Přehled seminářů nabízených pro školní rok 2009 - 2010

Téma: 

Přehled seminářů nabízených pro školní rok 2009 - 2010

AJ - FCE - pokračovací

H. Klikarová / I. Hajičová
7, 8
Pokračování stávajícího semináře pro zdatnější část účastníkůAJ - Gramatické minimum

O. Špaček
7, 8
Máte pocit, že se vám rozskočí hlava, když máte mluvit a psát anglicky? Dokonce jste si k tomuhle jazyku vybudovali averzi? Máte pocit, že maturita z angličtiny bude všechno, jen ne procházka růžovým sadem?

Nevzdávejte to! Společně na angličtinu vyzrajeme!

Za deset měsíců spolu systematicky projdeme celou gramatiku od přítomného času prostého až po chuťovky, jakými jsou členy. Na začátku každého bloku společně zjistíme, co všechno už o dané oblasti angličtiny jako skupina víme. Znalosti pak setřídíme a vše procvičíme pomocí písemných i ústních cvičení a her.

Seminář bude velmi intenzivní a počítejte s tím, že každý týden dostanete domácí úkol, jehož splnění budu vyžadovat. Práce to bude tvrdá. Vydržíte-li ale, čeká vás slastný pocit toho, pro nějž gramatika není sítí, do které se zamotá, ale sítí záchrannou.

Seminář je určen studentům septim a oktáv, kteří s angličtinou víc zápasí, než kamarádí, a kteří mají chuť to změnit. Gramatických témat bude hodně, ale tempo nebude vražedné a veškerý výklad bude v češtině.AJ - Readers

M. Moravcová
8
V tomto semináři nabízím pokročilejším studentům angličtiny se zájmem o literaturu čtení kratších textů anglo-amerických autorů. Budeme číst povídky, úryvky z románů, případně modernější poezii v originále, budeme mluvit o probíraných spisovatelích, dobovém historickém kontextu, o literárních hnutích a skupinách. Součástí semináře bude sledování několika filmových adaptací s následnou diskusí.AJ - Konverzační

O. Mazánková
5
Každodenní a aktuální témata. Diskuze na předem zadané téma, diskuze po shlédnutém filmu, setkání a přednášky s odborníky. Přibližný okruh témat: zeměpisné reálie, mezinárodní vztahy, mezinárodní ekonomické vztahy, kultura, otázky globalizace, náboženství atd.NJ - DSD

Semináře pro všechny skupiny v programu německého jazykového diplomuŠJ

J. Vanišová
6, 7
Obsahem semináře budou především reálie Španělska a Latinské Ameriky (geografie, historie, kultura, ...), budou se však také opakovat a procvičovat základní gramatické jevy a rozšiřovat slovní zásoba. Vyučovacím jazykem bude španělština i čeština.Klasická řečtina

V jednání
6, 7, 8Politologie a ekonomie

A. Dvořák
7, 8
Seminář bude rozšiřovat a doplňovat výuku těchto dvou disciplín v rámci ZSV, především se zaměřením na aktuální domácí i světové dění.Management a ekonomické myšlení

P. Uherka
7, 8
Management je (...) o umožňování toho, aby se věci uskutečnily.
Anne Gold
Seminář je určen studentům VIII. a VII. ročníku, kteří chtějí získat či doplnit znalosti o řízení lidí a organizací, popř. vyzkoušet si základní dovednosti nezbytné jak pro zaměstnance a manažery na všech úrovních řízení v různých oblastech života společnosti (výroba, obchod, služby, státní správa, neziskové a zájmové organizace), tak i pro mnoho příležitostí dobrého vedení a řízení v každodenním životě, např. v řízení skautského oddílu nebo při vedení domácnosti.

Hodinová dotace týdně: 2 hodiny týdně (osvědčily se 4 hodinové bloky 1x za 14 dní - dostatek prostoru na hry a případové studie)

Charakteristika a cíl semináře:

Seminář doplňuje výuku ZSV (učivo z ekonomie) a otevírá důležitý prostor světa práce - viz témata Rámcových vzdělávacích plánů v podmínkách AG.
Cílem semináře je se vést a řídit sebe a svoji skupinu, správně rozhodovat a komunikovat v dnešním komplikovaném a vzájemně propojeném světě.

Ve školním roce 2009/2010 bychom se v semináři zaměřili - vedle nezbytného výkladu - na praktické projekty, např. na objevení a rozvinutí celospolečenského trendu do podoby užitečného produktu, na přípravu osobního či budoucího rodinného rozpočtu, na analýzu spotřebního chování vybrané skupiny lidí, na přípravu založení a dobrého řízení malé neziskové organizace, na rozhovory se schopnými manažery apod.

Obsah učiva semináře - tematické bloky:

Sám sobě manažerem - co všechno dělá ten, kdo chce či musí řídit aktivity jiných lidí: vytyčování cílů, rozhodování, vedení porad, řízení vlastního času, zvládnutí stresu, formy písemné a ústní komunikace a další základní manažerské dovednosti, jak plánovat v komplikovaném světě.
Manažer a jeho lidé - jak a proč se k sobě chovají lidé v organizacích.
Organizace a týmy - jak plánovat a přidělovat úkoly s cílem motivovat k dobré práci, pochopení struktury a způsobů práce v organizaci, řešení nevyhnutelných sporů, iniciování a řízení změn, nové podoby práce.
Řízení zdrojů organizace - jak porozumět finančnímu a účetnímu světu, naučit rozpoznávat, analyzovat a prognózovat zdroje (finanční, lidské, materiálové a informační) organizace.

Odůvodnění ročního rozsahu semináře: Seminář je koncipován jako jednoletý, protože v každém ročním cyklu jsou témata uváděna na jiných příkladech a případových studiích.Historický

H. Almerová
5
Obecný plán činností:
- práce s odbornou literaturou a dobovým tiskem
- regionální dějiny
- dějiny do 18. století - výběr okruhů podle zájmu studentů
- dějiny 19. a 20. století (v úvahu přicházejí vybrané problémy, osobnosti, konflikty, hledání souvislostí, přihlíží se k zájmu studentů, k jejich přípravě na maturitní a přijímací zkoušky)
- projekt Jeden svět - Příběhy bezpráví
- besedy s pamětníky - s v rámci semináře, případně rozšíření pro jednotlivé ročníky
- návštěva archivu, případně odborného pracoviště ( př. Národní archiv)
- návštěva vybraných historických a uměleckých expozic
Podrobnější tematický plán se bude řídit stejně jako v předešlých letech zájmem studentů (případně i jejich počtem, zkušeností ), do konce září si studenti závazně zvolí témata svých referátůHistorická reflexe

A. Dvořák
7, 8
V semináři budeme analyzovat nejvýznamnější české historické mýty a stereotypy od nejstarších dob do současnosti, okolnosti jejich vzniku a formování, jejich politickou roli v různých etapách našeho státního a národního vývoje, a konečně jejich nadvládu nad fakty v obecném historickém povědomí.Maturitní seminář z dějepisu

P. Beneš
8Zeměpisný

J. Chloupková
7, 8
V semináři budeme analyzovat nejvýznamnější české historické mýty a stereotypy od nejstarších dob do současnosti, okolnosti jejich vzniku a formování, jejich politickou roli v různých etapách našeho státního a národního vývoje, a konečně jejich nadvládu nad fakty v obecném historickém povědomí.Matematický

Z. Lauschmann
5
Cíl : Prohloubení základního učiva kvinty a navíc některé celky k budoucí státní maturitě z matematiky
Celky a obsah : Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Důkazy matematických tvrzení, včetně důkazu matematickou indukcí
Zobrazení, mohutnost množin
Komplexní čísla v algebraickém tvaru
(Dělitelnost : Poziční soustavy a kongruence)
Počítá se s navazujícím matematickým seminářem v sextě.Matematický

Z. Lauschmann
6
Cíl : Prohloubení základního učiva sexty a navíc některé maturitní celky
Celky a obsah : Determinanty a jejich použití v soustavách lineárních rovnic
Důkazy matematických tvrzení , včetně důkazu matematickou indukcí
Komplexní čísla v algebraickém tvaru
(Dělitelnost : Poziční soustavy a kongruence)
Literatura : Rovnice a nerovnice, Komplexní čísla - obojí z nakladatel. Prométheus;
ostatní látka z vlastních poznámek vyučujícího
Seminární práce : každý student zpracuje a prezentuje vybrané téma z matematiky
Návaznost v dalších ročnících : septima - diferenciální a integrální počet
oktáva - systemizace učiva vyššího gymnáziaMatematický

Z. Lauschmann
8
Cíl : Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem ke státní maturitě z matematiky na jaře 2010
Skupiny tematických celků: *výroky, množiny, čísla a výrazy
*rovnice, nerovnice a jejich soustavy
*planimetrie, stereometrie, vektory a analytická geometrie
*elementární funkce
*kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
*základy matematické analýzyInformatika

V jednání
5
Předmět je určen pro studenty se zájmem o počítače. Rozšiřuje látku
základního kurzu informatiky především o základy programování.
Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti, ačkoli jistá orientace v
počítačích je více než vhodná. V průběhu roku se seznámíme se základy
algoritmizace a některými klasickými algoritmy (třídění, vyhledávání,
grafy). Naučíme se základy programovacího jazyka Java, získáme vhled do
objektově orientovaného a událostmi řízeného programování. Součástí práce
v semináři bude zpracování (naprogramování) vlastní aplikace jako
seminární práce a její obhajoba.Fyzikální

P. Kolář
8
Seminář bude věnován zejména přípravě na maturitní zkoušku z fyziky systematickým kurzem zaměřeným na maturitní témata.
Poskytne ucelený přehled středoškolské fyziky s důrazem na podstatné a průřezové oblasti.
Sjednotí matematický aparát fyziky s vyústěním do vysokoškolské fyziky (diferenciální a integrální počet, úvod do využití maticového počtu a determinantů).
Seminář bude v průběhu roku doplněn kompletní nabídkou pokusů pro SŠ na Katedře didaktiky fyziky MFF UK.
Ukázkově bude seminář doplněn vhodnými přednáškami na MFF UK, katedrách ČVUT, AV atp. s diskusí s vysokoškolskými učiteli. Podle možnosti bude domluvena účast na dalších relevantních akcích.Chemický

J. Šilha
7, 8
Seminář a cvičení z chemie umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, zaměřit se hlouběji na některá chemická témata a podle zájmu na vybrané kapitoly
jednotlivých chemických oborů.
Témata semináře a cvičení navazují na probrané učivo povinného předmětu a vycházejí tedy z již získaných znalostí.
Celkové pojetí umožňuje studentům přípravu na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.
Součástí semináře a cvičení z chemie jsou i experimentální činnosti, které provádí buď vyučující nebo studenti a rovněž exkurze jak do chemických provozů, tak i do chemických laboratoří vysokých škol i ústavů Akademie věd ČR. .

Exkurse (lepší jednou vidět, než stokrát slyšet...)
Maturitní okruhy
Práce s literaturou
Praktická cvičení se zaměřením na: - laboratorní techniku
- preparativní chemii
- úlohy charakterizující jednotlivé chemické obory

Na semináři mohou vystoupit i hosté - odborníci (specialisté na jednotlivé obory či odborná témata.Biologický

P. Málek
7, 8
ECCE HOMO
(SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)

Seminář z biologie (anatomie a fyziologie člověka)
-náhled do patologie a patofyziologie
-filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla
-doplněk k přípravě ke zkouškám na lékařské oboryHudební

M. Kroftová
6, 7, 8
Cíl a obsah semináře: příprava k maturitní zkoušce (předpokládá se absolvování 2letého cyklu),
prohloubení vztahu k oboru pro zájemce,
možnost podpory v přípravě k přijímacím zkouškám na umělecké školy.
Obsah semináře:
Je koncipován jako cyklický: vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle okruhů z hudebních forem (výklad, rozbory), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), rozbory ukázek, praktické příklady a cvičení, maturanti opakují formou písemných prací.
Podmínkou klasifikace maturantů v 1. pololetí je seminární práce na téma korespondující s jejich zájmy či hudebními aktivitami a příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné předmaturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.Sbor

I. Angelov
6, 7, 8Výtvarný

V jednání
6, 7, 8Psychologie

E. Šuralová
7, 8Prahou krok za krokem

J. Havlová, O. Špaček
7, 8
Pro koho
Seminář je určen pro studenty septim a oktáv, kteří se zajímají o současnost a historii Prahy. Na své si přijdou ti, kteří chtějí po maturitě studovat dějiny umění, ale i ti, kteří chtějí být aktivní v cestovním ruchu. V tomto kurzu vás totiž připravíme ke zkouškám odborné způsobilosti Průvodce pro region Praha.

S čím počítat
Čeká nás hodně práce. Kromě seminářů ve škole, při kterých očekáváme vaše aktivní zapojení, podnikneme také 15 vycházek do terénu. Ty budou zpravidla přesahovat délku 90 minut a jsou povinné. To znamená, že od 15:30 do 19:00 musíte mít v seminární den volno. Jedním z vašich úkolů bude připravit i vlastní krátkou komentovanou vycházku po Praze.
Pozitivní je, že nebudete potřebovat žádnou učebnici. Ušetřené peníze vydáme za vstupy do památkových objektů (max 1000,- Kč).

Výběr z témat, na která se můžete těšit
Rallye Prahou, historie Prahy od počátků k dnešku, komentované prohlídky expozic NG, architektonické názvosloví, ikonografie, architektura deseti století, urbanismus, Královská cesta, pražské zahrady a paláce, Židovské město, pražská předměstí...Odbíjená dívek

J. Chloupková
6, 7, 8
Nácvik základních herních činností, které budou aplikovány ve hřeInterdisciplinární

I. Angelov
6, 7, 8
hudba, filosofie, soucasne proudy vytvarneho umeni a nove technologieReflexe vybraných filosofických a společenských témat

I. Mariae
5
Co vás zajímá a chtěli byste se více dozvědět či diskutovat o:
- vztahu mezi rozumem (filosofií), vědou (totiž empirickou) a vírou (náboženstvím)
- důsledcích některých novodobých poznatků z kosmologie, biologie
- hranicích a podmínkách udržitelného a obhajitelného pojmu evoluce
- zamyšlení nad některými méně známými fakty v historii
- sektách - o životě v sektě, jejích praktikách uvnitř a navenek
- svobodném zednářství - tradici, z níž vyrůstá; různých podobách, jichž nabývá;
cílech, kterých chce dosáhnout
- eventuálně i četba a interpretace vybraných částí některých v dějinách filosofického
myšlení klíčových děl (podle zájmu účastníků možno i v latině)
Setkávání nejsou míněna jen jako přednášky, při nichž by měli být předávány
jednostranně pouhé informace, ale jako příležitost k diskusi o zmiňovaných tématech.
Diskusí je zde míněno hledání porozumění bez zbytečných apriorních axiomů, trpělivé
naslouchání druhému, když sděluje své mínění a postoje, tříbení argumentů, a někdy snad
i dospění k širšímu konsensu. Prostor bude dán i iniciativě studentů, kteří by chtěli sami
nastolit nějaký problém a případně i naznačit první kroky při jeho možném řešení.FJ

J. Bierhanzl
6, 7, 8
Seminář z francouzského jazyka a frankofonní kultury směřuje k tomu, aby studenti postupně získávali autonomii v řečových dovednostech, a byli tak schopni nejen pouhého studia jazyka, nýbrž také a především studia autentických materiálů, např. úryvků z frankofonní beletrie v originále, přičemž se rozumí, že odbornost recepce (receptivní dovednosti), analýzy (produktivní dovednosti) a diskuse (interaktivní dovednosti) nad daným textem není cílem, nýbrž prostředkem k rozvoji řečových dovedností. Seminář také uvede studenty do reálií francouzsky mluvících zemí a tím jim umožní rozšířit jejich kulturní obzor o jiné nastavení k světu (které je, jak známo, patrné i v jazyce jako takovém).Filosofický

V. Šmilauer
7, 8
Shrnutí: Systematické prohlubování introspekce a sebereflexe: jednak
přímé, dále s pomocí filosofických textů různých filosofických tradic a
konečně skrze analýzu uměleckých děl, zvláště beletrie a filmů.

Anotace: Východiskem semináře bude (opět) existenciální filosofie 19. a 20.
století (Heidegger, Beckett, Yalom) a buddhistická tzv.
škola středu Madhyamika, Nagarjuna a jeho pojem práznoty.
Účastníci budou vedeni k tomu, aby chápali
probraná a probíraná pojmová instrumentária jako nástroje dle situace
vhodné k analýze vlastních aktivit, aby si byli vědomi jejich možností i
jejich hranic. Tematicky se budeme zabývat pojetím individuality,
osobnosti, integrací aktivit a jejich etickými a společenskými
implikacemi. Výsledkem by měly být přiměřená identifikace vlastní
existenciální situace a alespoň teoretický přehled o možnostech zásahů
do ní.ZSV

V. Pabištová
8
V rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské výchovy, filozofie, náboženské nauky, biologie

V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
1. rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
2. seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidského styku,
3. připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
4. rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
5. pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.

Tematické celky:
1. Úvod do studia předmětu
2. Psychologie, psychiatrie
3. Sociologie, kulturologie
4. Planetární problémy
5. Právo
6. Politologie, státoprávní teorie
7. Ekonomie
8. Mezinárodní vztahy
9. Etika, náboženské systémy

Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem či psychologem, právníkem - notářem, advokátem, státním zástupcem či soudcem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem či ekonomem, finančním poradcem, politologem, sociologem, duchovní osobou, umělcem, módním návrhářem apod., návštěva soudního líčení, návštěva obou komor Parlamentu ČR, návštěva trhu, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad.
Studenti budou též zpracovávat odborné referáty, studie, eseje na vybraná témata, seminární práce.ZSV

V. Pabištová
6, 7
v rámci mezipředmětových vztahů bude seminář čerpat z dosavadních znalostí občanské výchovy, filozofie, náboženské nauky, biologie

V návaznosti na poznatky získané v předmětu občanská nauka na nižším gymnáziu (prima až tercie) i na základě osobních zkušeností a samostatného vzdělávání studentů je cílem semináře ze základů společenských věd
1. rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat studijní literaturu
a osvojit si některé základní postupy práce s ní, naučit se psát seminární práci,
2. seznámit studenty hlouběji a komplexněji se společenskými, hospodářskými, politickými a
kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty
mezilidského styku,
3. připravit studenty k zodpovědnému převzetí sociálních rolí,
4. rozvíjet jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých,
5. pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace,
a tím směřovat ke kultivaci intelektuálního, osobnostního a občanského profilu studentů a k rozvíjení a upevňování jejich mravního a právního vědomí, k samostatnému a odpovědnému životu v dospělosti.

V semináři se budou studenti věnovat okruhům, které jsou uvedené v tematických celcích pro seminární práce. Součástí semináře budou i besedy s některými odborníky - např. lékařem, psychologem, právníkem, event. členem některé politické strany, příp. mediálním odborníkem, umělcem apod., návštěva některých společenských institucí, možný je i vlastní výzkum psychologický a sociologický ad. Studenti budou též zpracovávat odborné referáty či studie nebo eseje na vybraná témata, seminární práce.

Tematické celky pro seminární práce:
1. Psychologie, psychiatrie
2. Sociologie, kulturologie
3. Planetární problémy
4. Právo
5. Politologie
6. Státoprávní teorie
7. Ekonomie
8. Mezinárodní vztahy
9. Etika, náboženské systémyMatematický

K. Steinerová
7
Téma : Základy matematické analýzy: limity, derivace, integrály
Obsah : Limita a spojitost funkce, počítání limit
Derivace funkce, derivování, průběh funkce a další použití derivací
Neurčitý integrál, integrování, určitý integrál a jeho použití
Literatura : Diferenciální a integrální počet (nakladatelství Prométheus)