Volby do rady školy

Téma: 

Po roce dochází opět k volbě zástupce zletilých studentů do Rady školy AG. Rada školy byla ustanovena v březnu minulého roku postupným jmenováním a volbou jejích současných členů. Naše rada školy je šestičlenná a je rozdělena na třetiny. Každá třetina reprezentuje jistou část gymnázia. Dva zástupci jsou jmenováni zřizovatelem (v případě AG je to Arcibiskupství pražské), další dva jsou zvoleni pedagogickým sborem ze zaměstnanců školy. Poslední dva jsou zástupci studentů. Jsou jimi jeden rodič za nezletilé studenty a jeden zletilý student. Zástupce zletilých studentů je volen ostatními zletilými studenty. V nadcházející volbě se bude rozhodovat právě o tomto zástupci.

Zástupce zletilých studentů

Všichni zvolení členové rady školy jsou podle zákona voleni na dva roky. V tomto bodě ovšem obsahuje zákon jistou nedokonalost, protože zástupcem zletilých studentů se reálně může stát pouze student septimy. Tomu ovšem nezbývá na škole o mnoho více než rok (záleží na datu volby), kdy může vykonávat svou funkci. Proto bude nutné tuto volbu opakovat každoročně. Výjimka může teoreticky nastat, pokud bude zvolen přestárlý sextán, kterému je v březnu více než 18 (tato vpravdě hypotetická možnost se objevila už při loňské volbě v osobě Štěpána Mairovkého). Mnohem pravděpodobnější je, že si znatelně početnější voliči ze septim prosadí své vlastní kandidáty. Studenti oktáv jsou v jistém smyslu nezaujatými a mimo hru, protože jejich zástupci již nemohou kandidovat, ale svými hlasy mohou rozhodnout. Proto apeluji především ně, aby nepodceňovali volbu a svědomitě se jí zúčastnili.

Činnost Rady školy za uplynulý rok

Jako člen historicky první Rady školy AG nemohu srovnávat svou zkušenost se zkušeností generací předchozích. Rada školy vznikla na popud zřizovatele během vzrušeného jara loňského roku, kdy podal demisi bývalý ředitel Křížek. Jejím úkolem bylo situaci uklidnit a stabilizovat. S odstupem času lze říci, že cíle bylo alespoň částečně dosaženo, ačkoli podíl Rady školy není zásadní. Jak jste se mohli na stránkách svého oblíbeného časopisu Anonymos dozvědět, rada školy se sešla celkem třikrát za uplynulý rok. Detailní zprávy z těchto schůzí jsou také například na školním webu.

Pravomoce rady školy

Rada školy není orgánem, který by byl v každodenní permanenci. Více jak dvě schůze na půl roku nejsou zapotřebí. Hlavní funkcí rady školy je kontrolovat a schvalovat důležité dokumenty školy, jako je výroční zpráva školy, zpráva o hospodaření školy a návrh hospodaření školy. Rada školy se vyjadřuje k obecné koncepci a zaměření studia, může diskutovat s ředitelem rozvrh hodin, ale nezasahuje do detailů chodu školy. Jinými slovy rada školy se vyjadřuje k nejdůležitějšímu dění na škole, nemá ovšem moc přikazovat řediteli konkrétní kroky, které má podniknout. Rada školy plní především činnost veřejné kontroly. Rada školy rozhodně není bezzubým orgánem a může na základě zjištěných nedostatků či přečinů požádat Českou školní inspekci o inspekci. V odůvodněných případech může podat zřizovateli návrh na odvolání ředitele. Přitom ale nese velice malou odpovědnost za své činy. O to větší musí být morální odpovědnost jejích členů. Proto je nutné, aby volba byla velice dobře uvážená vzhledem k odpovědnosti zvoleného zástupce.

DATUM VOLBY

Volba zástupce zletilých studentů bude dvoukolová. Studenti septim delegují k volbě každá po maximálně třech kandidátech. Tito kandidáti budou konfrontováni před prvním hlasováním v pondělí 22.3. ve 12h, kdy budou moci přednést krátké projevy. Poté následuje tajná volba. Platí rovnost hlasů a není možné delegovat hlasy prostřednictvím spolužáků. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů postoupí do druhého kola, které se bude konat ve středu 24.3. ve 12h. Vyhraje kandidát s absolutní většinou. Obě volby se budou konat v učebně 311.

Michal Růžek