Zápis ze zasedání školské rady 6. 11. 2017

Datum a místo konání: 6.11. 2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2

Přítomni:

Jiřina Cvachová - předsedkyně ŠR

Jarmila Bláhová, Marie Chalupová - zástupci zřizovatele

Ondřej Mrzílek – zástupce pedagogických pracovníků

Marta Linková - zástupce rodičů

Vojtěch Dynybyl - zástupce žáků

Salome Mecová – zástupce žáků

Omluveni:

Eva Špačková, Monika Vagenknechtová

Hosté:

Richard Mašek - ředitel školy

1. Změny ve složení ŠR:

J. Bláhová omluvila nepřítomnost Mgr. Vagenknechtové pro pracovní zaneprázdněnost a představila novou členku za zřizovatele školy slečnu Marii Chalupovou.

Školská rada je přítomná v počtu sedmi z devíti členů a je usnášeníschopná.

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017:

Pan ředitel zevrubně okomentoval Výroční zprávu, která má obvyklou strukturu. Během diskuse nad výroční zprávou byly navrženy tyto změny, které p. ředitel na místě zapracoval: aktualizace seznamu členů školské rady. Nově je ve Výroční zprávě uvedeno poděkování Česko-německému fondu budoucnosti.

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 ve znění navrženém ředitelem školy. (7 pro – 0 proti – 0 se zdržel)

3. Diskuze o mzdách pedagogů

Paní předsedkyně Jiřina Cvachová otevřela diskuzi ohledně mezd pedagogů, kteří pociťují jako problém fakt, že se jejich mzdy nenavyšují stejně jako pedagogům ve státních školách. Pan ředitel vysvětlil mechanismus financování školy, z čehož plyne, že škola prostřednictvím dotace z MŠMT tyto prostředky dostane až s velkým zpožděním a vlastní prostředky na úhradu tohoto zvýšení mezd nemá. Pro letošní rok by to představovalo vyšší náklady o cca 500.000 Kč a v příštím roce o cca 2.500.000 Kč. Ředitel školy tuto situaci řeší se zřizovatelem. Dále ředitel informoval, že uvažuje o zvýšení školného z 6.000,-Kč/rok na 9.000,-Kč/rok pro nové žáky.

Zapsala: Marie Chalupová

Galerie: