Informace o zpracování osobních údajů při podání oznámení prostřednictvím formuláře

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“), si Vás dovolujeme informovat, že o Vás budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Především půjde o jméno a příjmení, datum narození, e­‑mailovou adresu, telefonní číslo, pracovní pozici a další osobní údaje, které zahrnete do oznámení.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Arcibiskupské gymnázium (dále jen „správce“), tedy povinný subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů. Správce můžete kontaktovat prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonné povinnosti spočívající v přijímání a zpracování oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Budou využity k vedení evidence oznámení, za účelem řádného prošetření oznámení a navržení vhodných opatření povinné osobě podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Osobní údaje jsou od Vás získávány prostřednictvím podání oznámení, z následné komunikace s Vámi a dále také z důkazů a od svědků, kteří budou identifikováni v průběhu prošetřování oznámení.

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě podání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je naplnění zákonné povinnosti přijímat oznámení, řádně je zpracovávat a po dokončení zákonného postupu archivovat oznámení a související dokumenty. Poskytnutí osobních údajů je tedy zákonným a nikoli smluvním požadavkem.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?

Ne. Vaše osobní údaje správce nesmí předat třetím osobám bez Vašeho souhlasu.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne podání oznámení, neboť zákon o ochraně oznamovatelů ukládá správci povinnost po tuto dobu uchovávat oznámení a související dokumenty.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.