Zápis ze zasedání Školské rady 22. 1. 2018

Datum a místo konání: 22. 1. 2018, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2

Přítomni:

Jiřina Cvachová - předsedkyně ŠR

Monika Vagenknechtová, Jarmila Bláhová, Marie Chalupová - zástupci zřizovatele

Ondřej Mrzílek – zástupce pedagogických pracovníků

Eva Špačková - zástupce pedagogických pracovníků

Vojtěch Dynybyl - zástupce žáků

Salome Mecová – zástupce žáků

Omluveni: Marta Linková

Hosté:

Richard Mašek - ředitel školy

Školská rada je přítomná v počtu osm z devíti členů a je usnášeníschopná.

1. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018

Pan ředitel Richard Mašek předložil návrh rozpočtu na rok 2018. Rozpočet je vyšší o 500 000,- Kč než v roce 2017. Předložený návrh rozpočtu počítá s vyšším nájmem a s navýšením mezd oproti roku 2017. V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty obvyklé náklady. Počítá se s přeskupením předpokládaných výdajů z důvodu navýšení školného od roku 2018/2019 u prim na 12.000,-Kč zaškolní rok a u kvint až oktáv na 9.000,-Kč za školní rok. Příjem ze školného se tím zvedne odhadem o 360.000,-Kč. Mzdy pedagogů budou pokryty z velké většiny ze školného. Dříve škola přispívala na pomůcky a plánované akce pro studenty. Nyní nebude škola přispívat a studenti budou hradit i náklady na pedagoga. V letošním roce škola plánuje využít rezervní fond. V návrhu rozpočtu je částka 519 000,- Kč nekryta. Ředitel počítá s granty a příspěvkem od zřizovatele. V návrhu rozpočtu není počítáno s dalším případným zvyšováním mezd pedagogů na podzim 2018.

Pan ředitel již požádal zřizovatele o mimořádný příspěvek na rok 2018. Tato žádost bude zřizovatelem projednána.

Zřizovatel navrhl hledat další možnosti finanční podpory (pronájem místností, rozšíření přípravných kurzů, akce pro školy ve hvězdárně, zkoušky na nečisto, požádat farnost o sbírku apod.).

Zapsala: Marie Chalupová

Galerie: