Roční projekty

Skutečnosti, že počet let, která žák stráví na gymnáziu, se kryje s počtem „umění“ či skupin klíčových kompetencí, chceme využít k tomu, že v každém jednotlivém školním roce realizujeme celoškolní projekt zaměřený přímo k rozvoji jednoho z osmi umění. Každý žák se tak v průběhu osmi let studia zúčastní projektů zaměřených ke všem osmi skupinám klíčových kompetencí.

  1. umění učit se (jazykem RVP ZV kompetence k učení): žák se umí učit a chce se učit, po celý život;
  2. umění řešit problémy (kompetence k řešení problémů): chápe problémy jako přirozenou součást našeho světa (i jako příležitost) a snaží se je řešit;
  3. umění komunikovat (kompetence komunikativní): chce a umí se vyjadřovat (ústně, písemně, prostřednictvím různých jazyků, technologií, případně umění) i reagovat na vyjádření druhých;
  4. umění žít s lidmi a pro lidi (kompetence sociální a personální): chce a umí spolupracovat s druhými i se sebou;
  5. umění být občan (kompetence občanské): chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže je ctít;
  6. umění pracovat (kompetence pracovní): je šikovný a dokáže se prosadit (řídit sebe, případně druhé);
  7. umění hlubokého pohledu na svět (kompetence existenciální): (nejen v případě krize) dokáže opakovaně hledat a obhajovat smysl své činnosti i existence;
  8. umění navázat na tradici (kompetence akademické): disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Články k tématu Roční projekty

Na AG, v prostoru vedle malé tělocvičny, jsme pro vás připravili výstavu Jana Amose Komenského. Bude se konat od 28.1.2016 do 15.2.2016.

Upozorňujeme všechny, že nadcházející dva týdny budou na Arcibiskupském gymnáziu věnovány letošnímu školnímu projektu. Zadání projektu si můžete přečíst v příloze této zprávy.

Školní projekt AG, rok 2015/2016: Umění učit se - kněžna Ludmila: "umět se učit a chtít se učit, po celý život"

Chcete vědět, na co se dá narazit, když hledáte, kam patříte? Přijďte, podělíme se s vámi o své zážitky. Doplněn časový rozpis v příloze.

ŠKOLNÍ PROJEKT 2013/2014
Rozpis učeben ve středu 16.10.2013

Je spuštěno zapisování na letošní projekt. Každý student AG si musí zvolit právě jeden z nabídky projektů. V zapisovací aplikaci je možné si prohlížet seznam nabízených projektů s jejich anotacemi a se zapsanými studenty.

Po přihlášení jménem a heslem se v aplikaci u projektů objeví tlačítka k zapsání se. Každý student může projekt zvolit jen jednou, pozdější změna není možná. Po naplnění kapacity projektu se tento uzavírá.

Odkaz na zapisování: http://projekt.arcig.cz

PROJEKT 2013/2014
Umění rozvíjet tradici (kompetence akademické) - žák disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Prostředek: Nabízíme žákům v rámci svého předmětu témata, jejichž jednotícím prvkem je motiv ze ŠVP: živě a zcela originálním způsobem rozvinout tradici, kterou dokonale zná. Žáci budou na projektu pracovat pod vedením učitele ve skupině, která bude složena nejen z žáků jednoho ročníku, ale ze studentů z různých ročníků. Podle učitelova zadání budou (pokud možno co nejvíce samostatně) zpracovávat zadané téma a rozhodnou se, jaké budou výstupy z této práce a jakou formou budou později svůj projekt prezentovat před širokým plénem diváků (studenti, učitelé, rodiče, přátelé) při prezentační akci.

Stránky