16. září 2005 - Den církevních škol

Naše gymnázium, jehož sídlo je v Korunní ulici 2, patří k farnosti sv. Ludmily. 16. září si připomínáme mučednickou smrt sv. Ludmily a tento den se pro nás stal i Dnem církevních škol. Nestal se však dnem tzv. volným, ale nevýukovým. Zahájili jsme ho v 8.00 hod. mší sv. u sv. Ludmily, kterou celebroval spirituál školy P. Gereon a na niž byli pozvaní i studenti a pedagogové ze spřízněných církevních škol; hojně zastoupeny byly např. studentky z Dívčí katolické školy v Karlíně.

Po mši sv. byli všichni zúčastnění pozváni pí. zástupkyní řed. šk. Mgr. I. Vejsadovou do velké kaple AG na vernisáž výstavy Školských sester III. řádu sv. Františka z Assisi. Výstava zahrnuje historii řádu Školských sester OSF, historii školy jako instituce, součástí výstavy jsou i alba duchovních programů s bohatou fotografickou dokumentací i průvodními texty o duchovních aktivitách AG v několika uplynulých letech, zpracované v komisi náboženské nauky. V hudební části vernisáže vystoupila naše absolventka Marie Kučerová (klavír) a Jan a Matouš Pěruškovi (housle), vernisáž potom zahájil p. řed. Ing. Mgr. R. Mašek. Školské sestry OSF obětavě připravily pro zúčastněné příjemné prostředí a bohaté a chutné pohoštění. Studenti i pedagogové AG, kterým to následující program tohoto dne dovoloval, se rádi zúčastnili. A ti, jimž začínala už další akce, jistě výstavu v naší kapli ještě navštíví. Zaslouží si to.

Při této příležitosti si dovolujeme pozvat rodiče našich studentů, přátele a příznivce školy, celou širokou veřejnost na výše zmíněnou výstavu Školských sester OSF do naší velké kaple, která je zatím otevřena denně od 7.00 hod. do 18.00 hod. Termín ukončení výstavy bude po dohodě se sestrami oznámen na našich internetových stránkách.

Pro Den církevních škol připravilo v rekordním čase třináct vyučujících naší školy pro své studenty třináct projektů, do nichž se tito studenti napříč celým spektrem mohli podle svých zájmů, schopností či dovedností zapsat. A tak po mši sv., příp. ještě po vernisáži se všichni rozešli za svým dalším programem, s nímž Vás nyní krátce seznámíme. Všem vyučujícím, kteří se jakýmkoliv způsobem projektů účastnili, patří poděkování.

Předmětová komise anglického jazyka nabídla studentům školy návštěvu filmového představení Charlie and the Chocolate Factory v City Cinema Slovanský dům.Pohádkový příběh ve hvězdném obsazení na motivy známé knížky anglického spisovatele Roalda Dahla byl promítán současně ve dvou sálech, anglická verze v jednom a český dabing v druhém.Velmi nás potěšila výrazná převaha studentů, sledující originál. 120 spokojených studentů nás přesvědčilo, že se pro nás akce vydařila. Lenka Váchová

Předmětová komise německého jazyka
připravila na Den církevních škol - 16. září 2005 - v rámci projektového programu Zum Deutschen Sprachdiplom außerhalb unseres Schulgebäudes (K Německému jazykovému diplomu nejen ve studovně AG) 3 tématické okruhy, z nichž první dva se setkaly s velmi pozitivním ohlasem.
Skupina starších studentů, kteří již dostatečně ovládají němčinu, navštívila pod vedením prof. Špačkové studovnu katedry germanistiky FF UK, kde na ně čekalo milé překvapení. Kromě domluvené exkurze v knihovně a studovně vyslechli zasvěcenou přednášku (PhDr. Marie Vachkové) s elektronickou prezentací - o lexikografii, resp.o přípravě nového německo-českého slovníku, dozvěděli se mnoho o úrovni a metodách současné lingvistiky a o spolupráci našich předních germanistů s německými institucemi. Studenti si nakonec směli vypůjčit do konce září sekundární literaturu, potřebnou ke zpracování seminárních prací k DSD. Všichni tak měli pocit, že spojili příjemné s užitečným.
O něco méně pokročilá skupina se pod vedením prof. Milcové vydala do Goethova institutu, kde pro ně byla rovněž připravena exkurze v knihovně s promítáním videa a pečlivou instruktáží o práci s katalogy. Studenti již vědí, kam zajít pro potřebnou literaturu, kde posedět v útulné čítárně nad krásnými a často drahými časopisy, který film doporučit svému němčináři.
Třetí tématický okruh nabízel všem studentům bez rozdílu věku a znalostí němčiny návštěvu německé školy v Praze (Deutsche Schule Prag), kam chodí německé i české děti. Organizátoři setkání však chtěli za účelem hospitací ve vyučování a zformování diskusních skupinek s předstihem vědět počet studentů a jejich věk, takže jsme se s laskavou paní ředitelkou dohodli na tom, že setkání určitě uskutečníme v některém jiném vhodném termínu.
Eva Špačková

Skupina Mgr. V. Pabištové, zastupoval Mgr. P. Beneš
- účast na vernisáži v kapli AG
- v rámci projektu Právní instituce v ČR - jurisdikční a legislativní (realizovaného v komisi OV, ZSV, ZF) navštívila čtrnáctičlenná skupina studentů pod vedením Mgr. P. Beneše Městský soud v Praze, kde se účastnila části soudního přelíčení se třemi obžalovanými cizími státními příslušníky, obviněnými z leasingového podvodu; během přelíčení byli vyslechnuti dva svědkové a jeden z obžalovaných.
Zprávu zapsal Mgr. P. Beneš

Fyzika - ekotechnické muzeum, Papírenská ul., Praha 6
Vyučující: Eva Tomášková + tři žáci z 8.B.
Prohlídka s výkladem, příští rok 100 let, staré stroje a zajímavosti o vzniku tété čističky.
Tomášková

Sekce románských jazyků FJ-ŠJ nabídla v rámci širšího programu Mládež a etnické kultury návštěvu Náprstkova muzea, v němž od 2. 6. do 30. 10. 2005 probíhá výstava Americký klub dam - Krůček k ženské vzdělanosti (140. výročí založení). Výstavou nás provedla sama kurátorka PhDr. M. Secká (též předsedkyně AKD znovuobnoveného v r. 1996) - nadšeněvlasetnecky a žensky zaujatě, odborně bohatě a rozvětveně, americky (tj. moderně v daném významu slova), takže jsme mohli plasticky přehlédnout druhou polovinu 19. století jak v oblastech zvláště vzdělávání žen (od počátku přednášek v knihovně muzea až po zakládání vzdělávacích institucí, např. v Evropě první dívčí soukromé gymnázium Minerva), tak v oblastech kulturních činností (např. spisovatelky K. Světlá, S. Podlipská, E. Krásnohorská, malířka Z. Braunerová, M. Purkyňová, zpěvačky K. Kalašová, J. Cavallárová) a činností charitativních (péče o postižené, nemocné, raněné a také péče o hroby českých osobností, např. B. Němcové). Nebylo zde možné nevidět staletími procházející svatoludmilskou tradici žen vychovatelek a pečovatelek moudrých a krásných.
Anna Lišková

Zpráva o projektu Zeměpisu - Terénní výuka
Počet účastníků: 14 studentů ( z prim až tercií), J. Chloupková, N. Řepíková.
Místo: Krčský les
Činnosti: orientace mapy v terénu pomocí buzoly, odhad vzdáleností, orientace na slepé mapě pomocí terénních tvarů, samostatné projití určené trasy zakreslené ve slepé mapě (po dvojicích), vyplňování pracovních listů (zakreslování porostů do mapy, tvorba herbáře stromů, hodbocení území, dopravní dostupnost).
Hodnocení: akci hodnotí velmi kladně pedagogové i studenti, kteří byli velmi aktivní a práce v terénu se jim evidentně líbila a bavilo je to. Ani si neuvědomili, že se naučili spoustu praktických činností ze zeměpisu.
Zprávu napsala: Jana Choupková

Baroko pro ucho i pro oko, aneb světci a čeští patroni v barokním umění
Projektu se zúčastnilo 20 studentů, hlavní část jsme strávili v Národní galerii ve Svatojiřském klášteře, kde jsme viděli krásná díla barokních umělců. Žáci soutěžní formou pátrali po atributech svatých, hledali kompoziční a barevné vztahy děl. Po výkladu jsme v ústraní galerie trávili čas vlastní výtvarnou činností za zvuku barokní hudby, kterou uvedla paní prof. Bílková. Poté jsme šli kolem chrámu sv. Víta, místa odpočinku našich panovníků k baroknímu kostelu sv. Mikuláše až na Karlův most, kde měli žáci za úkol vypátrat sochu sv. Ludmily a popsat, podle kterých znaků ji poznáme.
Květa Podškubková

Předmětová komise matematiky pod vedením Z. Lauschmanna vyrazila navzdory nejistému počasí s 24 studenty nižsího gymnázia na cyklovýlet. Z konečné metra Zličína jsme jeli do kláštera v Hájku, kde jsme byli provedeni a prohlédli si nejstarší Loretu ve střední Evropě, vzor pro stavbu mnoha dalších (např. na Hradčanech). Z Hájku jsme se obrátili zpět ku Praze po staré poutní cestě, a prohlíželi jsme všechny zachovalé poutní kapličky. Počasí nám nakonec docela přálo a celý podnik se báječně vydařil. Výlet jsme zakončili asi po 25km na Dejvické.

Lukáš Bernard

Kabinet tělesné výchovy a sportu uskutečnil drobné outdoorové hrátky v krásné přírodě Českého krasu - v okolí Srbska (viz. foto).
Pavel Málek