Předvolební prezentace kandidátů

Téma: 

Zároveň s adventním setkáním ve škole proběhnou 15. prosince 2005 volby do nové školské rady.
Přinášíme krátké předvolební prezentace kandidátů.

Kandidáti pro pedagogické pracovníky:

 1. Mgr. Lukáš Bernard
  Vystudoval jsem MFF UK. Na AG působím od roku 2000, nejprve jako externista, od roku 2002 na plný úvazek. Učím matematiku a informatiku, dále se starám o koncepci a správu školní počítačové sítě. Na informatickém poli jsem pro školu získal titul Informační centrum, vedeme školení pro naše i cizí pedagogy, řešíme informatické projekty. Mám tři děti, žádné zatím není školního věku.
  Přijal jsem nabídnutou kandidaturu, protože mi budoucnost naší školy není lhostejná. V době, kdy si musíme znovu uvědomit a zformulovat naše priority ve školním vzdělávacím programu, bych rád podle svých možností přispěl k rozvoji školy. Záleží mi při tom především na dobré pracovní atmosféře mezi vedením, učiteli a studenty. Chci podporovat efektivní komunikaci mezi všemi účastníky dění ve škole, například použitím počítačových technologií.
   
 2. ThLic. Tomáš Biňovec, O.Praem
  Narodil se 10.9.1970 v Klatovech. Základní školu absolvoval v Šumperku a střední lesnickou školu v Hranicích na Moravě. V r. 1989 začal studovat CMBF v Litoměřicích a ve studiu teologie pokračoval na KTF UK v Praze, kde v r. 1995 promoval. V současné době je doktorandem na CMTF UP v Olomouci v oboru církevních dějin.
  V r. 1990 vstoupil do řádu premonstrátů na Strahově, kde v r. 1994 složil sliby a o rok později přijal kněžské svěcení. Působil v pastoračním obvodu kláštera Milevsko, v Jihlavě a dva roky jako magistr kleriků v klášteře na Strahově. Od r. 2002 je administrátorem farnosti u sv. Ludmily na Královských Vinohradech a v r. 2003 se stává spirituálem Arcibiskupského gymnázia, kde také vyučuje předmět náboženské nauky.
  Ve své pedagogické činnosti se věnuje skautingu, devět let vedl oddíly a nyní působí jako duchovní rádce a instruktor lesních škol. V mimopastorační činnosti se věnuje kulturním a vzdělávacím projektům, je předsedou společnosti K 2001, společnosti pro kulturu a dialog, o.p.s., místopředsedou Společnosti pro dialog církve a státu a je členem historicko-spirituální komise kanonie a celořádové komise pro spiritualitu.
   
 3. RNDr. Josef Šilha
  Absolvent Přírodovědecké fakulty University Karlovy, obor chemie
  - V letech 1968 - 1994 pedagogickým odborným asistentem na katedře anorganické chemie Př.fak.UK. Pětadvacetiletá zkušenost s nastupujícími absolventy různých středních škol na universitu
  - Při ročním pobytu na Technické Universitě v Mnichově (1991) - možnost srovnávání
  - Učitel chemie na Arcibiskupském gymnáziu od 1.9.1992, tj. od jeho znovuotevření.
  - Dvě dcery - absolventky AG - jistě zajímavá zpětná vazba
  - Opakovaně absolvent kursů Další vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaných Kabinetem didaktiky Př.fak.UK
  - Zajištění projektu a dodavatele vybudování chemické laboratoře na AG Vybavení chemické laboratoře se zanedbatelnou finanční účastí AG
  - Spoluzakladatel Nadace sv. Ludmily (1993), nadace výhradně pro podporu všestranného rozvoje AG, její dlouholetý předseda správní rady
  - Organizování a finanční zabezpečení maturitních plesů AG, do loňského roku i každoročních vánočních koncertů pro absolventy AG
  - Iniciátor vybavení školní budovy automaty firem Coca-Cola a Jídelní a lůžkové vozy a.s. (bagety)
  - Člen Rady školy při ZŠ Perunova za zřizovatele - M.č. Praha 3 (minulé volební období)
   
 4. Mgr. Eva Špačková
  Vyučující NJ na Arcibiskupském gymnáziu, koordinátorka tvorby ŠVP.
   
 5. Mgr. Petr Uherka
  V současnosti manažer rozvoje VOŠP, ve chvílích volna ještě management consulting ve firmě CS-Project. V minulosti jsem pracoval střídavě jako učitel, manažer, projektový manažer a konzultant se zaměřením na komunikaci organizací, strategický management a organizační analýzu zejména v akademickém sektoru, v profesionálních službách a v médiích. Stále se snaží být činný i jako vysokoškolský učitel ve svém původním oboru, ve filosofii (o akademickém působení více viz např. výběr na http://www.vosp.cz/web/p_uherka.php). Filosofická výuka je i mou pupeční šňůrou s AG. První maturity z filosofie na obnoveném AG skládali u mě a u pana dr. Křížka schopní studenti, kteří nyní na AG filosofii začali sami učit ...
   
 6. RNDr. Pavel Křížek
  Proč jsem na návrh na nominaci za člena školské rady AG neřekl ne?
  Přestože jsem z gymnázia odešel dobrovolně, dění v instituci, kterou jsem pomáhal rozbíhat, mě nepřestalo zajímat. S potěšením sleduji změny na jejím zevnějšku, méně radosti už mám z toho, že se - alespoň podle informací, které jsou přístupné vnějšímu pozorovateli - ještě více než v létech 1996-2003, kdy jsem stál v jejím čele, vytrácí akcent na budování katolické školy chápané nejen v onom základním smyslu jako školy univerzální, ale také jako školy sice nekonfesní, ale trvale vyzařující své duchovní aspirace. Toto konstatování není míněno jako unfair výpad proti řediteli školy; z vlastní zkušenosti vím velmi dobře, jak je snaha uskutečnit křesťanské myšlenky v dnešní společenské situaci obtížná a kolik zůstávají i jiné církevní školy svému jménu dlužny. Během více než dvou let, které uplynuly od mého odchodu z AG, se věnuji koncepční a organizační práci týkající se řízení a hodnocení škol zřizovaných obcí. Přitom jsem si nutně musel prohloubit kompetence i v oblasti školské legislativy. Pokud bude ze strany pedagogického sboru zájem, jsem ochoten podle svých možností a schopností Arcibiskupskému gymnáziu pomoci, zejména při hledání jeho vlastní identity, ale i při hledání možností součinnosti školy s jejím zřizovatelem.
   
 7. Dr. Vojtěch Eliáš
  Dr. Vojtěch Eliáš (*2. 3. 1967) - profesní životopis

  VŠ studium:
  1985 - 1990 CM bohoslovecká fakulta v Litoměřicích, obor katolická teologie
  1991 - 1993 postgraduální studium na KTF UK v Praze, obor systematická teologie
  1994 - 1998 Universita Pontificia Salesiana v Římě, obor teorie a metodika výchovy

  Kněžská činnost:
  1991 vysvěcen na katolického kněze
  1991 - 1992 administrátor v Příbrami, později i na Dobříši
  1992 - 1994 administrátor v Hostivici u Prahy
  1994 - 1998 studium v Římě
  1998 - 2000 administrátor v Hostivici u Prahy
  2000 - 2002 administrátor farnosti sv. Ludmily na Náměstí míru, Praha 2
  2002 dosud výpomoc v anglicky hovořící farnosti v Praze v kostele sv. Tomáše

  Pedagogická praxe:
  1990 - 1992 výuka náboženství na základních školách v Příbrami
  1992 - 1994 asistent biblických věd na KTF UK
  1998 - 2003 výuka náboženství na Arcibiskupském gymnáziu v Praze
  1998 - současnost výuka na VOŠ sociálně-pedagogické a teologické Jabok
  2002 - současnost KTF UK Praha, katedra praktických oborů - přednášky z pedagogiky,
  didaktiky a katechetiky
  2002 - 2003 pověřen vedením katedry praktických oborů
  2004 - 2005 (červenec) proděkan pro studium KTF UK
  2005 (srpen) - současnost proděkan pro rozvoj KTF UK

  Členství v radách a komisích:
  1999 - 2003 člen vědecké rady CMTF UP v Olomouci
  2002 - 2004 předseda Akademického senátu KTF UK
  2002 - současnost člen Grantové agentury UK
  2003 - současnost člen Vysokoškolské komise ČBK

  Výzkumné a rozvojové projekty projekty (v závorce udělovatel grantu):
  1999 Centrum drogové prevence v Hostivici (MPSV)
  2004 Angličtina pro akademické pracovníky KTF UK (FRVŠ)
  2004 Výzkum religiozity u Romů (GAUK)
  2004 Výzkum veřejných a neveřejných pohřebišť ČR (MMR)
  2004 Internetový kurz Latina pro teology 1 (MŠMT)
  2005 Angličtina pro akademické pracovníky 2 KTF UK (FRVŠ)
  2005 Podpora studia v angličtině na KTF UK (MŠMT)
  2005 Internetový kurz Latina pro teology 2 (MŠMT)
  2005 Podpora handicapovaných studentů na KTF UK (MŠMT)
  2005 Zavedení kurzů Univerzity třetího věku na KTF UK (MŠMT)

  Svojí činností ve školské radě AG bych se chtěl zapojit do rozvoje tohoto gymnázia, které považuji za jedno z nejlepších v Praze, a využít možnosti spolupráce mezi AG a KTF UK po stránce odborné i duchovní zvláště formou společných projektů využívajících podpory evropských fondů.

 

Kandidáti pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

 

 

 1. Ing. Vladimír Kolomý
  Je mi 45 let, vystudoval jsem lékařskou elektroniku a ve stejném oboru také pracuji. Jsem římský katolík a v katolické víře se také s manželkou snažíme vychovávat naše čtyři děti. Kromě nejmladšího syna, který chodí teprve do čtvrté třídy základní školy , všichni studují na zdejším Arcibiskupském gymnáziu. Dcera Helena bude na jaře maturovat, syn Vojtěch je v tomto školním roce v partnerském gymnáziu Johanneum v Německu a Kryštof je teprve v primě. Osud školy, které jsme svěřili své děti, mi rozhodně není lhostejný, proto jsem se rozhodl kandidovat do školské rady.
  Přes všechny obtíže, se kterými se AG potýká, patří beze sporu mezi nejlepší pražská gymnázia. Nyní, kdy se škola chystá vypracovat vlastní vzdělávací program, bude procházet důležitým obdobím. Byl bych velmi rád, kdyby tuto možnost v co nejvyšší možné míře využila a zúročila a zároveň si uchovala všechny tradiční hodnoty tak, aby byla v pravém slova smyslu Arcibiskupským gymnáziem.
   
 2. PhDr. Hynek Krátký
  Narozen 1961, absolvent FF UK (český jazyk dějepis)
  Původně středoškolský učitel, poté státní správa (ministerstvo školství), v souč. době působím v oboru informačních a komunikačních technologií ve společnosti UNIPETROL.
  Bydliště v Praze 6, ženatý, šest dětí (nejstarší navštěvuje II.B na Arcibiskupském gymnáziu)
  římskokatolické vyznání
  člen Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 6
  člen výboru YMCA Živá rodina (obč. sdružení hájící zájmy početných rodin)

  v čem vidím smysl své účasti ve školské radě:
  - reprezentovat zájmy rodičů žáků (rozesílání informací mailem, shromažďování námětů, konzultace stanovisek) v organizačních otázkách i otázkách kvality vzdělávací činnosti školy
  - partnerství s vedením školy při diskusích o koncepčních otázkách provozu a rozvoje školy
   

 3. MUDr. Věnceslava Svobodová
  Nar. 1.7.1957.
  Rozhodla jsem se přijmout nabídku kandidovat do školní rady AG z těchto důvodů:

  1. Již 10. rok sleduji dění ve škole jako matka čtyř synů, kteří se postupně stali studenty a absolventy školy. Poslední 2 z nich jsou nyní v kvintě a septimě. Dostali a dostávají skvělé základy myšlení, znalostí a zdravé soutěživosti a touhy poznávat.

  2. V minulosti jsem byla členkou Rady školy, která ukončila svou činnost v souvislosti se vznikem nového školského zákona. Již v této pozici jsem školu podporovala na různých úrovních, zvláště při jednáních na Arcibiskupství pražském a zaměřila jsem se na fundraising k získání financí na opravu hlavního vstupu do budovy.

  3. Škola je pro studenty dobrým základem pro úspěšný život profesní i rodinný.
  Chci podporovat povědomí o jedinečnosti a výjimečnosti této církevní školy, přestože Arcibiskupství pražské je zřizovatelem pro dalších 16 školských
  zařízení.

  Práci ve školské radě považuji též za platformu, kde je možné uplatňovat názory na zájmy studentů.

  4. Dobré jméno školy je nutné stále propagovat a to nejlépe formou výroční zprávy školy, která charakterizuje činnost a výsledky školy. Školská rada výroční zprávu projednává a schvaluje, může podávat i další podněty vedení školy a zřizovateli.

  Mojí kvalifikací, kterou považuji za významnou k angažování se ve školské radě patří mé pracovní zkušenosti lékařky, manažerské zkušenosti v řízení rodiny se 4 syny a také ukončení studia kurzu Řízení neziskových organizací.
   

 4. Ing. Tomáš Zůza
  Vzhledem k mému ekonomickému vzdělání moje dosavadní praxe vesměs spočívala v řídící a ekonomické práci s velmi úzkou vazbou na právní problematiku.
  Kandidovat do školské rady jsem se rozhodl poté, co jsem o to byl požádán. Rád bych svými zkušenostmi pomohl vedení školy řešit a snad i vyřešit všechny problémy spojené jak s chodem školy samotné, tak i s jejími vztahy k třetím subjektům. Jako rodič se budu také samozřejmě zasazovat o to, aby studentům bylo ve škole dobře a jejich možnosti vzdělání byly na maximálně dosažitelné výši. Aby studenti měli skutečně dobré základy pro svůj další život.
   
 5. Jakub Bareš
  Bude doplněno
   
 6. František Holeček
  Narodil jsem se v roce 1987 v Praze, vyrůstal v rodině s dalšími 6 sourozenci. Dnes jsem studentem oktávy A na AG. Ve svém volném čase se věnuji především hudbě a skautingu (zde funguji jako vůdce oddílu a také se podílím na výchovně-vzdělávacích akcích a mezinárodních projektech).
  Díky necelým osmi letům, které jsem strávil na AG jako student, jsem získal rozsáhlou zkušenost s fungováním školy. Jako student mám do těchto věcí specifický a neopakovatelný vhled, který je důležitým faktorem při hodnocení školy a nikdy nemůže být nahrazen pohledem na věc z pozice rodičů nebo profesorů. Z toho je zřejmé, že aby mohla rada školy co nejlépe plnit svůj účel, je potřeba, aby v ní byl přímo někdo z řad studentů. Tímto apeluji zejména na rodiče nezletilých studentů, aby kandidátům z řad studentů věnovali alespoň stejnou pozornost jako kandidátům z řad rodičů nezletilých studentů, protože z voličské základny je zřejmé, že bez jejich podpory se do rady školy žádný student nedostane!
   
 7. Ludmila Müllerová
  Bude doplněno
   
 8. Jakub Němec
  Vážení rodiče a studenti,
  Jmenuji se Jakub Němec, jsem studentem 7.ročníku Arcibiskupského gymnázia a hodlám se ucházet o Vaší přízeň ve volbách do nově zřizované Školské rady. Po celou dobu studia jsem prospíval s velmi dobrým prospěchem, zejména v humanitních oborech.
  Chci kandidovat, abych byl škole prospěšný. Splňuji základní předpoklady k tomu, aby se tak stalo. Jako student totiž vím, kde jsou problémy a zároveň, po mé sedmileté zkušenosti, znám i jejich řešení. Mám zájem plně se věnovat radě, což u mých maturitu očekávajících kolegů nelze předpokládat - nebo si snad myslíte, že si v době své přípravy na maturitu najdou čas hájit zájmy školy a každého jednoho studenta? Já ne, a rozhodně nechci svěřovat péči o mé vzdělání lidem, kteří prostě nemají čas! Proto nevolte maturanty!
  Minulá rada byla dobrá, stála proti arcibiskupství ohledně budovy a financování. Kdyby byla fungovala, jistě by zakročila např. i proti zmatkaření se semináři, jejich omezenou volbu a jiným nešvarům.
  Co mám v plánu změnit? Především informovanost rodičů a studentstva! Jen z příkladů výroční zpráva - zpráva o úspěších a neúspěších školy nebyla za dob p. ředitele Maška ani jednou zveřejněna. Co jste do dnes věděli o radě?
  Informovaností zapojíme studenty do dění a přispějeme k demokratizaci školy!
  Zvolte dva rodiče, kteří se budou starat o vnější záležitosti školy (finance, školní akce) a jednoho studenta, jenž se bude moci plně věnovat škole! Hlasujte pro studenta, jenž rozumí poměrům a ví co činit. Volte Jakuba Němce!
   
 9. Jan Rosypal
  Jsem studentem septimy A, jíž jsem tradičním předsedou. - Vystupuji otevřeně, s jasnými názory a stanovisky, jež umím také hájit. Jsem přístupný diskusi, a cítím-li potřebu zasáhnout do aktuálního dění, reaguji co možná s největší rozhodností.
  Strávil jsem na AG již mnoho let - dlouhých dní a hodin - a za tu dobu jsem zažil mnoho profesorů včetně krize vedení školy a původní, studentské rady a nabyl nespočet zážitků a zkušeností. A jako takový bych nyní rád své škole posloužil jako její obránce - ovšem nikoli jako zastánce, ale především jako její rozumový kritik reagující na aktuální podněty a nedostatky. Vždyť, není to právě kritika, jejíž prostřednictvím se posouváme dál?
  Motto: V zimě hřeji, v létě chladím, kontrast dodám, pokrok vzbudím!