Beseda s pamětníky Život v období dvou totalit

Téma: 

Našimi hosty byli:
MUDr. Jaromír Klika
RNDr. Antonín Fingerland, Csc.


(Souvisí též s projektem Měsíc dokumentárního filmu na školách.)

10. listopadu 2005 jsme se studenty sext a septim přivítali dva vzácné hosty:
MUDr. Jaromíra Kliku a RNDr. Antonína Fingerlanda, Csc.
Naše otázky směřovaly především k období protektorátu (k tématům totálního nasazení a druhého odboje - viz níže Zpravodajská brigáda), dále pak k období padesátých let (tj. vzniku dalšího totalitního režimu), na závěr jsme se dotkli i problematiky tzv. třetího odboje.
Účastníkům setkání i dalším zájemcům připomínáme ve zkratce medailonky našich hostů :

MUDr. Jaromír Klika (Bob) se narodil roku 1919 v Praze. V roce 1934 vstoupil do oddílu vodních skautů, ale ke skautingu měl i jiné vazby. Jeho dědeček Čeněk Klika byl totiž starostou Junáka a byl také dobrým přítelem Antonína Benjamína Svojsíka. Byl to jeden z prvních českých skautů a jeho syn (Jaromírův otec) byl skautem také.
Během druhé světové války se zapojil aktivně do odbojové činnosti jako člen Zpravodajské brigády (v květnu 1945 se zúčastnil Pražského povstání).
Po válce dokončil studium medicíny. V roce 1950 byl půl roku vězněn ve vyšetřovací vazbě (byl podezírán z toho, že věděl o útěku generála Hasala), obvinění nebylo naštěstí prokázáno.
Jaromír Klika pracoval po celý život jako lékař ,věnoval se samozřejmě skautingu a mimo jiné se také dosud velmi rád zabývá filatelií, je předsedou seskupení Parnas a vydal o filatelii několik příruček.
Za svůj život získal řadu vyznamenání. V současnosti je Zpravodajská brigáda uznána za historickou skupinu (HS ZB) a Jaromír Klika je jejím předsedou ( více viz Historický seminář, seminární práce ze školního roku 2004-05).

RNDr. Antonín Fingerland se narodil roku 1923 v Praze. V letech 1943 až 1945 byl totálně nasazen v Bavorsku. Po skončení války začal studovat na přírodovědecké fakultě matematiku a fyziku, během studia zároveň vyučoval v pohraničí (Žatec, Teplice). V roce 1950 byl zatčen, obviněn z velezrady a odsouzen (vězněn v Jáchymově do roku 1953).
Po svém propuštění z vězení pracoval krátce jako tunelář, v letech 1953 - 54 byl povolán k TP (technickým praporům, známým též jako Černí baroni).
Ve svém dalším životě prošel mnoha zaměstnáními, pracoval př. v Čs. akademii věd a vyučoval na různých školách (mimo jiné také na Arcibiskupském gymnáziu).

Závěrem bychom chtěli poděkovat oběma pánům nejen za to, že přijali naše pozvání k této besedě, ale také za vše, co pro studenty historického semináře vykonali v předešlých letech. Přejeme jim vše dobré a mnoho sil do jejich další činnosti.

Hana Almerová
(vyučující historického semináře)

MUDr. Klika vlevo, RNDr. Fingerland vpravo