Příspěvky na činnost Rady rodičů pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

dovolte nám představit Radu rodičů (RRAG), která funguje už mnoho let při Arcibiskupském gymnáziu. Rada je partnerem školy a podporuje vzdělávací i mimoškolní činnost, pomáhá vzájemné komunikaci mezi vedením školy a rodiči a podílí se na spoluorganizování událostí nad rámec běžného fungování gymnázia, jako je maturitní ples, dobročinné aktivity spojené se školou nebo udílení cen a finančních příspěvků za různé aktivity studentům AG. K této činnosti potřebujeme finanční oporu, a proto se na Vás obracíme.

Příspěvky rodičů v roce 2019/2020 chceme směřovat především na:

  • Financování učebních pomůcek, případně dovybavení tříd nad rámec běžného školního rozpočtu. Souhrnná výše 600.000,- Kč, seznam potřeb naleznete na webu a facebooku.
  • Financování Cen RRAG, které se udílejí žákům na konci školního roku za mimořádné aktivity ve prospěch školy. Aktuálně je částka stanovena na 15.000,- Kč.
  • Organizace soutěže a udělení ceny o nejhezčí třídu spojené s finančním oceněním.
  • Finanční podporu vybraných žákovských aktivit: Vánoční jarmark, festival Agora

Vedle toho chceme ve školním roce 2019/2020 nabídnout uspořádání slavnostního společenského večera pro rodiče a studenty AG s možností dalšího fundrisingu, uskutečnění „brigády“ rodičů ke zvelebení prostor školy a okolí, výstavu výtvarných děl studentů v kostele sv. Ludmily a zintenzívnit komunikaci o škole a jejím poslání místní komunitě i širší veřejnosti.

Budeme vděčni za každý finanční dar.

Výše příspěvku je dobrovolná, ale s ohledem na cenu už přislíbených pomůcek a příspěvků studentům na soutěže a granty doporučujeme jeho výši 200 Kč na pololetí. Dárcům, kteří věnovali částku nad 2.000 Kč nebo na žádost, Rada vystaví darovací smlouvu, aby ji mohli využít k daňovému odpočtu.

Příspěvek prosím uhraďte v hotovosti na třídních schůzkách příslušnému zástupci RRAG nebo převodem na účet 2100504643/2010, uveďte do poznámky jméno žáka a třídu.

Informace o činnosti RRAG nebo kontakty na členy najdete na webu školy nebo na facebooku Rady.

RRAG uvítá pomoc každého, kdo se chce více zapojit do práce v rámci školního společenství a do rozvoje školy.

Děkujeme za vaši podporu a finanční dary.

 

Vít Kolář, předseda RRAG,

Irena Pohl Houkalová, Vlasta Rosická, Marta Pawlicová – členové předsednictva, Milan Herian - člen revizní komise

Galerie: 
Obrázek k článku Příspěvky na činnost Rady rodičů pro školní rok 2019/2020