Anotace seminářů pro školní rok 2010/2011

Téma: 

Semináře pro školní rok 2010 - 2011

Seminář Česká literatura ve filmu

M. Kroftová
8
Cíl a obsah semináře: příprava k maturitní zkoušce,
Obsah semináře:
Konfrontace filmové podoby díla s referátem o knize a původním textem, díla zvláště z 20. století.

Readers - Starters

M. Moravcová
5
Chcete-li časem anglicky slušně psát a mluvit, je nutné začít číst! A to co nejdřív!
V tomto semináři budeme číst vybrané texty anglo-americké literatury ve zjednodušené verzi, začneme úrovní 3,4. Budeme používat knížky z edice Penguin readers, které škola loni nakoupila (knížky si můžete proti podpisu půjčit), poslouchat texty namluvené rodilými mluvčími, nahlas společně číst, mluvit o textech a učit se psát krátké eseje. Těším se na setkání třeba nad E.A. Poem, A.C. Doylem, K. Grahamem, Ch. Dickensem a E. Bronteovou, případně nad autory, které navrhnete vy.

Readers

M. Moravcová
7, 8
V tomto semináři nabízím pokročilejším studentům angličtiny se zájmem o literaturu čtení textů anglo-amerických autorů. Budeme číst povídky, úryvky z románů, případně modernější poezii v originále, budeme mluvit o probíraných spisovatelích, dobovém historickém kontextu, o literárních hnutích a skupinách. Součástí semináře bude sledování několika filmových adaptací s následnou diskusí. Oktaváni mohou seminář využít jako opakování z vybraných kapitol světové literatury. Číst budeme jak kánon, tak menšinovou literaturu. V každém pololetí napíšete jednu delší seminární práci.

AJ - FCE - pokračovací

H. Klikarová
8
Pokračování stávajícího semináře.

AJ - FCE pozvolněji

H. Klikarová
7
Dvouletý přípravný kurz ke zkoušce FCE s hodinovou dotací 2 hodiny týdně pro ty, kteří se zatím necítí dostatečně pokročilí na intenzivní jednoletou přípravku (viz seminář prof . Špačka).
V semináři budeme procvičovat všechny jazykové dovednosti, tj. speaking, listening, reading, writing, budeme pracovat na rozšíření slovní zásoby i zdokonalení gramatiky. To vše prostřednictvím modelových aktivit, které se ve zkoušce skutečně vyskytují.
V kurzu budeme používat učebnici, ale i řadu doplňkových materiálů, aby byl program interaktivní a zajímavější.

AJ - Konsolidace

(účast podmíněna doporučením vyučujícího AJ)
O. Špaček
7
Cílem semináře je zkonsolidovat Vaše znalosti angličtiny tak, aby Vám v oktávě angličtina neubírala příliš energie, kterou budete potřebovat k přípravě na maturitu.
Těšte se na toto:
systematické zopakování gramatiky
intenzivní opakování a rozšiřování slovní zásoby
praktická komunikační cvičení
zdokonalování písemného projevu
vychytávání a náprava zažitých chyb
Těším se na všechny s touhou po zlepšení v angličtině a chutí do práce.

AJ - FCE June 2011

(účast podmíněna doporučením vyučujícího AJ)
O. Špaček
7 (převážně)
Čtyřhodinový přípravný seminář na FCE, z nichž dvě hodiny povede rodilý mluvčí (bude-li angažován). Připravíme Vás tak, abyste v červnu 2011 mohli úspěšně složit zkoušku Cambridge First Certificate in English.
Budeme pracovat s učebnicí Ready for FCE od Roye Norrise. Počítejte tedy, prosím, s náklady na její zakoupení.

DSD

Semináře pro všechny skupiny v programu německého jazykového diplomu
S. Drutjons
6 (B1)

DSD

S. Drutjons
6 (B2)

DSD

O. Špacek
7 (AB)

DSD

E. Špačková
7 (B)

DSD

D. Křivková
8 (B1)

DSD

S. Drutjons
8 (AB)

FJ

R. Šagátová
7, 8
Seminář z francouzského jazyka a frankofonní kultury směřuje k tomu, aby studenti postupně získávali autonomii v řečových dovednostech, a byli tak schopni nejen pouhého studia jazyka, nýbrž také a především studia autentických materiálů.
Seminář také uvede studenty do reálií francouzsky mluvících zemí, tím jim umožní rozšířit jejich kulturní obzor o jiné nastavení k světu (které je, jak známo i v jazyce jako takovém).
Seminář by měl poskytnout studentům nejen průřez francouzskými reáliemi (například kinematografií, hudbou či literaturou), ale i současnými tématy z francouzské společnosti.
Další témata: nácvik na zkoušku DELF a její absolvování nanečisto, rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, konzultace maturitních témat, exkurze, kombinované projekty.

Španělský seminář

J. Vanišová
7, 8
Budeme probírat reálie Španělska a Latinské Ameriky, opakovat a prohlubovat gramatiku a slovní zásobu a procvičovat samostatný ústní a písemný projev a interakci a porozumění mluvenému i psanému textu.

Latinský

I. Mariae
6
Pro poesii je důležitější zápal a touha než gramatické znalosti

Klasická řečtina

R. Mašek
7, 8
Jazyk Sókrata, Platóna, Aristotela, Homéra, Eurípida, Archiméda, Eukleida, Alexandra Velikého, Marka Aurélia, Nového zákona, Septuáginty, papyrů, ostrak, mořeplavců, stavitelů, vojáků, tanečnic, hudebníků, olympijských vítězů, věštíren, lhářů, podvodníků - a třeba i absolventů tohoto semináře.
Gramatika, slovní zásoba a podle zájmu možná doplňková výroba papyrů, divadelních masek, nácvik divadelního vystoupení, studium řeckých základů různých vědních oborů, antické literatury, textové kritiky, překládání z latiny do řečtiny a zpět, recitace apod.
ΧΑΛΕΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑ - krásné věci bývají obtížné.

Základy společenských věd - maturitní

V. Pabištová
8
v rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské výchovy, filozofie, náboženské nauky, biologie
V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.
Tematické celky:
1.Úvod do studia předmětu
2.Psychologie, psychiatrie
3.Sociologie, kulturologie
4.Planetární problémy
5.Právo
6.Politologie, státoprávní teorie
7.Ekonomie
8.Mezinárodní vztahy
9.Etika, náboženské systémy
Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem či psychologem, právníkem - notářem, advokátem, státním zástupcem či soudcem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, sociologem, duchovní osobou, umělcem, módním návrhářem apod., návštěva soudního líčení, návštěva obou komor Parlamentu ČR, návštěva trhu, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad.
Studenti budou též zpracovávat odborné referáty, studie, seminární práce na vybraná témata.

Základy společenských věd

V. Pabištová
7
v rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské výchovy, filozofie, náboženské nauky, biologie
V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace, tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.
V semináři se budou studenti věnovat okruhům, které jsou uvedené v tematických celcích pro seminární práce. Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem, psychologem, právníkem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem, umělcem apod., návštěva některých společenských institucí, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad. Studenti budou též zpracovávat odborné referáty či studie nebo eseje na vybraná témata, seminární práce.
Tematické celky pro seminární práce:
1. Psychologie, psychiatrie
2. Sociologie, kulturologie
3. Planetární problémy
4. Právo
5. Politologie
6. Státoprávní teorie
7. Ekonomie
8. Mezinárodní vztahy
9. Etika, náboženské systémy

ZF - seminář

D. Rosolová
7, 8
V semináři ze Základů filosofie se budeme zabývat rozborem textů z oblasti moderní filosofie (zejména konce 19. a začátku 20. století). Zaměříme se také na vybrané etické problémy naší doby (zhruba podle knihy Spisy o etickém žití od Petera Singera). Všechna témata budou propojována se souvisejícími exkursy do antické, středověké i novověké filosofie. Tyto odbočky poslouží jako opakování pro zájemce o maturitu ze ZF.

Úvod do ekonomie a práva

PhDr. Jana Chvalkovská a hostující přednášející - odborníci z praxe
Anotace předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti práva a ekonomie. Z oblasti práva se studenti seznámí se základními stavebními kameny práva, s prameny práva a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví (ústavní právo, občanské právo, vybrané kapitoly z pracovního práva, právo EU). V rámci výuky základů ekonomie se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti makroekonomie a národního hospodářství (tvorba HDP, nezaměstnanost, mezinárodní obchod, vládní nákupy a investice) a z oblasti mikroekonomie (nabídka a poptávka, náklady, výnosy a zisk firem, hospodářská soutěž).
Komu je předmět určen:
Předmět je určen studentům, kteří zvažují studium na oborů právo nebo ekonomie na vysoké škole, a studentům se zájmem o porozumění základním pojmům z oblasti ekonomie a práva, s nimiž se setkávají v médiích i v každodenním životě.
Studijní materiály:
Při výuce práva budou studenti pracovat zejména s originálními texty právních norem (ústava, občanský zákoník, zákoník práce) a doplňkově s vybranými kapitolami z učebnic:
Gerloch, A. (2001): Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň
Svoboda, P. (2007): Úvod do evropského práva, CH Beck (2. vydání), Praha
Doporučenou literaturou ke studiu ekonomie bude pro studenty učebnice:
Samuelson, P.A. (2007): Ekonomie, NS Svoboda
V rámci samostatné práce pak budou studenti využívat materiály z dalších zdrojů, podle pokynů vyučujícího a, popřípadě, hostujících přednášejících. Některé materiály mohou být v angličtině.
Podmínky splnění semináře:
Prezentace (týmová práce), esej, několik kratších opakovacích písemných prací k zopakování základních pojmů

Historický seminář

H. Almerová
6
Obecný plán činností:
práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
regionální dějiny
dějiny do 18. století - výběr okruhů podle zájmu studentů
dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
besedy s pamětníky - s v rámci semináře, případně rozšíření pro jednotlivé ročníky
návštěva archivu, případně odborného pracoviště ( př. Národní archiv)
návštěva vybraných historických a uměleckých expozic
podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem, zkušeností ), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátů

Historický seminář

H. Almerová
7
Obecný plán činností:
práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
regionální dějiny
dějiny do 18. století - výběr okruhů podle zájmu studentů
dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich  přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
besedy s pamětníky - s v rámci semináře, případně rozšíření pro jednotlivé ročníky
návštěva archivu, případně odborného pracoviště ( př. Národní archiv)
návštěva vybraných historických a uměleckých expozic
podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem, zkušeností ), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátů

Historický seminář

H. Almerová
8
Obecný plán činností:
příprava k maturitní zkoušce - opakování a prohlubování učiva
práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
regionální dějiny
dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich  přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
besedy s pamětníky - s v rámci semináře, případně rozšíření pro jednotlivé ročníky
návštěva archivu, případně odborného pracoviště ( př. Národní archiv)
návštěva vybraných historických a uměleckých expozic
podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem, zkušeností ), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátů

Zeměpis

J. Chloupková
7, 8
Seminář bude zaměřen na přípravu k maturitě s důrazem na regionální geografii
celého světa ( nejvýznamnější makroregiony, problémové oblasti, EU).
Součástí semináře budou návštěvy zeměpisných výstav, filmů, muzeí a besedy s hosty.
Pro septimány navíc studium mikroregionu, terénní exkurze, práce s mapou a buzolou
v přírodě.

Matematický

Z. Lauschmann
5
Cíl: Prohloubení základního učiva kvinty a navíc některé celky k budoucí školní i státní maturitě z matematiky
Celky a obsah:
Důkazy matematických tvrzení, včetně důkazu matematickou indukcí
Zobrazení, mohutnost množin
Komplexní čísla v algebraickém tvaru
Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Literatura:
Komplexní čísla - z nakladatelství Prométheus;ostatní látka z poznámek vyučujícího
Návaznost v dalších ročnících :
sexta - determinanty, pokračování komplexních čísel, vektory v prostoru
septima - diferenciální a integrální počet
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

Matematický

Z. Lauschmann
6
Cíl: Prohloubení základního učiva sexty a navíc některé maturitní celky
Celky a obsah:
Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Některé speciální typy rovnic (reciproké, diofantické)
Komplexní čísla v goniometrickém tvaru
Vektory a analytická geometrie v prostoru
Literatura:
Rovnice a nerovnice, Komplexní čísla, Analytická geometrie - vše z nakladatelství Prométheus;ostatní látka z poznámek vyučujícího
Seminární práce :
každý student zpracuje a prezentuje vybrané téma z matematiky
Návaznost v dalších ročnících :
septima - diferenciální a integrální počet
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

Matematický

Z. Lauschmann
7
Cíl: Zvládnutí základů matematické analýzy: limity, derivace, integrály
Celky a obsah:
Limita a spojitost funkce, počítání limit
Derivace funkce, derivování, průběh funkce a další použití derivací
Neurčitý integrál, integrování, určitý integrál a jeho použití
Literatura : Diferenciální a integrální počet (nakladatelství Prométheus)
Návaznost v dalším ročníku:
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnázia

Fyzikální

P. Kolář
8
Seminář bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata.
Poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti.
Sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů).
Seminář bude v průběhu roku doplněn kompletní nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
Ukázkově bude seminář doplněn vhodnými přednáškami na MFF UK, katedrách ČVUT, AV atp. s diskusí s vysokoškolskými učiteli. Podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.

Chemický

J. Šilha
7, 8
Seminář a cvičení z chemie umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, zaměřit se hlouběji na některá chemická témata a podle zájmu na vybrané kapitoly
jednotlivých chemických oborů.
Témata semináře a cvičení navazují na probrané učivo povinného předmětu a vycházejí tedy z již získaných znalostí.
Celkové pojetí umožňuje studentům přípravu na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.
Součástí semináře a cvičení z chemie jsou i experimentální činnosti, které provádí buď vyučující nebo studenti a rovněž exkurze jak do chemických provozů, tak i do chemických laboratoří vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR. .
Exkurse (lepší jednou vidět, než stokrát slyšet...)
Maturitní okruhy
Práce s literaturou
Praktická cvičení se zaměřením na: - laboratorní techniku
- preparativní chemii
- úlohy charakterizující jednotlivé chemické obory
Na semináři mohou vystoupit i hosté - odborníci (specialisté na jednotlivé obory či odborná témata.

Biologie

K. Landová
7, 8
seminář bude v prvním pololetí zaměřený na zoologii obratlovců
náplň druhého pololetí bude přizpůsobena potřebám studentů (zejména oktáv)
součástí semináře bude rovněž příprava na maturitu a k přijímacím zkouškám na VŠ (procházení a zpracovávání jednotlivých maturitních otázek, maturita nanečisto, cvičné testy apod.)
seminář bude koncipován tak, aby na něj studenti septim mohli v následujícím školním roce navázat
k většině probíraných témat budou k dispozici prezentace v PowerPointu, textové dokumenty nebo jinak zpracované studijní materiály
součástí semináře budou podle možností dvě exkurze

Globální problémy lidstva

I. Vejsadová
7, 8
Seminář je rozdělen do 10 témat ( kombinace textových informací, přednášky, videoprojekcí, akcí mimo školu, aktivita studentů )
1) Co je rozvoj ( Současný svět x historické kořeny )
2) Co je globalizace ( Když chcete mluvit o Jihu, nemůžete mlčet o Severu. )
3) Chudoba v globalizovaném světě ( Chudoba člověka připravuje o svobodu. )
4) Nerovnost a demografický vývoj ( Hladový svět nelze nasytit, dokud nebude nastavena rovnováha mezi růstem zdrojů a obyvatelstva. )
5) Životní prostředí a udržitelný rozvoj ( Každodenní boj o přežití. )
6) Rozvoj a problematika genderu ( Žena musí být ve svém oboru mnohem lepší než muž, aby dosáhla úspěchu.)
7) Konflikty ( Ve čtvrté světové válce se bude bojovat s klacky a kameny )
8) Migrace ( Migranti vytvářejí státy, státy vytvářejí migranty. )
9) Politické procesy ( Otázka životní volby a postoje. )
10)Rozvojová spolupráce a mezinárodní dluh ( Dluhy zotročují svobodné.)

Biologie ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)

P. Málek
7, 8
Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.
Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

Biologie HERBARIUS (ROSTLINOPIS)

P. Málek
7, 8
Seminář z biologie zaměřený na botaniku, zopakujete si v něm novou taxonomii rostlin, seznámíte se s některými rostlinami podrobněji, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

CESTY MEZIOBOROVÝ SEMINÁŘ

P. Málek (P. Beneš, M. Moravcová, N. Řepíková a další)
5, 7
K projektu otevřen volitelný spojující a rozvíjející znalosti z jednotlivých předmětů (geografie, cizí jazyk, biologie, historie a etnografie, psychologie, ale i muzikologie, filosofie, estetická výchova a další) cestou nanejvýše praktickou:
studiem, přípravou a uskutečněním týdenní cesty do vybrané země, spolu s plněním výzkumných úkolů a sbíráním dokumentárního materiálu. Nenahraditelná možnost využití znalostí v praxi. Pro školní rok 2010/2011 vybereme z těchto zemí: Skotsko, Turecko, Bulharsko.

Informatika

J. Fišer
5
Seminář z Informatiky poskytne studentům možnost rozvoje ve zvolených oblastech ICT.
Na začátku semináře proběhne rychlokurz elektronických prezentací a student se seznámí s možnostmi, které v semináři má. Následně si některá témata vybere.
Na výběr je: Historie ICT; Hardware; Operační systémy; Počítačová bezpečnost;
Autorské právo, duševní vlastnictví, patenty; Metodologie programování;
Počítačová grafika; Tvorba statického webu; Tvorba dynamického webu;
Multimédia; Typografie, tvorba textových dokumentů a prezentací.
Předpokládá se probrání dvou až čtyř zvolených témat během celého
školního roku. Každé téma je zakončeno samostatným nebo týmovým projektem.
Více informací je na stránce:
https://wiki.mikymaus.org/doku.php?id=osnovy_spr_-_nove

Informatika

J. Fišer
6
Seminář z Informatiky poskytne studentům možnost rozvoje ve zvolených oblastech ICT. Jedná se o pokračování loňského kvintánského semináře. Na začátku semináře se student seznámí s možnostmi, které v semináři má. Následně si některá témata vybere.
Na výběr je: Historie ICT; Hardware; Operační systémy; Počítačová bezpečnost;
Autorské právo, duševní vlastnictví, patenty; Metodologie programování;
Počítačová grafika; Tvorba statického webu; Tvorba dynamického webu;
Multimédia; Typografie, tvorba textových dokumentů a prezentací.
Předpokládá se probrání dvou až čtyř zvolených témat během celého
školního roku. Každé téma je zakončeno samostatným nebo týmovým projektem.
Více informací je na stránce:
https://wiki.mikymaus.org/doku.php?id=osnovy_spr_-_nove

Psychologie

E. Šuralová
7, 8
V tomto předmětu se žáci naučí základy psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, psychologie zdravotnická. Výuka bude teoretická a praktická.
Součástí semináře budou besedy s některými odborníky a návštěva odborných center pro psychologickou pomoc.

Speciální pedagogika

E. Šuralová
7, 8
V tomto předmětu se žáci naučí základům speciální pedagogiky a psychologie. Přístupu k dětem s problematikou
učení. Výuka bude teoretická a praktická. Součástí semináře budou besedy s některými odborníky a návštěva odborných center.

Hudební díla podle literární předlohy

P. Klíma
5, 7, 8
Motto: Čím lépe známe souvislosti hudebního díla, tím hlouběji můžeme prožívat jeho ideový obsah a hudební krásu.
Seminář se zaměřuje na užití literárního díla jako námětu předlohy v mnoha hudebních formách (opera, kantáta, melodram, symfonická báseň, muzikál atd.) českých a světových velikánů hudby (např. A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Verdi, C. Orff).
Na hodinách se budeme zaměřovat na autora literárního díla, skladatele, případné zařazení do dějinných souvislostí, formu hudebního díla a v neposlední řadě na poslech. Součástí semináře bude i návštěva koncertu či představení.

Seminář z hudební výchovy

M. Kroftová
7, 8
Cíl a obsah semináře: příprava k maturitní zkoušce (předpokládá se absolvování 2letého cyklu), prohloubení vztahu k oboru pro zájemce,
možnost podpory v přípravě k přijímacím zkouškám na umělecké školy.
Obsah semináře:
Je koncipován jako cyklický: vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle okruhů z hudebních forem (výklad, rozbory), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), rozbory ukázek, praktické příklady a cvičení, maturanti opakují formou písemných prací.
Podmínkou klasifikace maturantů v 1. pololetí je seminární práce na téma korespondující s jejich zájmy či hudebními aktivitami a příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné předmaturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

Divadelní seminář

V. Valíková
7
Seminář je určen pro sextu/ septimu A, se kterou jsme nazkoušeli dialogy se Shakespearem a v současné době pracujeme na dalším textu

Literárně - dramatický seminář

V. Valíková
7, 8
Tento seminář je určen dalším zájemcům o dramatické zpracovávání klasických či autorských textů, které budeme společně vybírat a dotvářet. Měl by prohloubit znalosti klasické literatury, především divadelních her, současně ovšem neopomineme ani moderní literaturu a studentskou tvorbu.

Literárně - komparatistický seminář

V. Valíková
5, 7, 8
Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí s literaturou setkávat v ještě větší míře, než jim předepisují hodiny ČJL, kteří rádi srovnávají témata i motivy literárních děl napříč staletími i kontinenty, rádi o nich diskutují a považují příběhy za tu nejkrásnější učebnici života.

Odbíjená dívek

J. Chloupková
7, 8
Nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hře

Odbíjená chlapců

J. Chloupková
7, 8
Nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hře
 

Seminář politologie a ekonomie

A. Dvořák
7, 8
Seminář bude rozšiřovat a doplňovat výuku těchto dvou disciplín v rámci ZSV, především se zaměřením na aktuální domácí i světové dění.

Seminář historické reflexe

A. Dvořák
7, 8
V semináři budeme analyzovat nejvýznamnější české historické mýty a stereotypy od nejstarších dob do současnosti, okolnosti jejich vzniku a formování, jejich politickou roli v různých etapách našeho státního a národního vývoje, a konečně jejich nadvládu nad fakty v obecném historickém povědomí.

AJ - Konverzační

O. Mazánková
6
Každodenní a aktuální témata. Diskuze na předem zadané téma, diskuze po shlédnutém filmu, setkání a přednášky s odborníky. Přibližný okruh témat: zeměpisné reálie, mezinárodní vztahy, mezinárodní ekonomické vztahy, kultura, otázky globalizace, náboženství atd.

Matematický

Z. Vavřín
8
Cíl: shrnutí, doplnění a systematizace učiva osmiletého gymnázia s přihlédnutím k tematickému rozsahu maturitní zkoušky a ke specifikům obvyklých maturitních příkladů.
Zestručněný seznam hlavních témat: Základní pojmy, logika, výrazy, funkce, rovnice, nerovnice, exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, goniometrie, pravděpodobnost, kombinatorika, statistika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, komplexní čísla, základy matematické analýzy

Semináře astronomie

J. Starý
7, 8
Obsah: Historie astronomie , vývoj techniky a rozsahu našich vědomostí, vznik vesmíru , galaxií, hvězd a planet . Praktická pozorování objektů pomocí dalekohledu ve školní hvězdárně . Exkurze do Astronomické věže v Klementinu, musea J. Keplera apod.

Seminář z výtvarné výchovy

A. Angelová
7, 8
Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací ve spolupráci s učitelem či samostatně studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění.
Druhou částí semináře je i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako například grafická tvorba či olejomalba.Také studijní kresba podle skutečnosti nebo keramická tvorba.
Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru.Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.
Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výtvarných prostorů dle aktuální nabídky.

Náboženská nauka

V. Pabištová
7
Cílem semináře je prohloubení učiva náboženské nauky. Obsahem bude exegeze biblických textů, zvl. složitějších perikop, analýza Dekalogu z různých úhlů pohledu (ve světle novozákonního poselství i současného života), historické reflexe, liturgický rok, koncily a jejich závěry - dogmata jako články víry, významní mystikové, aktuální otázky, tematika dle zájmu studentů.
Studenti budou zpracovávat referáty, event. studie, seminární práce, mohou se účastnit různých soutěží, exkurzí, výstav, besed s hosty-odborníky apod.
V rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat i z dosavadních znalostí z občanské výchovy, českého jazyka a literatury, náboženské nauky, biologie, historie, event. filozofie. Seminář je otevřen pro věřící i nevěřící.

Náboženská nauka - maturitní

V. Pabištová
8
Tento seminář je zaměřen nejen na celkové shrnutí látky náboženské nauky, ale především na její rozšíření, prohloubení, a to v následujících oblastech: liturgika, morálka, biblistika včetně exegeze biblických textů, religionistika, dogmatika, církevní dějiny, kanonické právo, současné aktuální otázky, tematika dle zájmu studentů. Na některá témata bude nahlíženo z různých úhlů pohledu - např. Dekalog z hlediska morálního a biblického, podobně Mt 5-7 či modlitby (např. symbolům z hlediska historického a dogmatického) apod.
Studenti budou zpracovávat referáty, příp. studie či eseje, seminární práce, zúčastní se event. besed s hosty-odborníky, exkurzí, výstav ad.
Student může navštěvovat seminář, přičemž nemusí nutně maturovat z náboženské nauky.
V rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat i z dosavadních znalostí z občanské výchovy, českého jazyka a literatury, náboženské nauky, biologie, historie, filozofie, základů společenských věd. Seminář je otevřen pro věřící i nevěřící.

Sbor

P. Klíma
7, 8

Orchestr

V. Polívka
7, 8
Rozvíjení hráčských schopností v ansámblu - technika hry, základní ctnosti jako zvuk, intonace a rytmus, vnímavost k ostatním a schopnost vyjádření vlastní hudební myšlenky, hudba všech stylových období a žánrů, improvizace, spolupráce se sborem a s ostatními hudebními aktivitami AG.

Latinský seminář

J. Havlová, J. Kopecký
7, 8
1. upevnění látky probírané při běžném vyučování předmětu latina;
2 .seznámení s předními autory a formami latinské literatury antiky a středověku;
3. četba příslušných ukázek (prohloubení znalostí z běžného vyučování a rozšíření o autory dosud neprobrané)

Kunsthistorický

J. Havlová
5, 7
DĚJINY ČESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ZAMĚŘENÉ NA PRAHU A OKOLÍ
Seminář je koncipován jako dvouletý. V prvním roce se studenti seznámí s dějinami českého výtvarného umění (architektura, malířství, sochařství i umělecké řemeslo) od jeho počátků až do doby nástupu barokního umění, v druhém roce pak s uměním od počátku baroka až do poloviny 20. století. Vedle teoretických částí, které budou probíhat v učebně, bude v semináři mnoho hodin, které strávíme v terénu. Naším cílem budou vyhlášené pražské památky, stálé expozice nejen Národní galerie, ale také aktuální výstavy.

Deskriptivní geometrie

vyučující bude doplněn
7, 8
Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované promítání, Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet svou prostorovou představivost.
Seminář je vhodný pro studenty, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na fakulty technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.