Hodnocení za 2. pololetí a přítomnost žáků ve škole

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Rádi bychom vám sdělili základní informace, které obsahuje.

1) Žáci oktáv - na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm nedostatečný nebo slovem nehodnocen; v těchto případech by bylo uvedeno pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo prospěl. Hodnocení za 2. pololetí se uzavírá k 30. dubnu 2020.

Všichni žáci byli připuštěni k maturitní zkoušce. Ta se bude skládat ze společné a profilové části, součástí společné části nebudou písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka. Jednotlivé termíny zkoušek budou upřesněny. Informace jsou komunikovány přímo s žáky oktáv.

Přítomnost žáků oktáv ve škole - od 11. května bude možná jejich osobní přítomnost ve škole, a to primárně za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Skupina nesmí překročit počet 15 osob v jedné místnosti. O formě, způsobu a časech výuky budou žáci informováni, mimo jiné na webu školy.

 

2) Žáci prim až septim - hodnocení žáků bude vycházet z následujících podkladů:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, tedy do 11. března 2020
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, pokud pro SŠ bude tato možnost výuky možná
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

V průběhu vzdělávání na dálku nemohlo být dosaženo naplnění učiva a výstupů stanovených ŠVP. Hodnocení se tedy bude soustředit především na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP v jednotlivých předmětech.

V období vzdělávání na dálku budou v závěrečném hodnocení zohledněny následující činnosti:

  •  pravidelná práce a odevzdávání úkolů a výstupů
  • samostatná práce a samostudium
  • četba související se zadanými úkoly
  • portfolia prací žáků, případně další podklady, které prezentují výsledky jejich práce

Hodnocení žáků v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období do 11. března 2020 není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu nehodnocen.

Žák může být nehodnocen pouze v případě, že není absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí nehodnocen.

 

Pro nás všechny je způsob vzdělávání na dálku nový a v mnohém náročnější, než běžná výuka. To především na straně žáků vyžaduje intenzivnější samostudium, samostatnou práci se zdroji, četbu, plánování času a další. Proto bychom vás rádi požádali o podporu, motivaci vašich dětí, aby těchto několik mimořádných měsíců nebylo pro vyučování ztracených, ale podařilo se udržet jejich pracovní zapojení, rozvoj kompetencí, dovedností a vědomostí tak, aby mohly bez obtíží nastoupit do běžné výuky v následujícím školním roce, a to bez ohledu na způsob hodnocení ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Přítomnost žáků prim až septim ve škole - podle současných informací se s klasickou prezenční výukou do konce školního roku nepočítá. Může dojít ke změně, o které budete včas informováni.

Komunikace s žáky - probíhá mimo jiné cesty i přes hromadné třídní e-maily. Prosíme, aby nebyly využívány k rodičovské komunikaci, díky které se stávají nepřehledné a zahlcené, tím je žákům komplikováno studium a komunikace se školou.

Za vedení školy,

Ondřej Mrzílek

Lucie Bohatá

Příloha: 
Galerie: 
Obrázek k článku Hodnocení za 2. pololetí a přítomnost žáků ve škole