Historický seminář

Téma: 

Vážení návštěvníci internetových stránek Arcibiskupského gymnázia,
chtěli bychom postupně prezentovat alespoň některé práce, které vytvořili studenti naší školy během posledních let v rámci historického semináře pod záštitou mezinárodního programu Sokrates.

Berte tuto prezentaci jako důkaz zájmu mladé generace o tzv.bílá místa v naší nedávné minulosti a jako její snahu o kritické vyrovnání s minulostí. Nechci zbytečně rozmělňovat myšlenky, které již jasně a srozumitelně vyslovili naši studenti ve svých pracích. Nutno však připomenout, že studentům i učitelům přinesla práce na uváděných tématech nejen mnohé obohacující poznatky, ale také inspirující setkání s lidmi, jejichž osudy jsou s historickými událostmi dvacátého století velmi těsně spjaty.

Poděkování patří všem, bez jejichž přispění by seminární práce nemohly vzniknout v této konečné podobě. Za nezištnou pomoc jsme vděční všem archivářům, knihovníkům, pracovníkům muzeí, odborným konzultantům a také kolegům vyučujícím, na něž se studenti obraceli s prosbou o pomoc. Zvláštní poděkování ovšem patří těm, kteří s velkou ochotou a vstřícností poskytli svá osobní svědectví o nelehké době, kterou okoušeli na vlastní kůži.
Bohužel někteří z nich již nejsou mezi námi.

Vzhledem k tomu, že vás na těchto stránkách seznamujeme pouze s vybranými částmi jednotlivých prací, uvádíme současně také základní charakteristiku textu či obrazového materiálu, který zde z různých důvodů zveřejněn není. Případné dotazy můžete směřovat přímo autorům prací na jejich uvedené e-mailové adresy, nebo na adresu školy, rádi kontakt zprostředkujeme.

Doufáme, že vás následující seminární práce zaujmou a že oceníte snahu jejich autorů o objektivní poznání naší minulosti.

Hana Almerová, almerova@arcig.cz

Seznam maturitních seminárních prací, které byly obhájeny v březnu 2012:

 • Václav Brož: Berlínská zeď
 • Marcela Bubelová: Situace české šlechty ve 20. století
 • Viktor Derka: Bratři Mašínové - vrazi, nebo hrdinové?
 • Eva Habánová: Pronásledování katolických kněží za komunismu v Československu v letech 1948 - 1989 (text doplňuje DVD s rozhovory s P. Benediktem Holotou OFM a P. Bohumilem Kolářem)
 • Daniel Ryšavý: Vývoj československého práva 1945 - 1948
 • Dominik Weinhold: Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu očima obětí (součástí práce jsou rozhovory s Annou Hojerovou, Hubertem Poulem a Lumilou Weinholdovou; text doplňuje DVD se záznamy dvou rozhovorů /s A.H. a L.W./)
 • Ondřej Dobisík: Formování československého státu v letech 1918 až 1920
 • Hugo Kafka: První volební období Margaret Thatcherové jako předsedkyně vlády Velké Británie (1979-1983)
 • Lukáš Kozák: Pacifik ve druhé světové válce
 • Jan Parolek: Druhá světová válka ve Skandinávii 1939 - 1940
 • Ludmila Šolcová: Benešovy dekrety
 • Jan Štícha: Sovětská okupace Československa
 • Johana Vítková: Arabsko-izraelské válkyStarší práce:
V druhé části jsme ponechali ukázky prezentací z let minulých, neboť předpokládáme, že zůstanou pro budoucí maturanty a další studenty vzorem k jejich vlastní činnosti a budou je inspirovat k poznávání historických souvislostí.


 • Tereza Pištorová (7.B), Historie a vývoj sklářství na Kamenickošenovsku (1.místo v oblastním kole SOČ, 10. místo v soutěži EUstory).


 • Jako téma své seminární práce jsem si vybrala historii a vývoj sklářství v Kamenickém Šenově, s důrazem na vývoj skláren Adolf Rückl, Bratři Jílkové a Štěpán Hrdina na pozadí historických událostí převážně první poloviny 20. století. Chtěla jsem ukázat, jak bylo tamější sklářství ovlivněno blízkostí německých hranic, světovými válkami, hospodářskou krizí ve 30. letech, okupací, odsunem německého obyvatelstva a zestátněním v roce 1945. Toto téma jsem si vybrala díky svému zájmu o 20. století a hlavně díky svému blízkému vztahu ke Kamenickému Šenovu, odkud pochází část mého rodu. Mí předci zde byli skláři. Proto jsem mohla využívat bohatý rodinný archiv.
  Ukázka...


 • Eva Orossová (6.B), Pražské jaro 1968 (2.místo ve školním kole SOČ, postup do kola oblastního, osvědčení úspěšné účasti v Eustory)


 • Seminární práce Pražské jaro 1968 zahrnuje období od ledna 1968 po srpen 1968 a okrajově i důsledky událostí tohoto období. Popisuje atmosféru v Československu na začátku roku 1968, rozštěpení KSČ na proreformní a konzervativní křídlo, snahu proreformních komunistů změnit současnou podobu komunistického režimu obsaženou v Akčním programu KSČ a aktivity opozice jak uvnitř KSČ, tak ze strany Moskvy a spřátelených zemí komunistického bloku. Práce je zaměřena zvláště na plánování sovětské intervence a srpnovou invazi do Československa s následujícím Moskevským protokolem, který zničil všechny naděje, které lidem Pražské jaro přineslo.
  Ukázka...


 • Marianna Placáková (7. B), České děti


 • Autorka si vybrala jako předmět zkoumání dosud málo známé téma - nezávislou skupinu České děti, která se utvořila na konci 80.let. Čerpala především z dobových dokumentů, které jí poskytl fond knihovny Libry prohibiti, a z rodinného archivu, ale také z odborné literatury. Práce obsahuje
  dva rozhovory s pamětníky a rozsáhlou fotografickou přílohu.
  Ukázka...


 • Tereza Mojzešová (8. B), Vzestup a pád československého hokeje, osud Ing. B. Modrého


 • Autorka Tereza Mojzešová se ve své seminární práci zabývá osudem generace prvních československých mistrů světa v ledním hokeji, kteří byli odsouzeni v jednom z vykonstruovaných politických procesů padesátých let; zejména pak klade důraz na osud ing. Bohumila Modrého. Dále stručně rozebírá historii hokeje v Československu od počátku dvacátého století do padesátých let. Za cíl své práce pokládá přiblížení situace celého procesu, jeho okolnosti, důvody i následky. Práce obsahuje několik příloh, mezi nimiž kromě fotografií najdete také ukázku ze zákona z roku 1948 či výsledkové tabulky hokejových šampionátů z poloviny minulého století.
  Ukázka...


 • Kateřina Ječmenová, Tereza Reichelová, Monika Vernerová (4. A), Svatořečení Anežky České


 • Práce reprezentovala AG v 5.ročníku soutěže Eustory na téma Zastavený čas. Příběh fotografie. Velkou pochvalu zaslouží především fakt, že autorky (v letošním roce teprve studentky kvarty A) pracovaly zcela samostatně a získaly osvědčení o úspěsné účasti.
  Ukázka...

 • Matěj Trepeš, Po stopách Dr. Edvarda v Kožlanech
  (Studie o vztazích druhého československého prezidenta k jeho rodišti a dále o historii památníků, které na něj v Kožlanech upomínají)


  Tato regionální studie získala v 2.ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století 1.místo.Její část bude vydána ve sborníku Akademie věd ČR na podzim tohoto roku.Autor zpracoval pro stránky AG vlastní charakteristiku své studie.

  Spojení: M.Trepes@seznam.cz

 • Kateřina Pekárková, Čestné pohřebiště popravených a umučených vězňů v Praze - Ďáblicích, + kompletní text s přílohami

  Tato práce získala v 2.ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století 2.místo.Její část bude vydána ve sborníku Akademie věd ČR na podzim tohoto roku.

  Autorka zdokumentovala osudy ďáblického pohřebiště v rámci dobových souvislostí, důraz položila na okolnosti pohřbívání do společných hrobů v 50. letech a jejich stav na konci let šedesátých, všímá si také osudů pohřebiště v pozdějších letech, samostatnou kapitolu věnuje také dětskému hřbitovu a zmiňuje některé popravené a umučené vězně, kteří jsou pravděpodobně uloženi na zdejším hřbitově. Práce obsahuje 26 stran textu a 17 unikátních grafických příloh, z nichž vybíráme tři.

  Spojení: kacenkapek@centrum.cz


 • Hynek Roleček, Osudy pomníku Jožky Jabůrkové 1965 -2002

  Tato studie získala v 2.ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století 6.místo. V současné době je autor již absolventem AG.

  Práce obsahuje 18 stran textu a 12 příloh. Autor nás seznamuje se životem Jožky Jabůrkové (př. také s její literární činností), podstatnou část věnuje spletitým osudům jejího pomníku, mj. také ohlasům v tisku. Mezi přílohami najdeme př. fotografie pomníku, fotografie místa, kde byl pomník umístěn původně, kresbu J.Jabůrkové od malířky Dvořákové z r.1952, rukopis pohádky, kterou J.Jabůrková napsala v koncentračním táboře pro své spoluvězeňkyně, a další dokumenty týkající se odhalování a odstraňování pomníku.

 • Jan Kriso, Kamenná tvář škpt. Aloise Vašátka

  Tato práce získala v 2.ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století 9.místo. Její část bude vydána ve sborníku Akademie věd ČR na podzim tohoto roku.

  Práce obsahuje 37 stran textu 20 stran příloh. Studie je členěna do dvou částí. V první se autor věnuje obecnému vývoji válečných událostí v letech 1939-42, ve druhé nás seznamuje přímo s osudy Aloise Vašátka. Mezi přílohami najdeme př. tabulku vzdušných vítězství Aloise Vašátka, převod hodností z francouzského a britského systému na československé, řadu fotografií a dokumentů, které charakterizují život československých letců ve Velké Británii.

  Spojení: mobil 728 772 072

 • Martin Lang, Případ Vladivoje Tomka
  (Příspěvek k historii Československého Junáka v období komunistického režimu)


  Tato práce byla prezentována ve 2.ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století.

  Ve své studii se autor věnuje osudům českého skautingu do roku 1948, v období 50.let, činnosti skautů v ilegalitě, seznamuje nás s životními osudy Vladivoje Tomka, podává přehled procesů se skauty. Práce obsahuje také stručný přehled popravených skautů a 8 grafických příloh (mj. obžalobu Vladivoje Tomka a jeho skupiny, protokol o výkonu trestu smrti na Vladivoji Tomkovi).

  Spojení: lang.martin@quick.cz

 • Vojtěch Svoboda, Památníky Ruské osvobozovací armády na Olšanech

  Tato práce byla prezentována v 2. ročníku českého kola dějepisné soutěže EUSTORY 2003 na téma Kamenná paměť mého kraje - osudy lidí vtěsnané do památníků ve 20.století.

  Autor ve své studii mapuje osudy tzv. Vlasovovy armády od jejího vzniku až po repatriaci, zvláštní kapitolu věnuje historii jejich pomníku na Olšanech.Práce obsahuje 39 stran textu a 5 příloh fotografie památníků, dobové ohlasy v tisku).

 • Jan Bartošek, Tři české pogromy

  Tato práce byla prezentována v 25.ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru č.16 - historie, v současnosti je její autor již absolventem AG.

  Práce obsahuje 18 stran textu a textovou přílohu (Judaismus a Petrův stolec - vztah podivný a ještě podivnější). Autor nás seznamuje s historií antisemitismu, mapuje historii pogromu v roce 1389, osudy Židů v Čechách v 17. a 18. století, události v Holešově v roce 1918.

  Spojení: mobil 607 560 745, hobart@email.cz


 • Magdaléna Hromková, Podíl českých skautů v 2.odboji s důrazem na činnost Zpravodajské brigády

  Šk.r. 2004/2005

  Práce pojednává o činnosti skautských vůdců a dalších členů Junáka v druhém odboji, zvláštní pozornost věnuje činnosti odbojové skupiny Zpravodajská brigáda a mj. osobnosti
  Jaromíra Kliky, t.č. předsedy HS ZB. Autorka čerpala nejen z odborné literatury, ale také v hojné míře z osobních archivů a svědectví pamětníků. Studii doplňuje rozsáhlá část s originálními obrazovými přílohami. Práce reprezentovala naši školu v regionálním kole SOČ a získala 6. místo v celorepublikové soutěži Eustory (3.ročník, 2004/2005, téma: Nejen zbabělci, nejen hrdinové). • Václav Svoboda, Československá armáda v odboji proti nacismu v období 1938 - 1942

  Šk. r. 2004/2005

  Práce se zabývá osudem československé armády a jejích příslušníků v rozmezí let 1938 až 1942 (tj. v období od Mnichova po atentát na Heydricha), zaměřuje se na odbojovou práci a specifika vojenského odboje (mj. také na podobu organizace Obrana národa). Textovou část doplňují obrazové přílohy časopisu V Boj. Práce reprezentovala naši školu v regionálním kole SOČ a v celorepublikové soutěži Eustory (3.ročník, 2004/2005, téma: Nejen zbabělci, nejen hrdinové). • Jan Kužvart, Vládní vojsko a jeho role za druhé světové války
  §
  Nástin historie obce Dolní Břežany za protektorátu


  Šk. r. 2004/2005

  Práce se zabývá nepříliš známým tématem vládního vojska, tj. osudem vojáků, kteří se museli vyrovnávat se svou rolí loutkové protektorátní armády. Autor se zaměřuje jak na rovinu institucionální, tak lidskou. Studii doplňuje rozsáhlá část obrazových a textových příloh.
  Práce reprezentovala naši školu v regionálním kole SOČ a v celorepublikové soutěži Eustory
  (3.ročník, 2004/2005, téma: Nejen zbabělci, nejen hrdinové).