Zápis z Plesového výboru 9.12.2010

Zápis ze schůze Plesového výboru maturitního plesu Arcibiskupského gymnázia (AG), konané dne 9. 12. 2010, 18.00 hod. v knihovně školy.

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č. 1)

Účel: nastavení modelu způsobu financování maturitního plesu

Plesový výbor:
a) finanční část - všichni přítomní (viz prezenční listina)
b) organizační část - pan profesor Šilha

Schůzi zahájil ředitel AG p. Richard Mašek. Na úvod schůze proběhlo hlasování o volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele s tímto výsledkem:

Předseda schůze: p. Krzysztof Kliś (pokladník Rady rodičů, rodič žáka 1.A)

Pro hlasovalo: 17
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 1

Zapisovatel: pí. Andrea Gregorová (předsedkyně Rady rodičů, rodič dvou žáků 1.B)

Pro hlasovalo: 17
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 1

Ověřovatel zápisu: p. Pavel Koch (člen Rady rodičů, rodič žákyně 8.B)

Pro hlasovalo: 17
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 1

Dále schůze pokračovala dle programu:

1. Představení přítomných
2. Návrh způsobu financování maturitního plesu
3. Diskuse


1. Představení přítomných

Předseda schůze vyzval jednotlivé přítomné dle prezenční listiny, aby se představili jménem a informovali, koho na schůzi zastupují.

2. Návrh způsobu financování maturitního plesu

Předseda schůze nejdřív zrekapituloval vzniklou situaci s financováním maturitního plesu, který již nelze realizovat dosavadním způsobem - přes bankovní účet AG, a to z důvodu rizika povinné registrace školy k DPH, což by způsobilo nárůst administrativy, provozních komplikací a mzdových výdajů, a zároveň seznámil přítomné s procesem vzniku Rady rodičů, jejím posláním a způsobem hospodaření s financemi na jejím bankovním účtu (viz Stanovy umístěné na webových stránkách školy).
Dále předseda schůze představil návrh způsobu financování maturitního plesu prostřednictvím bankovního účtu Rady rodičů a v souladu s návrhem výsledovky (Příloha č. 2) a rozvahy (Příloha č. 3), s tím, že závazný pro financování je systém, ne uvedená čísla, ta jsou považována za návrh rozpočtu. Zdůraznil, že na základě mailové výzvy pana ředitele ze dne 26.11.2010 složilo, k datu jednání schůze, zálohu již 32 rodičů primánů a 9 rodičů oktavánů.
Na dotaz p. Kocha o smluvní podloženosti v položkové části výsledovky pan ředitel sdělil, že neuzavřené smlouvy jsou již pouze v položkách Moderátor, Zvukař, OSA.

O návrhu způsobu financování maturitního plesu v souladu s Přílohou č. 2 a 3 nechal předseda schůze hlasovat s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo: 18
Proti hlasovalo: 0
Hlasování se zdrželo: 0

Předseda schůze nechal dále hlasovat o mandátu Plesového výboru dále pokračovat v přípravě maturitního plesu s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo: 16
Proti hlasovalo: 1
Hlasování se zdrželo: 1

3. Diskuse

V rámci diskuse vystoupil pan Pavel Koch, popsal situaci, která vznikla v mailové diskusi, upozornil, že nemá mandát zastupovat rodiče podložený schválením rodičů oktavánů, nicméně se ujal role prezentovat názory rodičů, které zná z mailové diskuse. Rodiče oktavánů vidí problém jednak v nedostatku informací o financování (což pan Klis uspokojivě vysvětlil), dále pak (a to zejména) v tom, že se rodiče oktavánů cítí být manipulovaní (finančně zálohují, a nemají přitom možnost ovlivnit náklady); navrhl posunout toto jednání na příští týden, kdy by se sešlo více rodičů oktavánů, kteří by se shodli na společném stanovisku. Předseda schůze reagoval sdělením, že Plesový výbor bude dnes schvalovat model financování, který je transparentní a závazný, z důvodu časové tísně (smluvní závazky - úhrada záloh, jeho vlastní časová vytíženost), a nelze tedy čekat. Na další schůzi Plesového výboru bude model představen všem dalším zájemcům a zároveň bude zveřejněn i na webových stránkách školy (Rada rodičů v hlavním menu).

Do diskuse vstoupila studentka oktávy Julie Kochová a zmínila existenci dopisu studentů oktáv - viz Příloha č. 4. Pan profesor Šilha konstatoval, že návrhy v dopisu přišly velmi pozdě, maturitní ples se začíná organizovat vždy v květnu, v prosinci je na změny navrhované v dopise již pozdě. Zdůraznil, že pro realizaci představ studentů je určen společenský večer, naopak maturitní ples je ples školy, kdy rodiče ples nefinancují, pouze zálohují. Mezi studenty oktáv a panem profesorem Šilhou nedošlo ke shodě, zda studenti měli vůbec možnost připomínkovat organizaci maturitního plesu či nikoli.

Paní Hellerová poděkovala panu profesorovi Šilhovi za informaci ohledně financování, tuto skutečnost dosud neznala.

Student oktávy M. Jarolímek v rámci diskuse konstatoval, že mailová výzva ředitele k zálohování plesu byla informačně nedostatečná - pan ředitel reagoval, že jeho mail končil pobídkou - pokud mé odpovědi nepovažujete za dostatečné, neváhejte se ozvat, rád je doplním.

Dále reagoval pan Koch dotazem, zda má Plesový výbor mandát organizovat maturitní ples. Panem ředitelem bylo sděleno, že rozhodovací pravomoc v organizaci plesu má pouze pan profesor Šilha, a to již od května tohoto roku, tedy nikoli Plesový výbor.

Studentka septimy K. Suchánková vystoupila s dotazem ohledně předtančení - zda budou předtančení zajišťovat studenti septimy nebo profesionální tanečníci. Organizátorem maturitního plesu panem profesorem Šilhou bylo rozhodnuto, že předtančení připraví studenti septimy.

Schůze skončila v 19.30 hod.

Další jednání plesového výboru nebylo stanoveno.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Výsledovka - plánovaný rozpočet
3. Rozvaha - Rada rodičů
4. Dopis studentů oktáv
Zapsala: Andrea Gregorová
Ověřil: Pavel Koch


Příloha 1:


Příloha 2:


Příloha 3:


Příloha 4: