Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními,
 • spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

 • výchovný poradce školy: Mgr. Diana Jamal-Aldinová, kabinet 508 , tel.: 226 211 219 , E-mail:aldinova@arcig.cz
 • školní metodik prevence: Mgr. Tereza Dvořáková, kabinet 508, E-mail: dvorakova@arcig.cz,
 • psycholog: Mgr. Dita Kramářová, kabinet 509, E-mail: kramarova@arcig.cz,
 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 8, 186 00 Praha 8, tel./fax: 222 322 624, E-mail:poradna@kppp.cz,
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 100 00 Praha 10,

Na činnosti školního poradenského pracoviště se podílí školní preventivní team, který mimo výše uvedené osoby tvoří:

 • zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Kaderová, kabinet 209, tel.: 226 211 212, E-mail: kaderova@arcig.cz,
 • školní kaplan: P. Marián Šárovec, kabinet 011, E-mail: sarovec@arcig.cz
 • školní kaplan: P. Kliment Mikulka, kabinet 011, E-mail: mikulka@arcig.cz

Na škole dále působí kariérový poradce: Mgr. Tomáš Pešek, kabinet 517, E-mail: pesek@arcig.cz

Články k tématu Školní poradenské pracoviště

středa 3.2. 14:00 – 15:00 a 16:30-17:30, čtvrtek 4.2. 12:30 - 15:30, úterý 9.2. 14:00 - 16:30, čtvrtek 11.2. 12:30 - 16:30, úterý 16.2. 12:30-16:30, pondělí 22.2. 12:30-15:30, čtvrtek 25.2. 12:30-15:30

Úterý 5.1. 12:30 - 16:30, čtvrtek 7.1. 13:30 - 17:30, čtvrtek 14.1. 13:30 - 17:30, pondělí 18.1. 12:00 - 15:30, čtvrtek 21.1. 12:30 - 15:30, úterý 26.1. 12:30 - 16:30

Čtvrtek 3.12. 13:00-18:00, úterý 8.12. 13:00-16:30, pondělí 14.12. 13:00-16:00

Středa 4. 11. 13:30 – 15:00 a 16:30 – 18:00, středa 11 .11. 13:30 – 18:00, pátek 13 .11. 13:00 – 15:00, čtvrtek 26. 11. 13:00 – 15:30

Úterý 6.10. 12:00-15:30, čtvrtek 15.10. 13:00-15:30, úterý 20.10. 13:00-16:30

Čtvrtek 3.9. 12:00-14:00, úterý 22.9. 14:30-16:30.

Ze zdravotních důvodů musím zrušit své konzultační hodiny ve čtvrtek 25.6.

Úterý 2.6. 12:00-16:30, čtvrtek 18.6. 13:00-17:00, čtvrtek 25.6. 13:00-17:00

čtvrtek 7.5. 13-17:00, úterý 12.5. 13-16:30, pondělí 18.5. 13-17:00, čtvrtek 28.5. 13-17:00

středa 8.4. 12:00 - 14:00, čtvrtek 9.4. 13:00 - 17:00, středa 15.4. 16:30 - 18:00, úterý 21.4. 13:00 - 16:30, čtvrtek 30.4. 13:00 - 17:00

Stránky