a zobrazení, u kterých si vysvětlíme rozdíly mezi spočetnými a nespočetnými množinami a tzv. mohutnost množiny.
  3. Teorie čísel, kde se například seznámíme s binární nebo šestnáctkovou poziční soustavou.
  4. Rovnic a jejich soustav, které se naučíme řešit pomocí tzv. matic.

M5: Matematický seminář pro oktávy k profilové maturitě

 • Učitel: Z. Lauschmann
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Shrnutí a systematizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem k podmínkám profilové maturity z matematiky.
  Témata: výroky, důkazy, množiny, dělitelnost, čísla, výrazy, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie, trigonometrie, stereometrie, vektory, analytická geometrie, komplexní čísla, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce, neurčitý a určitý integrál

ZSV1: Kvintesence práva

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Kolik stojí čest? Komu poslat žalobu a jak ji sepsat? Proč se dědí i dluhy? Je spoluvlastnictví ďáblův vynález? Co se sousedem, který dělá naschvály? Jak by měla vypadat kupní, darovací nebo nájemní smlouva? Co když „se to“ rozbilo? Dá se vražda promlčet? Je Ústava jen papír? Jak pracuje soudní exekutor? Jak se stát soudcem/soudkyní? Jaké to je, být u soudu? A v čem je podobnost mezi právníky a rytíři Jedi? Co je to vlastně právo? Přihlaste se a společně najdeme odpovědi!

ZSV3: Pedagogicko-psychologický seminář

 • Učitel: J. Hajíček
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář se v prvním pololetí zaměří na vybraná témata z psychologie. Seznámíme se s hlavními psychologickými koncepcemi, studovanými problémy i zajímavou odbornou literaturou. Ve druhém pololetí se zaměříme na pedagogiku - vědu, která je sice na středních školách prakticky realizována, nikoli však teoreticky uchopována. Seznámíme se s hlavními teoretickými východisky, studovanými otázkami i základní literaturou. Seminář slouží pro rozšíření a doplnění učiva ZSV.

PR2: Přírodovědný seminář pro sexty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Fascinují vás přírodní vědy a chybí vám jejich větší propojení s běžným životem? Zajímají vás ekologické problémy? Budeme jezdit na naftu, vodík nebo elektřinu? Chcete si vyzkoušet rolové hry při jejich řešení? Láká vás měření v terénu nebo v laboratoři, vyhodnocení dat a návrh vlastního badatelského projektu zakončeného žákovskou konferencí? Chtěli byste navštívit výzkumné pracoviště? Nebo zažít program Globe? Pak je tento seminář právě pro vás.
  Seminář je určený studentům se zájmem o přírodní vědy a technické obory. Osnovy jednotlivých předmětů doplňuje o prvky badatelsky orientované výuky, projektové výuky a kritického myšlení. Cílem předmětu je využívat osvojené učivo v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá především o skupinovou práci.

AJ1: Taboos and issues

 • Učitel: M. Moravcová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Jste poněkud znuděni standardními konverzačními tématy z jazykových učebnic? Vyzkoušejte tedy seminář, kde bude řeč o tématech méně standardních či otřelých.
  Očekává se zejména ochota mluvit, diskutovat - a odvaha mít názor/vyjádřit ho.
  V semináři se bude mluvit, číst, trochu psát, možná i cvičit.
  Seminář vychází z učebnice Taboos and Issues - viz název semináře - a, dobrá zpráva, nemusíte si ji pořizovat! A pochopitelně, můžete přijít i s tématem a materiálem vlastním.

BI1: Biologický seminář - zoologie a botanika

 • Učitel: H. Mašlová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Příroda očima vědce: systematika a evoluce rostlin a živočichů, adaptace na prostředí, fyziologie rostlin, fylogeneze tělních soustav; významní vědci a biologické objevy. Seminář je určen pro zájemce o studium přírodovědných oborů a budoucím maturantům z biologie; v oktávě pak bude navazovat seminář z biologie člověka.

ZE: Zeměpisný seminář

 • Učitel: J. Chloupková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Zeměpisný maturitní seminář se bude věnovat rozšiřování a upevňování zeměpisných znalostí a dovedností se zaměřením na maturitní okruhy. Součástí semináře bude účast na všech zeměpisných soutěžích, seminární práce na určené téma a prezentace dvou maturitních okruhů, každou hodinu zeměpisné aktuality a písemné opakování učiva z předešlé hodiny.

 


BLOK 3

AJ6: Windows on the English-speaking world

 • Učitel: H. Šiprová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Windows on the English-speaking world je seminář rozšiřující výuku reálií anglicky mluvících zemí pomocí práce s autentickými materiály. Hlavními tématy jsou vybrané kapitoly z historie a umění anglicky mluvících zemí, kolonialismus a postkoloniální svět, a současné dění. Cílem je rozvíjet vědomostní i jazykové schopnosti, svým zaměřením je seminář vhodný zejména pro budoucí studenty a studentky humanitních směrů, například lingvistiky, politologie, nebo žurnalistiky.

FJ2: Příprava na DELF B2

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B2 scolaire. Rozšiřování slovní zásoby s autentickými poslechy (francouzské rádio nebo video), čtení textů.
  Prohlubování gramatiky díky každotýdenní individuální písemný projev s korekcí.
  Trénování mluveného projevu s debaty nad tématy zkoušek.

SJ3: Příprava na zkouška DELE escolar B2

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky. Procvičování, vzorové testy. Prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar B2.

M3: Diferenciální a integrální počet aneb co musí technik umět, jak když bičem mrská

 • Učitel: Z. Vavřín
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Témata: Limity posloupností a funkcí. Derivace a aplikace. Neurčitý integrál. Určitý integrál a aplikace.
  Smysl: Seminář je důležitou pomocí pro budoucí studenty technických oborů či dokonce Matfyzu. Témata nejsou obsažena v běžné matematice a jsou na naší škole zahrnuta do profilové maturity z M. Absolventům semináře významně usnadní zvládnutí náporu matematiky v I. ročníku VŠ.
  Limity a derivace - nástroj pro vyšetřování průběhu funkcí. Derivace - základ pro řešení všech praktických extremálních úloh. Určitý integrál - umožňuje počítat plochy, objemy, délky křívek, statické momenty a momenty setrvačnosti těles atd.

D4: Dějiny (ve) filmu

 • Učitel: J. Ginzelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Fenomén "pohyblivých obrázků" neodmyslitelně patří k moderní i postmoderní rozuměj dnešní době. Filmové plátno již nebo teprve – rozhodněte sami – přes 100 let zachycuje nejen romance, román(k)y, rodinné ságy... radostné, komické, vysněné jako i tragické obrazy (ze) života..., zároveň však také dokumentuje dějiny jak autenticky jakožto primární historický pramen, tak umělecky prostřednictvím hraných filmů, ovšem i tehdy s notnou či alespoň nějakou dávkou historické informace. Kritici a milovníci přesné a detailní faktografie řeknou: film jako nástroj historického poznání? Nepřichází v úvahu! Jejich oponenti však namítnou: Nezanechává už jen doba vzniku svou historickou stopu a informaci v rukopisu filmového snímku — co se smělo, chtělo, umělo, existovalo... v dané době? Pojďme se společně něco dozvědět o filmu jako takovém a pak se (na)učit vidět a (do)hled(áv)at historii ve filmech aneb jak příjemné spojit s užitečným, v našem případě s poznáváním dějin.
  „Před mnoha lety se říkalo „to je jako ve filmu“ (jako že je to neuvěřitelné), pak přišlo „ten to ale nafilmoval“ (jako že někdo někoho oblafnul) a teď přichází třetí fáze, kdy se chce, aby divák věřil tomu, co se z plátna říká.“ — Miloš Forman český herec, režisér a scenárista

CJ4: Úvod do jazykovědy

 • Učitel: K. Mikulka
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Osou tohoto semináře je získání teoretických i praktických dovedností v jazykovědě. Program je dostatečně flexibilní a snaží se vyjít vstříc požadavkům studentů. Velký důraz bude kladen na besedy se zajímavými hosty, na jejichž výběru se budou studenti podílet. Důležité budou i prezentace témat, které studenty zajímají, s následnou diskusí.
  Základem prvního pololetí je krátké seznámení se slovanskými jazyky a azbukou pomocí čtení a poslechu. Za zásadní považuji kontakt s rodilými mluvčími, aby se studenti osmělili, pokusili se porozumět a dozvěděli se něco nového o slovanských zemích a jejich kultuře.
  Ve druhém pololetí bude pozornost věnována dalším větvím indoevropských jazyků, práci s jazykovým atlasem, srovnávací jazykovědě atd.
  Seminář je vhodnou přípravou pro další studium filologických oborů a pro bystření myšlení v jazykové oblasti.

ZSV5: Kurz znakového jazyka

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Chcete ke svému jazykovému vzdělání přidat další úroveň? Máte možnost zúčastnit se výuky českého znakového jazyka se zkušeným lektorem. Vyžadován je zájem a aktivní účast, žádné předchozí znalosti nejsou nutné.

FY2: Seminář z fyziky - oktáva

 • Učitel: Jiří Rezek
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Náplní jsou všechny disciplíny fyziky gymnaziálního učiva. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

HV: Seminář z hudební výchovy

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 10 žáků
 • Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.
  Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

VV: Výtvarný seminář spojený s přípravou k maturitní zkoušce z EVV

 • Učitel: A. Angelová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury a také konkrétní výtvarná tvorba.
  Seminář je rozdělen na dvě části: teoretickou a praktickou. Pomocí obrazových prezentací studenti získávají širší informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění. Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost. Snahou je rozšiřovat individuální kreativitu a výtvarné zaměření studenta. Úkoly jsou zaměřeny na využití technik jako je například grafická tvorba, práce s keramickou hlínou či malba (olejomalba, malba akrylovými, temperovými barvami), dále klasická studijní kresba podle skutečnosti. V současné době bude také podporována tvorba v digitálním prostředí.
  Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV. Součástí hodin budou také společné návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

AJ3: FCE II

 • Učitel: M. Moravcová
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář je koncipován jako pokračování semináře FCE I, pracuje se převážně s druhou polovinou učebnice. Je ale možné se do FCE II zapsat i bez absolvování FCE I.
  Jde o cílenou přípravu (ano, drilování) na zkoušku FCE, jejímž složením za A či B si můžete nechat uznat školní maturitu z AJ, případně se z AJ nechat uvolnit.
  Pro práci v semináři je nutné pořídit si učebnici Cambridge English Objective First, Student´s Book, 4th edition, autoři Capel and Sharp, Cambridge U Press.

AJ5: CAE 2

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální.
  V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.
  Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 6-10, možná více) pozn.
  Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci či mě oslovte emailem, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře.
  Absolvování kurzu CAE1 není podmínkou zápisu semináře.

 


BLOK 4

CJ1: Starší česká literatura ve filmu a literární toulky

 • Učitel: M. Roháčková
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 18 žáků
 • Anotace: Pojďme se spolu toulat. Praha má tolik míst s literárními odkazy, některá z nich navštívíme a vstoupíme do světa jejich hrdinů (Vyšehrad, Malá Strana, Petřín, Bílkova vila, Nábřeží, Židovské město, Stavovské divadlo, Národní divadlo, Obecní dům, Olšany, Žižkov, Zbraslav, Řásnovka, Podskalí, Palmovka, Břevnov).
  Svět 19. století (nebo i starší) a první republiky poznáme také skrze filmová zpracování a jejich literární předlohy. Tato část práce v semináři je založena na srovnávání literárního a filmového díla. Tato díla se objeví ve školním seznamu literatury plánovaném k vaší maturitě.
  Konkrétní program spolu sestavíme na prvním semináři.
  Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

AJ7: Myths and Legends

 • Učitel: K. Matulová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 12 žáků
 • Anotace: Discover the role of myths and legends in visual art and literature. Read, analyse, discuss, debate and compare the case study of The Lady of Shalott by Tennyson (the Pre-Raphaelites) with other historical and nowadays works of literature and art. Choose to either create an artwork or write an essay for each one of the thematic modules of this seminar:
  1) Landscape as a storytelling function
  2) Romantic and Victorian notions of the role of women – the virgin, the whore, and the artist
  3) Modern technology in art and literature
  4) Arthurian legends and the iconography of a superhero
  What makes a hero? Why King Arthur? Who is an artist and why? What is the role of women in art?
  If the situation permits, a study trip to see the artworks and locations in person may be arranged. Should there be five or more students wishing to express their creative reflection in predominantly visual manner, an afterschool art club will be opened for you to let you experiment with techniques that might not be readily available to you otherwise, such as oil paints.

FJ3: Francouzská kultura a reálie

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Okénko do francouzské kinematografie, literatury, umění a reálií.

SJ4: Příprava na maturitní zkoušky ze španělštiny

 • Učitel: D. Marchionni
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Reálie španělsky mluvících zemí, 20 maturitních témat, vzorové testy.

D2: Vybrané kapitoly z novějších dějin

 • Učitel: J. Váňa / nový vyučující
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Srdečná dohoda, „-ismy“ týkající společenského a politického života, Rerum novarum, Tříkrálová deklarace, Drang nach Osten, eugenika, Lebensborn, Marshallův plán, Montánní unie, Wirtschaftswunder, Napalm girl, Zátoka Sviní, Tokio 1964, tank číslo 23, trabant, wartburg, gulášový socialismus, šumperák, Husákovy děti, Televarieté, Ein Kessel buntes, перестро́йка a... mnoho dalšího.
  Seminář se zaměří na vybrané kapitoly z českých a světových dějin 19. a 20. století. Jednotlivá témata lze po domluvě a dle zájmu frekventantů (do)vybrat. K prohloubení znalostí budeme využívat dokumentární materiály, texty, obrazový materiál.
  „Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.“ (Václav Havel)

FY1: Fyzika pro zvídavé

 • Učitel: Jiří Rezek
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Architektura světa je geniální a my to pochopíme!
  Zákony a vzorce se neučím nazpaměť, ale chápu logiku, vztahy, souvislosti.
  Poznatky získané v semináři jsou nezbytné pro další studium oborů (technických medicinských, ...), jejichž součástí je i fyzika.
  Cílem semináře je
  a) doplnění učiva středoškolské fyziky o astrofyziku, fyziku mikrosvěta (kvantovou, atomovou, jadernou, f.mikročástic) a speciální teorii relativity
  b) podrobnější a hlubší pochopení základních poznatků učiva osnov zaměřené na znalosti pro maturitu a další studium na VŠ
  c) konkretní náplň probírané látky operativně sladit se znalostmi a potřebami studentů

AJ4: CAE 1

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: septima, oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci či mě kontaktujte emailem (vana@arcig.cz), či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře.

 


BLOK 5

NJ2: Německý diplomní seminář (7.A - AJ1)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ3: Německý diplomní seminář (7.A - AJ2)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ4: Německý diplomní seminář (7.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ5: Německý diplomní seminář (8.A - AJ1)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ6: Německý diplomní seminář (8.A - AJ2)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

NJ7: Německý diplomní seminář (8.B)

 • Učitel: bude upřesněno
 • Ročníky: septima
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 


BLOK 6

ZSV4: Rozšiřující seminář ZSV

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Máte v úmyslu studovat práva, sociologii, ekonomii, politologii, mezinárodní vztahy či psychologii? Pomohla by vám u přijímacích zkoušek dobrá známka z maturitní zkoušky ze ZSV? Chcete se na složení maturity důkladně připravit? Nebo nic z toho neplatí a rádi byste si prohloubili znalosti ZSV? Pak je to seminář pro vás! Projdeme společně všechny společenskovědní disciplíny a ukážeme si, jak lze poznatky ze ZSV uplatňovat v praxi. Budeme debatovat, vysvětlíme si jak na maturitu, vyzkoušíme si jí několikrát na nečisto a budeme se radit, jak napsat maturitní práci. Tak neváhejte!

CH2: Maturitní seminář z chemie

 • Učitel: I. Chlebounová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 28 žáků
 • Anotace: Cílem semináře je utřídění chemických informací z různých ročníků, systematická příprava na maturitní zkoušku z chemie, rozšíření základního učiva o zajímavosti a novinky z oboru a opakování klíčových pojmů z jednotlivých témat, také propočítání příkladů a procvičení chemického názvosloví. Projdeme absolvované laboratorní práce, zaměříme se na významné chemické reakce.

M4B: Matematický seminář pro oktávy ke státní maturitě - B

 • Učitel: Z. Lauschmann
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas a k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl náš seminář.

 


BLOK 7

FJ1: Příprava na DELF B1

 • Učitel: S. Šmelhausová
 • Ročníky: kvinta, sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Příprava na zkoušku DELF úroveň B1 junior. Příprava na zkoušku DELF B1
  Rozšiřování slovní zásoby s poslechy, čtení textů.
  Prohlubování gramatiky díky písemným projevům s korekcí.
  Trénování mluveného projevu představování se, hraní různých situací.

SJ2: Konverzace ŠJ

 • Učitel: P. Lukešová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář pro ty, kterým by se v sextě stýskalo po konverzaci ze ŠJ. Výuka podle aktuálních témat Aventura 3 a maturitních témat.

M2: Matematický seminář pro sexty

 • Učitel: L. Bernard
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Tématem semináře je prohloubení a procvičení základního učiva sexty a pak další témata, na která v běžné matematice není prostor: algebraické struktury, tělesa, obor integrity, okruh, grupa, determinanty, řešení soustav rovnic s využitím determinantů, soustavy s parametry; komplexní čísla v algebraickém, goniometrickém a exponenciálním tvaru; úvod do diferenciálního počtu, limity. Všechna tato témata jsou potřebná k profilové maturitě z matematiky na AG i k dalšímu studiu na VŠ ekonomického nebo technického směru.

IVT2: Seminář IVT

 • Učitel: V. Nulíček
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář je určen zejména pro studenty oktáv, kteří chtějí maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, a pro studenty, kteří studovat vysokou školu se zaměřením na informatiku. Dále pro ty studenty, kteří si chtějí v daném oboru rozšířit své znalosti a praktické dovednosti.
  Jednotlivé hodiny semináře jsou zaměřeny na opakování a rozšíření látky z jednotlivých oborů informatiky podle jednotlivých maturitních okruhů. Studenti si zopakují jak teoretické znalosti, které se naučili během jednotlivých ročníků výuky IVT na naší škole, tak budou zpracovávat i některé praktické příklady v těch aplikacích, kde je to od nich požadováno při maturitní zkoušce. V rámci časových možností si studenti rozšíří své vědomosti i nad rámec osnov jednotlivých ročníků, aby byli dobře připraveni i pro studium VŠ daného oboru.

D1: Vybrané kapitoly ze starších dějin

 • Učitel: P. Beneš
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o dějiny každodennosti, přiblížit jim běžný život jednotlivých společenských vrstev tří národnostních skupin – české, německé a židovské – obývajících v minulosti prostor Zemí Koruny české. V semináři budou mít příležitost seznámit se s tím, jak svůj život prožívali příslušníci šlechtického stavu, duchovenstva, měšťanstva, či venkovské obyvatelstvo, poznat různé zvyky, výroční obyčeje, obydlí, tradiční řemesla, zemědělství apod. Každý student v rámci předmětu vytváří seminární práci na téma, které si sám zvolí; v ní prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a historickými prameny.

D3: Maturitní seminář z dějepisu

 • Učitel: J. Váňa
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář je určen pro všechny studenty oktáv, kteří se rozhodli maturovat z dějepisu, popřípadě i pro ty, kteří sice maturovat nechtějí, ale potřebují si učivo základních kurzů dějin systematizovat a utřídit.
  Klade si primárně dva cíle:
  1) Příprava a zpracování maturitní práce z dějepisu, kdy studenti jsou postupně a systematicky vedeni k osvojení formy a zpracování obsahu maturitní práce – studenti se naučí vybrat a zpracovat literaturu, správně citovat a též zkomponovat odborný text historického zaměření, příprava a zpracování práce jsou rozděleny do několika na sebe navazujících postupných kroků, součástí seminářů je též simulace obhajoby maturitní práce.
  2) Zopakování a systematizace učiva základních kurzů českých a světových dějin, studenti formou prezentací opakují jednotlivá téma a postupně si tak zpracovávají maturitní témata k samotné maturitě, dále si formou pracovních listů dodávaných vyučujícím nacvičují interpretaci dějinných událostí na příkladech textů, map, obrázků a pojmů, čímž si dějinné povědomí systematizují, upevňují a rozšiřují. Součástí jednotlivých seminářů je též simulace maturitní zkoušky.

ZSV2: Svět v pohybu

 • Učitel: T. Pešek
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Budeme diskutovat nad aktuálními společenskými problémy a konflikty u nás a ve světě (války, extremismus, korupce, chudoba, porušování lidských práv, migrace, sociální nerovnost aj.) Pokusíme se rozkrýt důvody a důsledky těchto problémů a společně skrze dialog, hru či filmové dokumenty nacházet jejich potenciální řešení. A mnoho dalšího...

PR1: Přírodovědný seminář pro kvinty

 • Učitel: I. Chlebounová, J. Cvachová
 • Ročníky: kvinta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 16 žáků
 • Anotace: Proč se kulička skutálí z kopce rychleji než váleček? Jakou rychlostí létají broky ze vzduchovky? Proleze vejce hrdlem láhve? Kde se dá ulovit živý nezmar? Baví vás chemie, biologie, fyzika? Chcete experimentovat, chodit do terénu a přicházet věcem na kloub? Zkusíte navrhnout svůj vlastní přírodovědný projekt? V semináři si užijete pokusy a prohloubíme také látku z běžných hodin. Bude to stát za to.
  Cílem předmětu je rozšířit vědomosti žáků o synteticko-analytický přístup a využívat osvojené pojmy z jednotlivých přírodovědných předmětů v praktických úkolech, které jsou zaměřeny na pozorování jevů v terénu, práci s měřicími systémy Vernier a měřicími pomůckami programu Globe. Předmět výrazně rozvíjí schopnost pozorování, kreativity, kritického myšlení, logického uvažování a ukazuje principy, o které se opírá vědecké myšlení a tvorba výzkumného projektu. Nabízí environmentálně laděný pohled na okolí školy v kontextu s dalšími porovnávanými lokalitami. Organizačně se opírá o skupinovou práci a její specifika (rozdělení rolí, spolupráce, prezentace výsledků před ostatními, argumentace vlastního názoru, diskuze nad komplexními environmentálními problémy, vyslechnutí názoru ostatních).

BI2: Ecce homo (somatologie člověka)

 • Učitel: J. Mrzílková
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Seminář z biologie zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie. Vhodný především jako příprava ke zkouškám na lékařské obory, pro vážné a motivované zájemce. Seminář bude většinou probíhat v Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty.

AJ2: FCE I

 • Učitel: M. Moravcová
 • Ročníky: sexta
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Tento seminář je určen zejména těm, kdo se chystají skládat FCE zkoušku (pokud ji zvládnete na A či B, můžete si jí nahradit školní maturitu z AJ, případně se nechat uvolnit
  z výuky AJ a nechat si AJ uznat!), ale i těm, kdo cítí potřebu cvičit zejména gramatiku a všelijaké specifické FCE related skills.
  Listening! Reading comprehension! Use of English! Writing! Essays, reviews, articles, letters, reports and such.
  Pro práci v semináři je nutné pořídit si učebnici Cambridge English Objective First, Student´s Book, 4th edition, autoři Capel and Sharp, Cambridge U Press.

 


BLOK 8

CJ3: Seminář z české a světové literatury

 • Učitel: M. Moravcová
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: rozšiřující
 • Kapacita: max 15 žáků
 • Anotace: Seminář je určen knihomolům, kteří mají pocit, že třeba na modernější či světovou literaturu, případně obskurnější žánry nebo země mimo naši intenzivní pozornost nedošlo v běžných hodinách.
  Budeme číst, povídat si o přečteném, můžeme zkusit překládat.
  Očekává se zájem o předmět a aktivní účast.

M4: Matematický seminář pro oktávy ke státní maturitě

 • Učitel: Z. Lauschmann
 • Ročníky: oktáva
 • Typ: základní
 • Kapacita: max 20 žáků
 • Anotace: Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas a k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl náš seminář.
Galerie: 
Obrázek k článku Anotace seminářů pro školní rok 2022/2023