Příběhy bezpráví - komunistické Československo (Jeden svět - týmové projekty)

Téma: 

V oddílu Příběhy bezpráví jsme chtěli alespoň částečně zveřejnit výsledky školních prací studentů AG.
V první části naleznete ukázky prací ze školního roku 2011/2012, v části druhé jsme ponechali ukázky prezentací z let minulých, neboť předpokládáme, že zůstanou pro budoucí maturanty a další studenty vzorem k jejich vlastní činnosti a budou je inspirovat k poznávání historických souvislostí.

Hana Almerová

2011/2012
Příběhy bezpráví očima oktávy B
(odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost)

Obsah:
I. Foto z besedy Příběhy bezpráví z 23.11.2011
II. Portrét pamětníka- Miroslav Kopt
III. Reflexe studentů oktávy B
- v českém jazyce
- v anglickém jazyce - Velvet revolution
IV. Doporučené texty ke studiu

Starší práce:
Na počátku tohoto školního roku jsme se zapojili do projektu organizace Člověk v tísni.

V listopadu jsme promítli studentům vyšších tříd gymnázia dokumentární snímek Věž smrti, následovala beseda s pamětníky MUDr. Jaromírem Klikou a RNDr. Antonínem Fingerlandem, Csc., na téma Život v období dvou totalit (tímto tématem jsme také volně navázali na téma druhého odboje, kterým jsme se mj. zabývali v historickém semináři během minulého školního roku).

První - literární části projektu - se v prvním pololetí školního roku 2005/2006 zúčastnila studentka Kateřina Lopuchovská (interview s Danou Němcovou), díky její aktivitě získala naše škola roční předplatné týdeníku Respekt.

Další - historické části projektu - se v druhém pololetí v rámci historického semináře zúčastnil tým studentů ve složení: Václav Svoboda, Jakub Němec, Rudolf Dvořák, Magdaléna Hromková, Anna Poláková, Tereza Váchová, Tereza Kripnerová, Kateřina Lopuchovská, Sára Vávrová a Barbora Mojžíšová.

Cílem tohoto týmového projektu bylo zpracovat do podoby výstavních panelů informace o lidech z nejbližšího okolí (regionu), kteří přímo zažili komunistické bezpráví. Studenti tedy pátrali po osobnostech, které měly a mají vztah k naší škole, popřípadě regionu (tj. příkladně vyučují /vyučovaly/ na naší škole, žijí v našem městě, jsou v příbuzenském vztahu se studenty).

Studenti se při svém bádání opírali především o informace získané z osobních rozhovorů se samotnými pamětníky nebo jejich rodinnými příslušníky a přáteli, shromažďovali fotografie (včetně vlastní fotodokumentace), dopisy, úřední dokumenty, zprávy z dobového i soudobého tisku.

Výsledkem jejich snahy je deset graficky zpracovaných panelů (viz dále) a tři životopisy (z nichž uveřejňujeme jeden v dokončené, definitivní podobě).

Pracovní návrhy panelů a základní materiály jsme poskytli organizátorům projektu, jimž chceme také touto cestou poděkovat za podnět k tvůrčí činnosti a za organizační podporu, neboť přislíbili zajistit profesionální grafickou úpravu a prezentaci vybraných panelů v rámci putovní výstavy, popřípadě jejich zveřejnění v samostatné knižní publikaci během příštího školního roku).

Využíváme této příležitosti, abychom poděkovali všem, kteří nám byli při práci na projektu jakýmkoli způsobem nápomocni, zvláště vyučujícím IVT Lukáši Bernardovi a Janu Řehákovi za pomoc a cenné rady ohledně technické stránky projektu.

Náš velký dík patří především všem pamětníkům - Evě Vokálové-Duškové, Karlu Plockovi, P. Františku Kohlíčkovi, sestrám Marisstelle a Reconciliatrix, Václavě Nebeské, Zdeňku Zelenému, Josefu Mojžíšovi, Bohuslavu Strauchovi, Daně Němcové, Kamile Bendové, Antonínu Fingerlandovi, Hildě Hojerové-Čihákové a P. Michalu Pometlovi, kteří nám vyprávěli o svých nelehkých životních osudech, poskytli ochotně v rámci možností fotografie a ostatní dokumenty ze svých osobních archivů a prokázali velkou trpělivost a vstřícnost při následných konzultacích.

Hana Almerová

V Praze 23.6.2006

PANELY:
Po kliknutí dostanete velkou verzi. Pozor, až 10MB

Bohuslav Strauch (vyučující na AG)


Dana Němcová


Eva Vokálová-Dušková


František Kohlíček


Josef Mojžíš


Kamila Bendová


Karel Plocek


S. Marisstella


Václava Nebeská (vyučující na AG)


Zdeněk Zelený


ŽIVOTOPIS:
Antonín Fingerland (vyučující na AG)


ROZHOVORY:
Hilda Hojerová-Čiháková
P. Michal Pometlo
(není zatím na internetových stránkách)

2011/2012
Příběhy bezpráví očima oktávy B
(odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost)

Obsah:
I. Foto z besedy Příběhy bezpráví z 23.11.2011
II. Portrét pamětníka- Miroslav Kopt
III. Reflexe studentů oktávy B
- v českém jazyce
- v anglickém jazyce - Velvet revolution
IV. Doporučené texty ke studiu