Příběhy bezpráví s paní Zdenou Mašínovou

Téma: 

Důležité je umět si obstarat podstatné informace, ověřit jejich hodnověrnost z několika spolehlivých zdrojů, teprve potom se na jejich základě rozhodovat - tímto doporučením uvedla mimo jiné paní Zdena Mašínová první část vzpomínání na osudy členů své rodiny v rámci Příběhů bezpráví před zaplněnou aulou Arcibiskupského gymnázia.

Po devadesáti minutách pokračovala neúnavně v méně formální diskusi se zájemci v užším kroužku ještě více než hodinu. Kromě názorů na témata historická mohli účastníci besedy porovnat své náhledy na stav současné společenské situace, jeho příčiny a další možný vývoj.

Účastníci odpoledního úterního setkání se mohou také zamyslet nad charakteristickými rysy a celkovým projevem osobnosti, kterou měli možnost poznat, a sami je posoudit: paní Mašínová formulovala svá stanoviska jasně, bez relativizování, vystupovala jednoznačně a pravdivě. Na tomto místě si dovolím vypomoci citátem:Pravdivým nazýváme člověka ryzího, bezelstného. Ježíš praví o Natanaelovi: ´Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti´ (Jan 1,47). Není vypočítavý, žije ze své vnitřní pravdy. Je prost intrik, diplomacie a úvah o tom, jak sebe druhým lépe prodat. Žije v harmonii sám se sebou. Je ryzí. Říká, co si myslí, a jedná podle toho, co cítí v srdci. Vždycky víme, na čem s ním jsme. Své myšlenky a city před námi netají. Nemá strach, že ho prokoukneme. Je sám sebou, protože stojí za vším, co je v něm. Nic neskrývá, protože nemá co, protože všechno v něm smí být. Pravdivý člověk je zároveň vždycky svobodný, protože jedině pravda nás osvobozuje.
(Anselm Grün, Poselství shůry)


Tyto vlastnosti nezískala Zdena Mašínová zadarmo. Děkujeme jí za to, že nám věnovala svůj vzácný čas, a přejeme vše dobré.

Krásné prožití adventního času vám všem
přeje Hana Almerová
Karel Šebek, 2. A
Bylo to skvělé. Chtěl jsem na tu besedu jít, protože nikoho takového, kdo toho hodně zažil jako paní Mašínová, už asi neuvidím. A proto bychom chtěli další besedu s někým zajímavým.

Jonáš Kolomý, 6.B
Jsem velmi rád, že jsem se mohl ve škole zúčastnit přednášky s paní Mašínovou. Jak řekla, je důležité znát minulost, abychom se mohli poučit, mohli z ní čerpat. Tato přednáška nám v tom určitě pomohla, byla užitečná. Dozvídáme se o minulosti přímo od někoho, kdo tím obdobím prošel, kdo ho zažil. Na toto téma - bratři Mašínové - jsou v naší společnosti velice kontroverzní názory, je však nutné toto řešit v kontextu doby a znát okolnosti. Na přednášce se mluvilo i o omluvě té či oné strany, myslím, že takovéto zpětné omluvy nemají žádný smysl, nic nevyřeší. Paní Mašínová také zdůrazňovala, že nechce nikoho přesvědčovat, pouze nám chce pomoci, abychom si udělali vlastní obrázek, vlastní názor.

Tereza Reichelová, 8.A
V opozici
V rámci příběhů bezpráví, a mnohdy snad i nad jejich rámec, máme možnost ve škole besedovat s lidmi, kteří se nedali komunistickou ideologií ošálit a vzdorovali jí, ať už ozbrojeným odbojem, či nenásilnou formou odporu v mezích státních zákonů. Chápu a souhlasím s tím, že proti-totalitní a proti-demagogická výchova do středních škol patří. Považuji otázky, které jsou skrze podobné debaty a přednášky nastolovány, za nezbytné k promýšlení a jejich zahrnutí do pomyslného myšlenkového systému uvažování nad světem a nad událostmi za více než užitečné - důvodů je k tomu mnoho, přestože už ten primární, a sice naučit se nahlížet problém z několika stran a příčin a přicházet na to, jak jej lze promítnout do dnešního života a světa a proč působí tak, jak působí; jak uvažuje člověk, který tak a tak koná by bohatě postačil. Po letošní besedě s paní xy se vody na naší škole natolik zčeřily, že každý měl názor (den nato i názor na názor všech ostatních), a studentská společnost byla jen krok od nošení placek se svým favorizovaným postojem. Nepovažuji ani tak za důležité, k jakým odpovědím se studenti dobírali, jak velkou část jejich výsledku tvořily emoce a předsudky a případně jak moc se po besedě změnil jejich náhled na otázky, jako jsou Je rozdíl ve smrti člověka v uniformě a bez ní?, Je ospravedlnitelná vražda několika lidí za záchranu jednoho života?, Kdo všechno byl součástí takzvaného systému a kdo byl proti? Jen ti, kteří také přímo nasazovali krk? - za mnohem důležitější považuji fakt, že se na naší škole podařilo nenuceně vytvořit z faktů a událostí otázky, přijmout historii nikoli v její danosti a hotovosti, nýbrž v jejím tázání se, v její nejednoznačnosti a nastolit všechny otazníky týkající se tématu jakožto žhavé a diskuze hodné téma.

Úplné znění oceněné práce můžete přečíst ZDE.